Sociální práce na území obce

Sociální pracovníci

Sociální pracovník se zaměřuje na práci s osobami, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci z důvodu nemoci, invalidity, finančních problémů, stáří, nezaměstnanosti, ztráty bydlení apod.

 V rámci své pracovní náplně může sociální pracovník např.:

 • pomáhat při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popřípadě při výběru vhodné sociální služby
 • poskytovat poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva
 • poskytovat administrativní pomoc při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé typy dávek
 • poskytovat pomoc při vyřizování osobních dokladů
 • pomáhat překonávat problémy s hledáním či udržením zaměstnání
 • asistovat při nácviku zvládání sociálních i praktických dovedností
 • pomáhat při řešení finančních problémů
 • poskytovat kontakty a zprostředkovávat jednání se specializovanými poradnami
 • řešit problémy související se ztrátou nebo s rizikem ztráty bydlení 

Komplexní sociální práce je velmi rozsáhlá a není možné podat absolutní výčet oblastí pomoci sociálního pracovníka. Sociální pracovníci působí v případě statutárního města Ostrava na jednotlivých úřadech městských obvodů a Magistrátu města Ostravy, více viz seznam sociálních pracovníků. Kromě přímé práce s klienty, spolupracují s dalšími odborníky.

Sociální kurátoři

Sociální kurátor je specializovaný pracovník, který se zaměřuje na práci se zletilými osobami a skupinami osob ohroženými sociálním vyloučením. Sociální kurátoři vykonávají činnosti zajišťující pomoc a podporu těmto osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevenci sociálního vyloučení.

Sociální kurátoři působí v případě statutárního města Ostrava na jednotlivých úřadech městských obvodů a Magistrátu města Ostravy více viz seznam sociálních kurátorů. Kromě přímé práce s osobami ohroženými sociálním vyloučením, zajišťují koordinační činnosti v oblasti sociálních služeb určených pro tuto cílovou skupinu.

Cílová skupina sociálního kurátora:

 • osoba, která je propuštěna z výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody nebo
 • osoba, která je po ukončení léčby chorobných závislostí propuštěna ze zdravotnického zařízení, psychiatrické nemocnice nebo léčebného zařízení pro chorobné závislosti nebo 
 • osoba, která je propuštěna ze školského zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy nebo pěstounské péče po dosažení zletilosti, resp. v 19 letech nebo
 • osoba, která nemá uspokojivě naplněny životně důležité potřeby vzhledem k tomu, že je osobou bez přístřeší nebo
 • osoba, jejíž práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby. 

V rámci své pracovní náplně může sociální kurátor např.:

 • kontaktovat klienty ve věznicích, ve školských zařízeních, v léčebnách, nouzových noclehárnách a dalších zařízeních poskytujících sociální služby a společně s odborníky těchto zařízení připravuje plynulý přechod klienta do života
 • poskytovat poradenství v návaznosti na jednotlivé dávkové systémy sociální ochrany obyvatelstva (např. dávky důchodového a nemocenského pojištění, dávky státní sociální podpory, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením)
 • vyjednávat v zájmu klientů, je-li k tomu zmocněn, především záležitosti spojené s ubytováním, zaměstnáním, zdravotním a materiálním zabezpečením po návratu do běžného život
 • na požádání poskytovat klientům asistenci
 • spolupracovat s rodinami klientů
 • spolupracovat se školskými zařízeními, soudy, Policií ČR, Vězeňskou službou ČR, Probační a mediační službou ČR, městskou policií, zdravotnickými zařízeními, samosprávnými úřady a nestátními neziskovými organizacemi

SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Ostravy řeší:

1. náhradní rodinnou péči

a) Agenda zprostředkování osvojení, pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu pro občany s trvalým nebo faktickým pobytem v Ostravě a v širším správním obvodu statutárního města Ostravy. Jedná se o zprostředkování dítěte do péče prostřednictvím krajského úřadu.

b) Nezprostředkovaná pěstounská péče a péče jiné fyzické osoby pro občany s trvalým nebo faktickým pobytem v Ostravě a v širším správním obvodu statutárního města Ostravy. Nedochází k zprostředkování dítěte do péče krajským úřadem. Návrh na svěření do péče podává osoba, která dítě osobně zná, je dítěti blízká nebo blízká jeho rodině, přímo k soudu.

Agendu náhradní rodinné péče zajišťují sociální pracovníci Magistrátu města Ostravy.

Náhradní rodinná péče – forma péče o děti, kdy je dítě vychováváno ”náhradními” rodiči v prostředí, které se nejvíce podobá životu v přirozené rodině. Smyslem náhradní rodinné péče je poskytnout domov a rodinu dítěti, které se ocitlo bez péče rodičů. Toto řešení je buď dlouhodobé nebo trvá po dobu, kdy se rodič nemůže o své dítě řádně postarat.

Pěstounská péče na přechodnou dobu je tzv. krizovým institutem a může trvat maximálně jeden rok, tj. do doby, než se situace dítěte vyřeší např. navrácením dítěte zpět do péče rodičů nebo jsou vyhledáni náhradní rodiče, kteří jeho péči zajistí dlouhodobě. 

