Ostravské OSPOD pomáhaly ohroženým dětem i v roce 2022

|

V roce 2022 poskytly v Ostravě pomoc a podporu orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) ve 4 333 případech, a v dalších 3 000 případech pokračovaly v řešení z let předchozích. Prvořadou snahou sociálních pracovníků je zajistit právo dětí vyrůstat ve zdravém a bezpečném prostředí a řešení situací, kdy dochází k jejich ohrožování.

Sociální pracovníci OSPOD rodičům nabízí veškerou pomoc a podporu. I vloni byly mezi řešenými událostmi případy dětí těžce zanedbávaných, ohrožených násilím či trestnou činností, děti rodiči opuštěné nebo poškozované vyhroceným rodičovským konfliktem.

Největší podíl tradičně zastávaly situace tzv. kolizního opatrovnictví (ochrana zájmů dítěte v úředních nebo soudních jednáních, kde je nemohou zastupovat jejich vlastní rodiče, protože jejich zájmy by mohly být v kolizi se zájmy jejich dítěte). Čtvrtinu tvořily případy dětí ohrožených různými nedostatky v péči (rodiny v nevyhovujících podmínkách nebo rizikových životních situacích).

Třetí nejpočetnější skupinou jsou děti, které se staly obětí zanedbávání, tělesného nebo psychického týrání, sexuálního zneužívání. Svědky domácího násilí páchaného mezi blízkými se stalo 56 dětí. Nejčastěji týrání, zneužívání a zanedbávání oznamovala školská a zdravotnická či ústavní zařízení, vloni řešil ostravský OSPOD 256 takových oznámení.

V loňském roce pracovníci ostravského OSPOD pomáhali také ukrajinským rodinám, prchajícím ze země zasažené válkou. Celkem poskytli podporu zhruba čtyř stům ukrajinských dětí, které přišly bez doprovodu zákonných zástupců.

OSPOD Ostrava, statistiky 2022, web Sociální věci Ostrava
Graf ukazuje, v jakých životních situacích sociální pracovníci OSPOD v Ostravě dětem nejčastěji pomáhali v roce 2022. Zdroj: Magistrát města Ostravy

Podpora dětem, které nemohou žít ve vlastní rodině

Snahou sociálních pracovníků je zachovat rodinu a zajistit právo dítěte na rodičovskou péči, ne vždy je to však možné. Ani přes poskytnuté poradenství, zprostředkování odborné pomoci, mediace, psychologickou či psychiatrickou a zdravotní pomoc, zajištění materiálního zázemí a další kroky se nemusí rodičům podařit zajistit dítěti bezpečné prostředí. A tak další skupinou, kde pracovníci OSPOD pomáhají, jsou děti, které nemohou z nejrůznějších důvodů žít ve vlastní rodině.

Do ústavní výchovy bylo vloni umístěno 88 dětí. 162 dětí se nově dostalo do náhradní rodinné péče:18 dětí bylo osvojeno, 86 umístěno v dlouhodobé pěstounské péči, 47 v přechodné pěstounské péči a 11 dětí bylo svěřeno do dlouhodobé poručenské péče. V Ostravě nyní vyrůstá v dlouhodobé pěstounské péči celkem 856 dětí v 668 pěstounských rodinách. Dalších 21 rodin přijímá děti do pěstounské péče na přechodnou dobu do vyřešení jejich aktuální životní situace.

Sociální práce s dětmi, které se dopouští protiprávního a rizikového jednání

Součástí práce OSPOD je i podporovat a provázet děti a mladistvé, kteří se dopouští protiprávního jednání (přestupkové jednání, trestná činnost) nebo je jejich chování rizikové (záškoláctví, užívání návykových látek, aktivity ohrožující jejich zdraví nebo život). Sociální pracovníci – kurátoři pro mládež se tak v loňském roce věnovali 1 287 dětem vyžadujícím zvýšenou pozornost.

Náměstek primátora Zbyněk Pražák, do jehož gesce sociální oblast náleží, zdůrazňuje společenskou citlivost problematiky, která klade na pracovníky OSPOD značné nároky: „Důležitost orgánů sociálně-právní ochrany dětí spočívá zejména v jejich poslání a povinnosti zodpovědně hájit zájmy dítěte a stávají se tak jeho zástupcem ve všech případech, jimiž se zabývají. Zaměstnanci OSPOD se často dostávají do situací, kdy nestačí ‚pouhá‘ odbornost, a proto jejich práce vyžaduje také značnou míru empatie a porozumění. Zároveň však musí zůstat profesionály, skvěle orientovanými v dané problematice,“ připomíná Zbyněk Pražák. „Za jejich náročné povolání patří každému z nich můj respekt a upřímné poděkování. Nicméně stejné poděkování míří také k těm, kteří ochotně nabízejí svou náruč i své srdce dětem, které potřebují náhradní rodinu.“

Kontakty a popis činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí v Ostravě najdete na webu ostrava.cz.

Sociálně-právní ochranu dětí zajišťuje v Ostravě 8 pracovišť OSPOD

V Ostravě službu orgánů sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje Magistrát města Ostravy a dalších sedm pracovišť. Působí u úřadů městských obvodů Hrabová, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Poruba, Slezská Ostrava a Vítkovice. Sociální pracovníci zabezpečují službu nepřetržitě v rámci pohotovostí, mnohdy je povolávají policisté a strážníci k řešení krizových situací dětí.

Výkon služby OSPOD krom odbornosti nárokuje mimo jiné také vysokou míru zodpovědnosti za přijímaná opatření a související dopady na životy dětí. Nezbytná je zvýšená odolnost proti zátěži. Pracovníci často čelí situacím dlouhodobých sporů rodičů o dítě v rámci soudních řízení, ve většině případů si pak samy děti hlavně přejí, aby se rodiče už nesoudili. Další kapitolou jsou pak děti těžce zanedbávané či případně ohrožené násilím, trestnou činností či děti, které se sebepoškozují,“ doplňuje Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Podrobnější informace k činnosti OSPOD najdete zde na webu:
jak se stát se pěstounem a co to obnáší
spolupráce s organizacemi doprovázejícími pěstouny a dobrovolnictví v pěstounských rodinách
formy podpory mladých dospělých v náhradní péči
víkendové pobyty pro rodiny
sociálně-právní ochrana dětí rodičů závislých na návykových látkách
systém včasné intervence a Tým pro mládež
metodická setkávání kurátorů pro mládež
pohotovostní služby sociálních pracovníků OSPOD
pomoc rodinám přicházejícím z válkou zasažené Ukrajiny