Informace o projektu města

Rozvoj sociálního bydlení ve městě Ostrava

Realizace projektu

1. 11. 2022 – 31. 10. 2025

Reg. č. projektu

CZ.03.02.01/00/22_007/0000081

Forma financování

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu plus – z Operačního programu Zaměstnanost plus a ze státního rozpočtu České republiky.

Informace pro žadatele

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je rozvoj systému sociálního bydlení statutárního města Ostravy prostřednictvím zajištění dostupnosti standardního, nesegregovaného bydlení pro domácnosti v bytové nouzi, poskytování podpory zabydleným domácnostem a domácnostem ohroženým ztrátou bydlení a ukotvením MMO jako centrálního aktéra v oblasti bydlení.

Cílová skupina

Sociální bydlení je určeno především pro osoby bez domova dle typologie bezdomovectví ETHOS, tedy pro osoby:

 • bez střechy (osoby přežívající venku nebo v noclehárně),
 • bez domova (osoby bydlící v ubytovnách nebo institucích, např. sociálních ubytovnách, ubytovnách pro bezdomovce, azylových domech, věznicích, zdravotnických zařízeních, zařízeních pro děti nebo podporovaném bydlení),
 • v nejistém bydlení (lidé žijící v přechodném bydlení u rodiny nebo přátel, bydlení bez právního nároku, osoby ohrožené vystěhováním nebo osoby ohrožené násilím),
 • v nevyhovujícím bydlení (osoby žijící v provizorních nebo neobvyklých obydlích, v neobyvatelném bydlení nebo přelidněných bytech).

Klíčové aktivity

1. Podpora zabydlování a podpora bydlení

V rámci této aktivity budeme zabydlovat domácnosti v bytové nouzi a zajistíme jim podporu sociálního pracovníka a v případě potřeby i pomoc dalších odborných pracovníků (jedná se o psychoterapeuta, dluhového poradce a pracovního poradce).

Bytový fond pro účely sociálního bydlení je zajišťován spoluprací Magistrátu města Ostravy s městskými obvody (Hrabová, Mariánského Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Poruba, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Vítkovice), které mají statutem města svěřený obecní bytový fond a soukromou společností Heimstaden s.r.o.

Cílovou skupinou jsou domácnosti (jednotlivci či rodiny) v bytové nouzi. Celkově v rámci projektu pomůžeme zabydlet alespoň 40 domácnosti do sociálních bytů. V oblasti zajišťování bytového fondu spolupracujeme s městskými obvody a společností Heimstaden s.r.o., kteří uzavírají s klienty nájemní smlouvy

2. Kontaktní místo pro bydlení

Kontaktní místo pro bydlení (KMB) vzniklo pro občany za účelem poskytování informací
a poradenství související s řešením problémů v oblasti bydlení. V situaci, kdy bude domácnost v bytové nouzi, je možné prostřednictvím KMB podat žádost o sociální byt.

Kdo se může na pracovníky KMB obrátit?

 • obyvatelé města řešící agendu bydlení (např. hrozba ztráty bydlení, udržení si stávajícího bydlení, hledání nového/náhradního bydlení);
 • osoby v bytové nouzi dle typologie ETHOS;
 • pracovníci obcí, poskytovatelé služeb, neziskové organizace.

Mezi další dílčí cíle této aktivity patří:

 • pracovníci KMB zajišťují občanům vstupní poradenství a navigaci při řešení jejich bytové situace a bytové nouze;
 • pracovníci KMB spolupracují s dalšími aktéry podpory a péče – odkazují občany na specializované služby;
 • navázání spolupráce s městskými obvody a soukromými vlastníky bytového fondu;
 • vytvoření databáze domácností v bytové nouzi (domácností žádajících o sociální bydlení) – jejímž cílem je mapovat strukturu domácností v bytové nouzi.

3. Posílení prevence ztráty bydlení

Cílem aktivity je rozvíjet a posilovat mechanismy prevence ztráty bydlení, tzn. pomoci domácnostem při řešení situací, které by mohly mít dopad na domácnost až do takové míry, že by hrozila ztráta bydlení.

