Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava

Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava

Realizace projektu
1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

Reg. č. projektu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003526

Forma financování

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Cíl projektu

Cílem projektu je zajištění dostupnosti nesegregovaného bydlení pro osoby z cílové skupiny na území statutárního města Ostravy (dále SMO) a posílení role Magistrátu města Ostravy jako klíčového aktéra v oblasti bydlení. K výše uvedenému jej zkapacitnit a vytvořit fungující systém sociálního bydlení a metodiku sociální práce s klienty, které budou formativně evaluovány.

Cílová skupina

 1. Národnostní menšiny.
 2. Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách.

Klíčové aktivity

 1. Koncepce bydlení

  V rámci této klíčové aktivity bude vytvořena Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy. Této aktivitě předcházela přípravná aktivita, která spočívala ve vytvoření Podkladové analýzy ke Koncepci bydlení SMO. Jejím cílem bylo systematizovat relevantní informace z již realizovaných výzkumů a vytvořených podkladů SMO a doplnit je o nové zdroje informací z šetření v rámci vybraných skupin obyvatel, kteří jsou ohroženi ztrátou bydlení nebo již bytovou nouzí trpí. Koncepce sociálního bydlení SMO bude vznikat na základě činnosti dvou pracovních skupin a jedné fokusní skupiny.
 2. Pilotní ověření tzv. krizového bydlení

  Krizové bydlení představuje nouzový a záchytný systém pro osoby a domácnosti, kde je nutné akutně řešit bytovou nouzi (stav bez bydlení). Cílovou skupinu představují osoby, u kterých je výrazné riziko ohrožení na zdraví či životě. Bude se jednat o osoby bez střechy, osoby, které se ocitnou v krizové životní situaci – např. po výpovědi z bytu, domácím násilí apod. S klienty bude probíhat intenzivní sociální práce.
 3. Pilotní ověření tzv. sociálního a dostupného bydlení

  Sociální i dostupné bydlení představuje systém pro osoby a domácnosti, které mají z důvodů svých nízkých disponibilních prostředků problémy s opatřením si či udržením si bydlení. Je zde povinná spolupráce se sociálními pracovníky, rozdílná bude jenom její intenzita a míra podpory.
 4. Řízení a administrace projektu

  Tato aktivita zahrnuje činnosti spojené s administrací, finančním řízením, povinnou publicitou, monitoringem projektu a koordinací klíčových aktivit. Aktivita bude zahájena současně se zahájením projektu a bude realizována po celou dobu trvání projektu.
 5. Evaluace nastavení systému sociálního bydlení

  Účelem této klíčové aktivity bude zjistit, zda byl na úrovni města systém sociálního bydlení koncepčně a metodicky nastaven tak, aby byl realistický, efektivní a naplňoval z hlediska jeho cílové skupiny i realizátorů stanovené cíle. Tyto skutečnosti budou zjišťovány systematicky prostřednictvím objektivizovaných ukazatelů po celou dobu realizace předmětných klíčových aktivit tak, aby zpětná vazba pro rozhodování byla k dispozici už v jejich průběhu a evaluace naplňovala svou roli i ve vztahu k včasnému odhalení a zvládání rizik.

Dokumenty

Akční plán koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy

Metodika sociální práce v systému sociálního bydlení

Závěrečná evaluační zpráva

Koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy

Závěrečná zpráva z fokusních skupin