Cílová skupina:

 • děti, které se ocitly bez ochrany vlastních rodičů
 • občané, kteří se rozhodli stát se náhradními rodiči

Zprostředkování osvojení a pěstounské péče spočívá:

 • ve vyhledávání dětí, kterým je třeba zajistit péči v náhradním rodinném prostředí formou pěstounské péče nebo osvojení
 • ve vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny. Hledáme rodiny nebo jednotlivce, jež jsou ochotni a schopni přijmout dítě jiných biologických rodičů a přijmout dítě takové jaké je.

Zprostředkovaná náhradní rodinná péče, tj. osvojení, pěstounská péče nebo pěstounská péče na přechodnou dobu v České republice a osvojení dětí z ciziny do České republiky se zprostředkuje jen na žádost fyzické osoby, která má na území ČR trvalý pobyt nebo cizince, který má na území ČR povolen trvalý pobyt nebo je hlášen k pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů.

Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu obsahuje:

 • občan ČR – doklad o státním občanství
 • cizinec – doklad o povolení k trvalému pobytu na území ČR nebo o nepřetržitém přechodném pobytu na území ČR po dobu nejméně 365 dnů podle zvláštního právní předpisu upravujícího pobyt cizinců na území ČR
 • občan ČR – opis z evidence Rejstříku trestů – vyžádá obecní úřad s rozšířenou působností
 • cizinec – doklad obdobný opisu z evidence Rejstříku trestů vydaný ve státech, ve kterých se žadatel zdržoval nepřetržitě déle než 3 měsíce v době od dovršení patnáctého roku věku do podání žádosti – doloží žadatel
 • zpráva o zdravotním stavu praktického lékaře předložena žadatelem (tiskopis bude předán s žádostí)
 • žádost o zařazení do evidence osob stát se osvojitelem/pěstounem/pěstounem na přechodnou dobu obsahující osobní údaje žadatele, údaje o ekonomických a sociálních poměrech, údaje o osobách žijících v domácnosti žadatele, představy o dítěti,
 • fotografie žadatelů

2. terénní sociální práce

Agenda sociálně-právní ochrany dětí pro občany s trvalým nebo faktickým pobytem v širším správním obvodu statutárního města Ostravy.

Hlavními principy sociálně-právní ochrany dětí jsou:

 • nejlepší zájem, prospěch a blaho dítěte,poskytuje se všem dětem od narození do zletilosti,
 • dítě má právo požádat o pomoc i bez vědomí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte,
 • dítě, které je schopné formulovat své vlastní názory, má právo tyto názory svobodně vyjadřovat při projednávání všech záležitostí, které se ho týkají,
 • každý občan je oprávněn upozornit orgán sociálně-právní ochrany dětí na porušení povinností nebo zneužití práv vyplývajících z rodičovské zodpovědnosti – oznamovateli je zajištěna anonymita. 

Cílová skupina:

 • rodiny s dětmi do 18-ti let věku, jejichž funkce je jakkoliv narušena (např. úmrtí rodičů nebo dítěte, neplnění rodičovské zodpovědnosti, nevykonávání nebo zneužívání práva plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, vztahové problémy mezi členy rodiny, výchovné problémy dítěte apod.)
 • rodiny se zdravotně hendikepovaným dítětem
 • těhotné dívky
 • dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo je-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohrožen nebo narušen
 • dítě ohrožené násilím
 • ohrožené dítě, které nemá trvalý pobyt na území ČR, ale pobývá zde v doprovodu rodičů či bez rodičů (zákonných zástupců)

Pro občany s trvalým nebo faktickým pobytem v širším správním obvodu statutárního města Ostravy je terénní sociální práce zajišťována pracovníky Magistrátu města Ostravy.

Terénní sociální práce je zajišťována dle trvalého bydliště dítěte šesti úřady městských obvodů.

3. péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost

Agenda péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost je poskytována:

 • dětem žijícím v pěstounské a poručenské péči na území města Ostravy a v širším správním obvodu statutárního města Ostravy,
 • dětem a jejich biologickým rodinám s trvalým nebo faktickým pobytem v širším správním obvodu statutárního města Ostravy,
 • zastupování mladistvých, proti kterým je vedeno trestní řízení a nemají na území ČR povolen trvalý nebo dlouhodobý pobyt, ani nejsou oprávnění podle ust. § 87 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, trvale pobývat na území ČR, příp. podali návrh na zahájení řízení o udělení azylu.

Agenda je zajišťována kurátory pro děti a mládež. Tito pracují s nezletilými dětmi a mladistvými, kteří mají výchovné problémy, dostávají se do rozporu se zákonem, páchají protiprávní činnost, opakovaně páchají přestupky, požívají alkohol a návykové látky, jsou ohroženi závislostí, živí se prostitucí nebo opakovaně utíkají od rodičů apod.

Agenda zahrnuje také provozování informačního systému – Systém včasné intervence ”SVI” a koordinaci činnosti „Týmu pro mládež“.

Cílová skupina klientů (kdo se může na pracovníky obrátit):

 • děti do 15-ti let, které se dopustily činu jinak trestného či přestupku,
 • mladiství (15-18 let), u nichž bylo zahájeno trestní stíhání, nebo kteří se dopustili přestupku,
 • děti a mladiství s výchovnými problémy, problémy ve škole či v rodině,
 • rodiče těchto dětí,
 • školská zařízení, výchovní poradci.

Bližší informace najdete na webových stránkách města Ostravy odboru sociálních věcí a zdravotnictví.