Bydlení

Statutární město Ostrava se oblastí sociálního bydlení a vyloučení z bydlení dlouhodobě zabývá. Tyto aktivity však neměly podobu zpracovaného a schváleného strategického dokumentu, a to až do listopadu 2017. Na základě identifikovaných potřeb byla vytvořena a schválena Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Cílem koncepce je vytvoření uceleného systému sociálního bydlení naplňujícího potřeby obyvatel města, u kterých byla identifikována bytová nouze. Ke koncepci sociálního bydlení jsou vytvářeny Akční plány k naplňování této koncepce.

Výzvou je nejen budování kapacit sociálního bydlení, ale i revitalizace lokalit obývaných osobami ohroženými sociálním vyloučením. Dochází ke stárnutí populace, sociální pracovníci řeší situace seniorů, kteří nemají dostatek finančních prostředků k úhradě nákladů na bydlení. Existují osoby, u kterých dochází k dočasnému či trvalému výpadku finančních prostředků z důvodu nemoci, narození dítěte nebo vystavení trestnému činu. Na ubytovnách žijí rodiny s dětmi, které nemají vyhovující podmínky a hradí neúměrné náklady na bydlení. Mnoho osob žije v nevyhovujících nebo nejistých podmínkách nebo u nich chybí bydlení zcela.

Jedním z nejviditelnějších dopadů sociálního vyloučení je vznik a existence lokalit, pro které je charakteristická nízká kvalita bytového fondu, přeplněnost bytů, obývání bytů bez nájemních smluv, nedostatečná právní ochrana nájemníků a špatně vymahatelné pohledávky majitelů bytového fondu.

Mezi kroky, které je potřeba v oblasti bytových politik obcí učinit, patří zpracování koncepcí jejich udržitelnosti a rozvoje. Mimo jiné by měly usilovat o zvýšení kvalitního a finančně dostupného bytového fondu pro osoby v bytové nouzi:

  • Osoby, které jsou ohroženy ztrátou bydlení – osoby v nepříznivé životní situaci – nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztráta schopnosti vlastními silami získat nebo si udržet bydlení, zejména z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu (vlastního nebo osoby blízké), nebo nepříznivé sociální situace, nebo z jiných vážných důvodů.
  • Osoby, které jsou bez bydlení – osoba, která nevlastní (dle výpisu katastru nemovitostí) nemovitost, nebo podíl na nemovitosti, určenou k bydlení nebo nevlastní družstevní podíl na nemovitosti určené k trvalému bydlení. Současně se za tuto osobu považuje i osoba bez nájemní nebo podnájemní smlouvy. Současně se jedná o osobu, která je bez domova, tj. nebydlí nebo se jedná o osobu, která opouští školská zařízení ústavní výchovy, zařízení sociálních služeb, zařízení poskytovatelů zdravotních služeb, věznice nebo náhradní rodinnou péči.
  • Osoby, které jsou v nejistém bydlení – jedná se o přechodné formy bydlení, zpravidla bez právního titulu (např. bez nájemní či podnájemní smlouvy či ve výpovědi nebo se smlouvou kratší, než je výpovědní lhůta).
  • Osoby, které jsou bez vyhovujícího bydlení – za osobu žijící v nevyhovujícím bydlení se považuje osoba, která žije v nemovitosti, která není určena k trvalému bydlení nebo svými technickými či hygienickými podmínkami brání v užívání této nemovitosti.
  • Osoby, které mají oslabenou schopnost si bydlení získat nebo udržet.
  • Osoby, které vynakládají nepřiměřenou část svého příjmu na bydlení. (zdroj: Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy)

Dokumenty a projekty v oblasti bydlení

Projekty sociálního bydlení města Ostravy: