Ostrava je s vami

Rok intenzivní pomoci lidem prchajícím z Ukrajiny

|

Po celý rok od invaze vojsk Ruské federace na území Ukrajiny poskytuje město Ostrava pomoc válečným uprchlíkům. Jsou jimi hlavně matky s dětmi, ale i senioři. Jsou to lidé, kteří opustili své domovy jen s minimem svého majetku a potřebují pomoc prakticky ve všech oblastech svého života. Velký díl podpory proto spočívá na sociálních pracovnících. Jak se do pomoci lidem z Ukrajiny zapojuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy?

Pracovníci odboru sociálních věcí a zdravotnictví magistrátu (OSVZ) průběžně zajišťují činnost koordinačního centra pomoci uprchlíkům a osobám s dočasnou ochranou přicházejícím z Ukrajiny. Magistrát poskytuje i metodickou podporu sociálním pracovníkům úřadů městských obvodů v řešení nejrůznějších nových situací.

OSVZ od dubna loňského roku také koordinuje provoz Komunitního centra pro osoby s dočasnou ochranou, které je v prostorách KACPU. V počátečních měsících provoz tohoto centra také personálně zajišťoval. Cílem sociální práce v centru je vytvořit lidem jedno místo, kam všichni trefí a kde získají poradenství k řešení základních životních situací. Získávají pomoc s orientací v systému služeb, zaměstnání, školství, aktuální legislativě i psychosociální podporu. Že se jedná o smysluplnou aktivitu ukazují i statistická čísla – komunitní centrum poskytlo lidem z Ukrajiny přes 5 000 intervencí.

K úspěšnému zvládnutí náročných rolí při pomoci lidem z Ukrajiny je nezbytná spolupráce s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje, oblastním spolkem Českého červeného kříže, Hasičským záchranným sborem ČR, neziskovými a humanitárními organizacemi i pracovníky magistrátu a jednotlivých úřadů městských obvodů, dobrovolníky a dárci.
Za to všem patří velký dík!

Sociální pracovníci magistrátu a úřadů městských obvodů spolupracovali v průběhu konfliktu v Ukrajině s 1 625 lidmi s udělenou dočasnou ochranou, kteří našli bezpečné útočiště v Ostravě. Pořádali i sbírky potravin, ošacení a další hmotné pomoci.

Od počátku invaze do Ukrajiny poskytlo město Ostrava možnost bezplatného ubytování pro maminky s dětmi prchajícími před válkou v Dětském centru Domeček v Ostravě-Zábřehu. Bezpečné přechodné zázemí zde našlo 223 lidí z toho 117 dětí.

Pro své kolegy, ale i širokou veřejnost, pracovníci OSVZ vytvořili a udržovali aktuální obsáhlý webový informační rozcestník s informacemi k řešení široké palety situací v souvislosti s životem ukrajinských uprchlíků v České republice.

Sociální práce s ukrajinskými dětmi

Od počátku uprchlické vlny pomáhali rodinám s dětmi prchajícím z Ukrajiny se zvládnutím jejich nelehké situace i sociální pracovníci oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Zajišťovali pro ně ubytování, materiální pomoc (potraviny a drogerii, ošacení, vybavení domácností, školní pomůcky a další nezbytnosti), poradenství i psychickou podporu. Maminky se mohou kdykoli s důvěrou na sociální pracovnice obracet při řešení jakýchkoli problémů. Jak podpora sociálních pracovníků konkrétně vypadá?

Ovdovělá maminka přijela do České republiky sama se svými dětmi ve věku 8 a 5 let. Rodina u sebe měla jen své základní věci. Sociální pracovníci jim zajistili nezbytné ubytování a pustili se do zjišťování, co mají k dispozici, co potřebují, co si dokáží zajistit sami a s čím potřebují pomoci. V první řadě rodině pomohli podat žádost o humanitární dávku, zajistili oblečení a potravinovou pomoc ze sbírek, první krizovou intervenci.
Rodina přišla v Ukrajině o všechno, nemají se kam vrátit. Rozhodli se proto zůstat České republice delší dobu. Další podpora tak směřovala k zajištění zaměstnání, dlouhodobého bydlení a celkové stabilizaci rodiny v nové situaci. Důležitými pro vyrovnávání se s náročnou situací byla i pomoc zorientovat se v novém prostředí a mít k dispozici podporu sociální pracovnice při jednáních na úřadech. Díky sociálním pracovníkům získali i psychologickou pomoc, děti začaly chodit do školy a školky. Seznámit se s novým prostředím jim pomohly i příměstské tábory.
Ve spolupráci s Moravskoslezským paktem zaměstnanosti se mamince otevřela možnost absolvovat kvalifikační kurz pro řidiče tramvaje a díky tomu získala místo v Dopravním podniku Ostrava. I v těchto chvílích jí sociální pracovnice byly oporou, když jí pomáhaly s přípravami na zkoušky. Ve spolupráci s realitními makléři se podařilo najít i stabilní bydlení, a tak se rodina postupně vrací k běžným každodenním starostem i radostem.

