Zdravotní péče

Dostupnost zdravotní péče – úloha zdravotní pojišťovny

Místní a časovou dostupnost

Zdravotním pojišťovnám stanoví povinnost zajistit svým pojištěncům místní a časovou dostupnost zdravotních služeb prostřednictvím poskytovatelů zdravotních služeb, s nimiž má uzavřené smluvní vztahy § 40 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Konkrétní lhůty vyjadřující místní a časovou dostupnost zdravotních služeb jsou stanoveny nařízením vlády č. 307/2012 Sb., o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.

Pokud pojištěnec nemůže sehnat lékaře, měl by se obrátit na zdravotní pojišťovnu, která je povinna mu předat seznam smluvních poskytovatelů zdravotních služeb v okolí jeho bydliště, kteří přijímají nové pacienty. V první řadě by měl pacient mít možnost si sám vybrat svého poskytovatele zdravotních služeb. Pokud jej nikdo z uvedených poskytovatelů nepřijme do péče, měl by se znovu obrátit na zdravotní pojišťovnu, která mu zajistí konkrétního poskytovatele, který jej přijme. Také je možné informovat se o možnosti registrace na webových stránkách České stomatologické komory, které uveřejňují seznamy lékařů, kteří momentálně přijímají nové pacienty.

Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotní péče v České republice. Poskytuje údaje o profilu a rozsahu péče poskytované jednotlivými zdravotnickými zařízeními, obsahuje kontaktní údaje na daná zdravotnická zařízení a další podrobnější informace.

Dojezdová vzdálenost zdravotní péče

Nařízení vlády č. 307/2012 Sb. , o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb specifikuje dojezdovou dobu u ambulantní péče takto: do 35 minut musí být dostupná základní, tzv. primární péče, tj. všeobecný praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost, gynekolog, zubní lékař a lékárna.

Pro diabetologii, chirurgii, vnitřní lékařství, neurologii, oftalmologii, otorinolaryngologii, ortopedii, radiologii a zobrazovací metody (ultrazvukové, rentgenové a skiagrafické vyšetření), rehabilitační a fyzikální medicínu, fyzioterapii, urologii platí 45 minut. Do 60 minut jízdy musí mít pacient dostupnou gastroenterologii, kardiologii, pneumologii a ftizeologii, hematologii a transfúzní lékařství, revmatologii, dermatovenerologii, hemodialýzu, psychiatrii, psychologii a logopedii. Pro alergologii a klinickou imunologii, angiologii, endokrinologii, nefrologii, klinickou onkologii, dětskou chirurgii, dětskou a dorostovou psychiatrii, dětskou neurologii, ortodoncii a počítačová tomografie je stanovena dostupnost do 90 minut, 120 minut pak pro dětskou gynekologii, foniatrii a audiologii, radiační onkologii, magnetickou rezonanci, nukleární medicínu, kardiochirurgii, neurochirurgii, cévní chirurgii, infekční lékařství, plastickou chirurgii, geriatrii, lékařskou genetiku a sexuologii.

U oborů nebo služeb poskytovaných v rámci lůžkové péče platí nejkratší dojezdová doba – 60 minut – pro chirurgii, anesteziologii a intenzivní medicínu, vnitřní lékařství, gynekologii a porodnictví, neonatologii, dětské lékařství a dlouhodobou (ošetřovatelskou) péči. O 15 minut víc má neurologie, ortopedie, urologie, pneumologie a ftizeologie, rehabilitační a fyzikální medicína (akutní lůžková péče). 120 minut je jako limit u traumatologie, klinické onkologie, dermatovenerologie, infekčního lékařství, oftalmologie, otorinolaryngologie, psychiatrie a následné lůžková péče (léčebně rehabilitační péče). Pro kardiochirurgii, neurochirurgii, cévní chirurgii, radiační onkologii a geriatrii je stanovena dojezdová doba do 180 minut. (zdroj: Všeobecná zdravotní pojišťovna)

Ke kontaktování zdravotní pojišťovny je možné využít i formulář Ministerstva zdravotnictví, který usnadňuje podávání stížnosti na nedostupnost zdravotních služeb. Po vyplnění formuláře se požadavek na zajištění dostupnosti zdravotních služeb automaticky odešle na konkrétní zdravotní pojišťovnu a také v kopii na Ministerstvo zdravotnictví.

Právo vybrat si poskytovatele zdravotnických služeb

Je třeba zdůraznit, že neexistuje žádná spádovost do nemocnic či zdravotnických zařízení. Každý pojištěnec má právo na svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb na území České republiky, který má uzavřenou smlouvu s jeho zdravotní pojišťovnou.

Ministerstvo zdravotnictví si klade v této souvislosti za cíl zajistit rovnoměrné rozmístění zdravotní péče po celé České republice tak, aby byla včas a místně dostupná všem pacientům.

Poskytovatel, kterého si pacient zvolil, může odmítnout přijetí pacienta do péče pouze v zákonem stanovených případech, které vyjmenovává § 48 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. V případě nepřijetí do péče jsou zákonnými možnostmi odmítnutí: 

  • Kapacitní důvody (to znamená, že přijetím pacienta by bylo překročeno únosné pracovní zatížení nebo jeho přijetí brání provozní důvody, personální zabezpečení nebo technické a věcné vybavení zdravotnického zařízení; překročením únosného pracovního zatížení se rozumí stav, kdy by zajištěním zdravotních služeb o tohoto pacienta došlo ke snížení úrovně kvality a bezpečnosti zdravotních služeb poskytovaných pacientům již přijatým).
  • V případě praktického lékaře a praktického lékaře pro děti a dorost tehdy, pokud by vzdálenost místa pobytu pacienta neumožňovala výkon návštěvní služby.
  • Pokud nejde o pojištěnce zdravotní pojišťovny, se kterou má poskytovatel uzavřenu smlouvu

Poskytovatel nesmí odmítnout přijetí pacienta do péče, jde-li o pacienta, kterému je třeba poskytnout neodkladnou péči, jde-li o porod nebo o zdravotní služby nezbytné z hlediska ochrany veřejného zdraví nebo ochrany zdraví při práci. (zdroj: Národní zdravotnický informační portál)