Akční plány koncepce sociálního bydlení

V Ostravě žije až 3 100 domácností (resp. cca 7 100 osob, včetně dětí), které jsou v bytové nouzi (zdroj: Platforma pro sociální bydlení, Ostravská univerzita, 2021). Jedná se o druhý nejvyšší počet domácností v městech napříč Českou republikou (nejvíce ohrožených domácností žije v Praze). Je tak velmi důležité se oblasti bydlení a sociálního bydlení věnovat ve strategických dokumentech.

AKČNÍ PLÁN 2022–2024

Akční plán koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy na roky 2022-2024 byl schválen Radou města Ostravy 19.10.2021.

Akční plán reaguje na důležitost systémového řešení situace domácností v bytové nouzi a důležitost existence sociálního bydlení jako pomoci ohroženým domácnostem, tedy jednotlivcům, samoživitelkám a samoživitelům, rodinám s dětmi, seniorům s problémy v oblasti bydlení, které by bez nástrojů pomoci ukotvených v Akčním plánu nebyli schopni sami vyřešit.

Akční plán na roky 2022–2024 nastavuje čtyři prioritní oblasti:

 • Prevence ztráty bydlení
  • Priorita se zaměřuje na rozvoj systému prevence ztráty bydlení v obecních bytech města Ostravy, případně i v bytech soukromých vlastníků.
   Množství domácností nevyužívá stávajících nástrojů pomoci (např. příspěvek na bydlení) a mají tak kvůli nákladům na bydlení dlouhodobě napjatý rozpočet. V rámci prevence ztráty bydlení se zaměřujeme i na tuto oblast a chceme rozšířit možnosti spolupráce bydlících domácností se sociálním pracovníkem. Ať již by šlo o krátkodobou pomoc např. při vyřízení příspěvku na bydlení, tak i dlouhodobější spolupráci při řešení komplexnějších problémů.
   Jednotlivé aktivity mají za cíl včas identifikovat domácnosti, kde je riziko ztráty bydlení, a nabídnout jim odpovídající formu pomoci.
 • Sociální bydlení
  • Priorita se zaměřuje na rozvoj systému sociálního bydlení statutárního města Ostravy v rovině systémové i aplikační. Jedná se o pokračování aktivní role Magistrátu města Ostravy v oblasti sociálního bydlení, nárůst kapacit bytů pro účely sociálního bydlení a mechanismy financování.
   Magistrát města Ostravy při řešení bytové nouze obyvatel města spolupracuje s úřady městských obvodů, soukromými vlastníky bytového fondu, neziskovými organizacemi, Úřadem práce ČR, akademickou sférou, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Platformou pro sociální bydlení a Agenturou pro sociální začleňování.
   Aktivity MMO se zaměřují také na koncepční a metodickou činnost, k níž jsou využíváni aktéři v rámci činnosti Pracovní skupiny sociálního bydlení a Kulatých stolů k sociálnímu bydlení.
 • Dostupné bydlení
  • Priorita se zaměřuje na bydlení specifických cílových skupin, kde není potřeba systematické spolupráce se sociálním pracovníkem, zároveň se ale jedná o cílové skupiny, které jsou na trhu bydlení ohroženy a je potřeba jim věnovat pozornost.
   V posledních letech dochází k výraznému růstu nákladů na bydlení a problémy s jeho nedostupností tak řeší zvyšující se množství domácností, které dříve takovéto problémy neřešily v této intenzitě a rozsahu.
   Opatření a aktivity se zaměřují na práci s daty a spolupráci s aktéry, kteří se danými tématy a jejich rozvoje zabývají. Záměrem je zdůrazňování důležitosti těchto témat ze sociálního hlediska a případné nastavení podpory.
 • Práce s daty a komunikace
  • Priorita se zaměřuje na vytváření politik a nastavení systému sociálního bydlení na datech prostřednictvím vyhodnocování realizovaných aktivit a systematického sběru a vyhodnocování dat souvisejících s agendou sociálního bydlení a také díky spolupráci s dalšími aktéry.
   Důležitou oblastí je také vzdělávání, ať již interní v rámci zkvalitňování odborných dovedností realizačního týmu, tak organizace seminářů a workshopů se zapojením dalších aktérů.
   Souvisejícím cílem je také předávání informací o sociálním bydlení a jeho roli a dopadech politickým aktérům a veřejnosti. Informování o výstupech projektu, dopadech sociálního bydlení apod. povede k vyšší informovanosti o daném tématu.

