KPSVL 2015-2018

Statutární město Ostrava oficiálně zahájilo spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování 1. července 2014. Po přípravném období bylo 28. ledna 2015 zastupitelstvem města schváleno Memorandum o spolupráci, které vymezilo formy a oblasti spolupráce v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám.

Statutární město Ostrava ve spolupráci s Agenturou a dalšími partnery sestavilo místní Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018, který byl orgány města schválen 10. června 2015. V následujícím tříletém období byla realizována řada projektů a aktivit zaměřených na integraci sociálně vyloučených obyvatel do společnosti, revitalizaci či redukci vyloučených lokalit, rozvoj sociálních a návazných služeb, které odpovídají potřebám všech obyvatel obce, k zajištění rovného přístupu všech občanů ke vzdělávání, bydlení, zdravotní péči, zaměstnání, sociálním službám a bezpečí, prevenci dalšího sociálního vyloučení a s tím spojených sociálně patologických jevů, rozvoji občanské společnosti a podpoře občanského soužití.

V rámci spolupráce s Agenturou byl vytvořen Řídící výbor, který byl zastřešujícím orgánem spolupráce statutárního města Ostravy a Agentury pro sociální začleňování.

Agentura je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování. Podporuje obce a města, aby mohly plnit svoji funkci nadresortním přístupem a propojováním působení veřejné správy a neziskového sektoru.

Na konci tohoto tříletého období byly vyhodnoceny dopady realizovaných projektů a aktivit v jednotlivých oblastech a bylo zpracováno Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018. Ve Vyhodnocení jsou popsány změny v jednotlivých tematických oblastech strategického plánu a návrhy na další opatření. Důležitými přílohami jsou Průběžná zpráva o naplňování Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava 2015 – 2018 a Situační analýza Ostrava. Záměrem monitoringu je poskytnout reflexi aktuálního stavu naplňování Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 a dopadů aktivit, které slouží k naplnění jednotlivých priorit strategického dokumentu. Situační analýza města Ostravy mapuje situaci sociálního vyloučení na území města k červnu 2018. Zaměřuje se na konkrétní vyloučené lokality a jejich parametry a současně přibližuje jednotlivé vnitřní a vnější faktory, které vedou k vyloučení jednotlivých lokalit.

Informace o jednotlivých oblastech včetně realizovaných projektů:

Bydlení

Prevence kriminality

Rodina a zdraví

Zaměstnanost

Vzdělávání

Dokumenty:

Monitoring projektů

Průběžná zpráva z monitoringu naplňování Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 prostřednictvím realizovaných projektů

II. Průběžná zpráva z monitoringu naplňování Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 prostřednictvím realizovaných projektů – srpen 2019

Finální zpráva z monitoringu naplňování Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 prostřednictvím realizovaných projektů – prosinec 2020

Vyhodnocení SPSZ 2015-2018

Evaluační zpráva za oblast Prevence kriminality a Rodina a zdraví

Demografická prognóza vývoje počtu a věkové struktury obyvatelstva statutárního města Ostravy v období 2017-2040

Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018

Situační analýza Ostrava

SPSZ 2015-2018

Strategický plán sociálního začleňování Ostrava, 2015 – 2018 (SPSZ)

Partneři v rámci lokálního partnerství

Místní plán inkluze v oblasti vzdělávání

Podkladová analýza ke koncepci rodinné politiky SMO

Podkladová analýza ke koncepci bydlení SMO

Výzkum pocitu bezpečí v okolí SVL a dalších rizikových míst v Ostravě