Sociální práce na území obce

Sociální pracovníci

Sociální pracovník se zaměřuje na práci s osobami, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu nemoci, invalidity, finančních problémů, stáří, nezaměstnanosti, ztráty bydlení apod.

 V rámci své pracovní náplně může sociální pracovník např.:

 • pomáhat při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby
 • poskytovat poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva
 • poskytovat administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek
 • poskytovat pomoc při vyřizování osobních dokladů
 • pomáhat překonávat problémy s hledáním či udržením zaměstnání
 • asistovat při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností
 • pomáhat při řešení finančních problémů
 • poskytovat kontakty a zprostředkovávat jednání se specializovanými poradnami
 • řešit problémy související se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení 

Komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a není možné podat absolutní výčet oblastí pomoci sociálního pracovníka. Sociální pracovníci působí v případě statutárního města Ostrava na jednotlivých úřadech městských obvodů a Magistrátu města Ostravy, více viz seznam sociálních pracovníků. Kromě přímé práce s klienty, spolupracují s dalšími odborníky.

Sociální kurátoři

Sociální kurátor je specializovaný pracovník, který se zaměřuje na práci se zletilými osobami a skupinami osob ohroženými sociálním vyloučením. Sociální kurátoři vykonávají činnosti zajišťující pomoc a podporu těmto osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení.

Sociální kurátoři působí v případě statutárního města Ostrava na jednotlivých úřadech městských obvodů a Magistrátu města Ostravy více viz seznam sociálních kurátorů. Kromě přímé práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením, zajišťují koordinační činnosti v oblasti sociálních služeb určených pro tuto cílovou skupinu.

Cílová skupina sociálního kurátora:

 • osoba, která je propuštěna z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo
 • osoba, která je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické nemocnice nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti nebo 
 • osoba, která je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo pěstounské péče po dosažení zletilosti, resp. v 19 letech nebo
 • osoba, která nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší nebo
 • osoba, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. 

V rámci své pracovní náplně může sociální kurátor např.:

 • kontaktovat klienty ve věznicích, ve školských zařízeních, v léčebnách, nouzových noclehárnách a dalších zařízeních poskytujících sociální služby a společně s odborníky těchto zařízení připravuje plynulý přechod klienta do života
 • poskytovat poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např. dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením)
 • vyjednávat v zájmu klientů, je-li k tomu zmocněn, především záležitosti spojené s ubytováním, zaměstnáním, zdravotním a materiálním zabezpečením po návratu do běžného život
 • na požádání poskytovat klientům asistenci
 • spolupracovat s rodinami klientů
 • spolupracovat se školskými zařízeními, soudy, Policií ČR, Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, městskou policií, zdravotnickými zařízeními, samosprávnými úřady a nestátními neziskovými organizacemi

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy řeší:

1. náhradní rodinnou péči

Agendu zprostředkování osvojení a pěstounské péče pro občany s trvalým nebo faktickým pobytem v Ostravě a v širším správním obvodu statutárního města Ostravy zajišťují sociální pracovníci Magistrátu města Ostravy.

Náhradní rodinná péče – forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno ”náhradními” rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Tou je u nás zejména osvojení a pěstounská péče.

Smyslem náhradní rodinné péče je poskytnout domov a rodinu dítěti, které se ocitlo bez vlastní rodiny. Toto řešení je buď dlouhodobé nebo se může jednat o zprostředkování pěstounské péče na přechodnou dobu.

Cílová skupina:

 • děti, které se ocitly bez ochrany vlastních rodičů
 • občané, kteří se rozhodli stát se osvojiteli nebo pěstouny

Zprostředkování osvojení a pěstounské spočívá:

 • ve vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení
 • ve vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Hledáme rodiny nebo jednotlivce, jež jsou ochotni a schopni přijmout dítě jiných biologických rodičů a přijmout dítě takové jaké je.

2. terénní sociální práce

Agenda sociálně-právní ochrany dětí pro občany s trvalým nebo faktickým pobytem v širším správním obvodu statutárního města Ostravy.

Hlavními principy sociálně-právní ochrany dětí jsou:

 • nejlepší zájem, prospěch a blaho dítěte,poskytuje se všem dětem od narození do zletilosti,
 • dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte,
 • dítě, které je schopné formulovat své vlastní názory, má právo tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho týkají,
 • každý občan je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti – oznamovateli je zajištěna anonymita. 

Cílová skupina:

 • rodiny s dětmi do 18-ti let věku, jejichž funkce je jakkoliv narušena (např. úmrtí rodičů nebo dítěte, neplnění rodičovské zodpovědnosti, nevykonávání nebo zneužívání práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, vztahové problémy mezi členy rodiny, výchovné problémy dítěte apod.)
 • rodiny se zdravotně hendikepovaným dítětem
 • těhotné dívky
 • dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen
 • dítě ohrožené násilím
 • ohrožené dítě, které nemá trvalý pobyt na území ČR, ale pobývá zde v doprovodu rodičů či bez rodičů (zákonných zástupců)

Pro občany s trvalým nebo faktickým pobytem v širším správním obvodu statutárního města Ostravy je terénní sociální práce zajišťována pracovníky Magistrátu města Ostravy.

Terénní sociální práce je zajišťována dle trvalého bydliště dítěte sedmi úřady městských obvodů.

3. péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost

Agenda péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost je poskytována:

 • dětem žijícím v pěstounské a poručenské péči na území města Ostravy a v širším správním obvodu statutárního města Ostravy,
 • dětem a jejich biologickým rodinám s trvalým nebo faktickým pobytem v širším správním obvodu statutárního města Ostravy,
 • dětem a mládeži, kteří jsou cizími státními příslušníky a zdržují se na území statutárního města Ostravy. 

Agenda je zajišťována kurátory pro děti a mládež. Tito pracují s nezletilými dětmi a mladistvými, kteří mají výchovné problémy, dostávají se do rozporu se zákonem, páchají protiprávní činnost, opakovaně páchají přestupky, požívají alkohol a návykové látky, jsou ohroženi závislostí, živí se prostitucí nebo opakovaně utíkají od rodičů apod.

Agenda zahrnuje také provozování informačního systému – Systém včasné intervence ”SVI” a koordinaci činnosti „Týmu pro mládež“.

Cílová skupina klientů (kdo se může na pracovníky obrátit):

 • děti do 15-ti let, které se dopustily činu jinak trestného či přestupku,
 • mladiství (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo kteří se dopustili přestupku,
 • děti a mladiství s výchovnými problémy, problémy ve škole či v rodině,
 • rodiče těchto dětí,
 • školská zařízení, výchovní poradci.

Bližší informace najdete na webových stránkách města Ostravy odboru sociálních věcí a zdravotnictví.