V rámci nepřetržité pohotovostní služby „24/7“ poskytli sociální pracovníci ostravských OSPOD podporu 187 ukrajinským dětem. Zajišťovali pomoc i téměř 400 dětem, které z Ukrajiny přišly v doprovodu jiných osob než svých rodičů a 22 dětem, které přišly zcela bez doprovodu dospělé osoby (převážně nad 15 let věku), těm OSPOD vykonává veřejného poručníka.

Sociální pracovníci pomáhali ukrajinských rodinám při vyřizování humanitárních dávek, doprovázeli je při jednáních v institucích, v mateřských a základních školách. Nesnadnou úlohou bylo zajištění lékařské péče, zejména pediatrické. Velkou část spolupráce tvořilo a stále tvoří hledání vhodného zaměstnání pro maminky a stabilního rodinného bydlení, včetně stěhovacích služeb a vybavení domácností. Pro děti pomáhají sociální pracovníci zajistit nejen (před)školní docházku, ale i smysluplné trávení volného času prostřednictvím různorodých aktivit.

Část dopisu maminky z Ukrajiny primátorovi města Ostravy:
V této situaci je důležité si uvědomit, že nejde jen o zmařené plány, ale o celé životy. V takových chvílích se ztrácí naděje a dostavuje se zoufalství.
Přijeli jsme do vašeho města se zlomeným srdcem a mrtvýma očima, ale péče města, dobrovolníků, možnost získat právní podporu, lékařskou a psychologickou pomoc byla silným impulsem k návratu do života.
Jako zaměstnanec městského úřadu obdivuji množství a kvalitu práce, kterou odvádíte vy a váš tým, a jako člověk v nouzi jsem nesmírně vděčná za přijetí, společenské vystupování a poskytnutou pomoc! Nejde jen o bezplatné ubytování a sociální dávky na šest měsíců, které nám poskytly čas si oddechnout a promyslet další kroky.
Víte, dostalo se nám velké podpory: od oblečení a hraček pro dceru až po morální podporu a praktické rady. Zvláštní poděkování patří všem sociálním pracovníkům, kteří nás navštívili. Stojí to za to! Jejich pomoc pro nás byla nedocenitelná.

Valentyna B. z Mariupolu

Pomoc při zajištění základního bezpečí – střechy nad hlavou

Sociální pracovníci OSVZ zajišťovali pro lidi prchající z válečného území ve spolupráci s 10 městskými obvody bydlení ve 127 městských bytech, které město vyčlenilo k dlouhodobému ubytování osob s udělenou dočasnou ochranou. Bezpečné místo k životu tak našlo 348 lidí, z toho 149 dětí. Většina bytů byla vybavena také nábytkem a zařízením z daru společnosti IKEA.

V Dětském centru Domeček bylo v uplynulém roce přechodně ubytováno celkem 223 lidí, z toho 117 dětí.

Část dopisu maminky z Ukrajiny primátorovi města Ostravy:
Bydlíme v místě léčení a klidu. Ředitel a všichni zaměstnanci se pro nás stali jako rodina. Chodíme k nim pravidelně pro rady, pomáhají nám s češtinou, vždy budu vděčná za tu vstřícnost a laskavost všech výše jmenovaných, úžasných lidí.
Valentyna B. z Mariupolu

S podporou uprchlíkům z Ukrajiny pomohly městu dotace Ministerstva vnitra

Pomoc lidem prchajícím před válečným konfliktem v Ukrajině, kteří se rozhodli zůstat po nějakou dobu v Ostravě, mohla být širší i díky 2 dotacím z programů Ministerstva vnitra (MV):

Integrace ukrajinských rodin v Ostravě (dotace MV: 950 000 Kč, podíl města 50 000 Kč). Projekt realizovat OSVZ společně s odborem školství a sportu. Díky tomu se podařilo uskutečnit adaptační a integrační aktivity a opatření směřující k řešení či zlepšení stávající situace v Ostravě a prevenci případných konfliktů.

Podpora adaptace a integrace držitelů dočasné ochrany v Ostravě (dotace MV: 2 034 953 Kč, podíl města: 107 106 Kč). Díky této dotaci došlo k úhradě výdajů spojených s integrací držitelů dočasné ochrany na území města Ostravy vzniklých do konce srpna 2022 v rámci odborů SVZ, vnitřních věcí, hospodářské správy, školství a sportu a Městské policie Ostrava. Jde např. výdaje spojené s překlady dokumentů o vzdělávání, část osobních nákladů zaměstnanců OSVZ.

ministerstvo vnitra české republiky, logo

Celkový přehled pomoci města Ostravy lidem přicházejícím z Ukrajiny i přímo na Ukrajině najdete v tiskové zprávě města.