Cílovou skupinou aktivity jsou domácnosti v bytové nouzi:

 • domácnosti zabydlené v rámci (předchozího) projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava, které mají i nadále potřebu komplexní podpory a bez jejího pokračování by byly ohrožené ztrátou bydlení;
 • osoby a domácnosti ohrožené ztrátou bydlení – osoby ohrožené vystěhováním;
 • osoby a domácnosti ohrožené ztrátou bydlení z důvodu dluhu (nájemné, služby), stížností sousedů či nadměrným opotřebením bytu apod.

V rámci této aktivity bude probíhat spolupráce s:

 • městskými obvody, kde je záměrem rozvíjet prvky prevence ztráty bydlení v rámci obecního bytového fondu a nakládání s ním;
 • soukromým vlastníkem, včetně možnosti precizace mechanismů a koordinace aktérů prevence ztráty bydlení v soukromém bytovém fondu.

4. Strategické a koordinační aktivity na území obce

Cíle realizace aktivity jsou plánovat a koordinovat lokálně vytvářený systém sociálního bydlení a jeho jednotlivé aktivity, resp. jedná se o vytvoření strategických dokumentů s dopadem na inkluzivní aktivity města, práci s daty, síťování a facilitace spolupráce klíčových aktérů a komunikace s veřejností (odbornou i laickou)

V rámci této klíčové aktivity bude také zpracována aktualizace Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy, která bude specifikovat cíle, aktivity a opatření k dlouhodobému rozvoji sociálního bydlení na území města. Zpracovávání koncepce bude probíhat v rámci činnosti Pracovní skupiny sociálního bydlení a realizace Kulatých stolů k sociálnímu bydlení.

Cílovou skupinou této aktivity jsou:

 • aktéři v agendě sociálního bydlení – v rámci magistrátu města Ostravy, městských obvodů, neziskových organizací, Úřadu práce ČR, akademického prostředí (univerzit), soukromí vlastníci bytového fondu, veřejnost;
 • domácnosti v bytové nouzi.

5. Vzdělávání sociálních pracovníků, řízení, administrace, publicita a evaluace projektu

Aktivita se zaměřuje na chod projektu a vnitřní procesy s tím související. Součástí aktivity je i evaluace, resp. sběr a analýza informací o aktivitách v oblasti sociálního bydlení a realizace projektu.

Vzdělávání sociálních pracovníků: v rámci této části projektu proběhne jak odborné vzdělávání sociálních pracovníků, které bude zaměřeno na sociální práci s klientem a jeho podporu, tak i rozvoj jejich osobních dovedností např. v oblasti komunikace.

Řízení, administrace a publicita projektu: po celou dobu realizace projektu budou probíhat pravidelná jednání projektového týmu; informace o projektu (vč. výstupů) budou publikovány např. v městském zpravodaji Ostravská radnice!!!, v novinách vydávaných jednotlivými obvody města, na webových stránkách města, v newsletterech a odborných periodikách města, v rámci odborných aktivit (pracovní skupiny města, komunitního plánování apod.), v tiskových zprávách apod.

V rámci evaluace projektu: proběhne vyhodnocování dotazníkových dat, která budou získána jak z dotazníkového šetření s účastníky projektu, tak z dotazníkové šetření u klíčových pracovníků/podpůrných pracovníků spolupracujících se zabydlenými domácnostmi.

Kontakt

Bc. Petra Tkáčová – sociální pracovník v oblasti bydlení – kontaktní místo pro bydlení
sociopoint@ostrava.cz
599 444 231, 727 950 811

Mgr. Alena Aly – vedoucí oddělení sociální práce a metodiky, věcný garant projektu
alena.aly@ostrava.cz
599 443 846

Bc. Nikola Gelová – manažerka projektu
nikola.gelova@ostrava.cz
599 443 084

Mgr. Marek Mikulec, Ph.D. – koordinátor programu sociálního bydlení
marek.mikulec@ostrava.cz
599 443 861