AKČNÍ PLÁN 2019–2021

Akční plán koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy byl schválen zastupitelstvem města Ostravy dne 19. 6. 2019.

Primátor Tomáš Macura v úvodním slově zdůrazňuje, že „systémové řešení sociálního bydlení dává ohroženým domácnostem možnost nového startu a získání vlastního domova za předpokladu zodpovědného chování a plnění nastavených podmínek spolupráce. Je to i jedním ze základních předpokladů úspěšného sociálního začleňování.“

Přípravu Akčního plánu měla za úkol Pracovní skupina sociálního bydlení, která je složena z 26 členů schválených Radou města. Nyní se pracovní skupina zaměřuje na naplňování opatření Akčního plánu a průběžné vyhodnocování postupu.

Činnost pracovní skupiny zajišťuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví a odbor majetkový Magistrátu města Ostravy.

V rámci přípravy Akčního plánu bylo zadáno vytvoření Demografické prognózy vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva statutárního města Ostravy v období 2017-2040.Tento dokument zpracovávala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy na základě dodaných podkladů a materiálů. Vývoj počtu obyvatel je důležitým informačním vstupem při nastavování místního systému sociálního bydlení.

Při tvorbě opatření akčního plánu jsme zohledňovali průběh realizace pilotního ověření koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Celkem do 102 bytů byly zabydlovány domácnostmi v bytové nouzi, s nimiž v individuálně nastavené intenzitě spolupracovaly sociální pracovnice. Aktivity také byly formativně evaluovány a měli jsme tak k dispozici množství podnětů pro nastavení jednotlivých opatření.

Akční plán byl členěn do 5 tematických oblastí (priorit):

 • Prevence ztráty bydlení
  • Priorita se zaměřuje na systém prevence ztráty bydlení v obecních bytech, případně i bytech soukromých vlastníků; jedná se o včasnou identifikaci domácností ohrožených ztrátou bydlení, nastavení systému jejich podpory a komunikace mezi klíčovými aktéry.
 • Bytový fond po sociální bydlení
  • Priorita se zaměřuje na ukotvení sociálního bydlení (jednotná terminologie, vymezení cílové skupiny), nárůst kapacit bytového fondu pro sociální bydlení (o 50 bytů ročně; projekt MMO a aktivity neziskových organizací), spolupráce s městskými obvody (výběr domácností, parametry nájemní smlouvy, monitoring cílové skupiny).
 • Systém sociálního bydlení
  • Priorita se zaměřuje na aplikaci zkušeností z realizovaného projektu – spolupráce klíčových aktérů (MMO, městské obvody, ÚP ČR, NNO), jednotný systém evidence žádostí a posuzování situace domácností, metodika sociální práce v sociálním bydlení, pracovní skupiny a kulaté stoly, startovací bydlení.
 • Financování sociálního bydlení
  • Priorita se zaměřuje na mapování investic a využití investičních titulů na sociální bydlení.
 • Nastavení PR a komunikace
  • Priorita se zaměřuje na informování politiků i veřejnosti o oblasti sociálního bydlení a o realizaci projektu.

Akční plán představuje materiál, který vymezuje aktivity v oblasti sociálního bydlení na území statutárního města Ostravy a ukotvuje je jako strategický inkluzivní přístup k řešení bytové nouze.

Výstupy jednání Pracovní skupiny sociálního bydlení:

12. 12. 2019 – PozvánkaZápis

16. 5. 2019  – PozvánkaZápis

14. 2. 2019  – PozvánkaZápis

6. 12. 2018  – Pozvánka Zápis

4. 10. 2018  – Pozvánka Zápis

10. 5. 2018  – Pozvánka Zápis

25. 1. 2018  – Pozvánka Zápis

Členové Pracovní skupiny sociálního bydlení

Členy pracovní skupiny jsou zástupci:

Magistrát města Ostravy
Úřad městského obvodu Hrabová
Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky
Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
Úřad městského obvodu Ostrava-Jih
Úřad městského obvodu Poruba
Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice
Úřad městského obvodu Slezská Ostrava
Úřad městského obvodu Vítkovice
Úřad práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě
Armáda spásy v České republice, z. s.
CENTROM z. s.
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.
Diecézní charita ostravsko-opavská
Heimstaden s.r.o.
Charita Ostrava
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Platforma pro sociální bydlení
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Kontakt

Mgr. Marek Mikulec, Ph.D.
metodik v oblasti sociálního bydlení
T: 599 443 861
E: mmikulec@ostrava.cz