dítě_zdravotní postižení_rodina_AdobeStock_422610175

Novinky v pěstounské péči

|

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí přinesla i úpravu pěstounské péče. Nově se dělí na pěstounskou péči zprostředkovanou a nezprostředkovanou, což přináší i změny v poskytování dávek pěstounům. Novela je účinná od 1. ledna 2022.

Zprostředkovaná pěstounská péče

O zprostředkované pěstounské péči mluvíme, když si zájemce o přijetí dítěte podá žádost o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstounem u orgánu sociálně-právní ochrany dětí příslušné obce s rozšířenou působností (v Ostravě je to Magistrát města Ostravy).

Proces zprostředkování začíná rozhovorem se sociálním pracovníkem, zjišťováním motivace zájemce, jeho osobních poměrů, bezúhonnosti a sociální situace. Následuje psychologické a zdravotní posuzování. Součástí psychologického posouzení je účast na přípravě k přijetí dítěte do rodiny. Vše se děje proto, aby zájemce o pěstounskou péči získal potřebné informace k úspěšnému zvládnutí role pěstouna, aby se seznámil se specifiky péče o děti, které se mu nenarodily.

Pokud v průběhu posuzování nejsou shledána závažná rizika, je završením procesu zprostředkování rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob vhodných stát se pěstounem.

Vhodné pěstouny dětem hledá krajský úřad

Po tomto kroku krajský úřad, který vede evidenci dětí i pěstounů, páruje dítě se zájemcem o pěstounskou péči. Osloví vytipované budoucí pěstouny a vyzve je, aby zhodnotili, jestli jsou schopni zajistit potřeby konkrétního dítěte. Pokud ano, vydá krajský úřad oznámení a dojde k vzájemnému seznámení. Později pěstouni podají k soudu návrh na svěření dítěte do předpěstounské nebo pěstounské péče.

Pěstounská péče v Ostravě. Ilustrační foto. Sociální věci Ostrava

Pěstounská péče na přechodnou dobu

K pěstounské péči zprostředkované patří i pěstounská péče na přechodnou dobu, kdy děti zůstávají v péči pěstounů krátce, jen dokud se jejich situace nevyřeší jinak. Více informací najdete v našem starším článku.

Nezprostředkovaná pěstounská péče

Pěstounskou péči nezprostředkovanou vykonávají příbuzní nebo blízcí dítěte. Můžou to být prarodiče, tety a strýcové, sourozenci a další rodinní příslušníci dítěte, ale třeba i sousedka, kamarádi rodičů nebo rodiče kamarádů dítěte, kteří se s dítětem znají a rozhodli se o něj postarat, když nemůže vlastní rodina.

Tito lidé neprochází procesem zprostředkování (posuzování) a rovnou si sami podávají k soudu návrh na svěření dítěte do pěstounské péče. Jejich schopnost řádně zajistit péči o dítě posuzuje soud. Dítě je jim svěřeno zejména z důvodu podpory péče v rámci širší rodiny či komunity, s cílem zachovat nejbližší vazby a známé prostředí dítěte. Tato péče má přednost před státem zprostředkovanou pěstounskou péči.

Změnou zákona došlo k odlišení v dávkovém systému

Změnou zákona došlo zároveň k odlišení těchto dvou skupin pěstounů v dávkovém systému. Za jejich péči o přijaté dítě dostávají dvě různé dávky – podle toho, zda se jedná o zprostředkovanou, nebo nezprostředkovanou pěstounskou péči. Výhodou nové úpravy dávek pěstounské péče je zavedení jejich automatické valorizace.

Odměna pěstouna při zprostředkované pěstounské péči

V případě zprostředkované pěstounské péče vzniká nárok na odměnu pěstouna. Odměna pěstouna se odvíjí od násobku minimální mzdy, počtu svěřených dětí a také zdravotního stavu dětí. Pro účely zákonných odvodů a pojištění se posuzuje jako závislá výdělečná činnost, tedy jakoby pěstoun chodil do zaměstnání.

Příspěvek při nezprostředkované pěstounské péči

Pěstounům v nezprostředkované pěstounské péči vzniká nárok na příspěvek při pěstounské péči, který se odvíjí od násobku životního minima, počtu svěřených děti a jejich zdravotního stavu. Příspěvek při pěstounské péči není náhrada mzdy nebo důchodu, pouze kompenzuje ušlé příležitosti pěstouna.

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči

Dítěti svěřenému do pěstounské péče bez rozdílu, zda se jedná o pěstounskou péči zprostředkovanou či nezprostředkovanou, vzniká nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte dle jeho věku a zdravotního stavu. Příspěvek je určený ke krytí nákladů spojených s péči o přijaté dítě.

Pěstoun má povinnost uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče

Společné oběma formám pěstounské péče je, že každý pěstoun je povinen uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče. Na základě této dohody pěstoun získá podporu a pomoc při péči o svěřené dítě, která spočívá v zajištění odborné pomoci, bezplatného vzdělávání, poskytnutí pomoci se zajištěním krátkodobé péče o dítě nebo zajištění celodenní péče o dítě v rozsahu 14 kalendářních dnů v roce. Součástí je i pomoc při realizaci kontaktů svěřeného dítěte s jeho rodiči nebo osobami blízkými.

Kontakty pro zájemce, kteří se chtějí stát pěstouny

Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálně-právní ochrany dětí:

  • Mgr. Šárka Bartoníčková, tel. 599 443 864, kancelář 174
  • Bc. Jiřina Slívová, tel. 599 443 839, kancelář 177
  • Mgr. Lenka Honusová Russová, kancelář 178

Více informací o pěstounství najdete na webu Moravskoslezského kraje Dejme dětem rodinu.

Pěstounská péče na přechodnou dobu. Magistrát města Ostravy