Dítě v rodině závislého rodiče: multidisciplinární setkávání odborníků v Ostravě

|

Drogová závislost rodičů představuje významné riziko v uspokojování potřeb a zajištění pocitu bezpečí jejich dětí. S cílem zmapovat problematiku drogově závislých rodičů pečujících o děti, propojit aktéry v Ostravě a nastavit spolupráci proběhlo během roku 2021 šest multidisciplinárních setkání.

Na řešení problematiky drogově závislých rodičů spolupracují orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), organizace, které poskytují odborné služby drogově závislým v Ostravě a protidrogový koordinátor Magistrátu města Ostravy. Setkání v loňském roce byla zorganizována lokálními síťaři sociálních služeb v rámci projektu Multidisciplinární spolupráce v Moravskoslezském kraji. Platforma tak propojila aktéry, kteří poskytují pomoc, podporu a zajišťují také kontrolu.

Problém drogově závislých rodičů považujeme za natolik významný a aktuální, že ani distanční online forma, vynucená nepříznivou epidemiologickou situací s onemocněním covid-19, nebyla překážkou setkávání.

Výzkumy ukazují, že děti uživatelů drog téměř 3x častěji zažívají různé formy fyzického nebo sexuálního napadání a více než 4x častěji jsou zanedbávány ve srovnání s dětmi rodičů, kteří nelegální návykové látky neužívají. Užívání drog jedním nebo oběma rodiči patří mezi nejčastější důvody, proč se děti dostávají do systému náhradní rodinné péče.

Jedná se o fenomén, který se v naší společnosti i v našem městě vyskytuje dlouhá léta. Stále hledáme strategie, jak s ním pracovat a jak nejlépe zajistit dítěti bezpečí a zdravé výchovné prostředí a zároveň nepřerušit jeho soužití s rodičem užívajícím návykové látky.

Hlavními tématy byly hranice, motivace a spolupráce

K nejdůležitějším diskutovaných tématům patří hledání hranice, kdy už je dítě v nebezpečí a je nutné jeho odebrání z rodiny. S tím souvisí i možnost efektivní kontroly abstinence rodičů.

Důležitá je i otázka motivace rodiče ke spolupráci jak s organizací sociálních služeb, tak s orgánem sociálně-právní ochrany dětí. Velmi diskutovaná je motivace rodičů k léčbě, terénní práce a edukace rodičů. Jde o propojení práce terénu, OSPOD a rodiny, stanovení společných cílů a práce na nich.

Pozornost byla rovněž věnována informování dětí o službách pro závislé a vytvoření podpůrných skupin pro děti závislých rodičů.

V oblasti spolupráce mezi OSPOD a organizacemi sociálních služeb došlo k nastavování vzájemných hranic, vyjasnění jejich rolí a kompetencí. Řešili jsme i využívání zákonných nástrojů při spolupráci, jakými jsou případové konference nebo případové konzultace. S tím souviselo i často diskutované téma dodržování mlčenlivosti a předávání informací.

Nový leták pro rodiče i efektivnější kontrola abstinence

Jedním z důležitých výstupů je vytvoření infomačního letáku Služby pracující s osobami se závislostmi v Ostravě (se zaměřením na rodiny s dětmi), který je vhodným prostředkem, jak předat zásadní informace a kontakty široké veřejnosti.

Významné je také zajištění testovacích sad pro operativní zjištění přítomnosti návykových látek u rodičů. Rodiče se díky tomu mohou dobrovolně sami a rychle otestovat například při neohlášeném šetření OSPOD v domácnosti.

Multidisciplinární setkání pokračují

Zapojení odborníci vnímají setkávání jako velmi přínosné. Budou si proto i nadále na této multioborové platformě vyměňovat informace o praxi v podpoře drogově závislým rodičům pečujícím o děti. Další setkání multidisciplinárního týmu se uskuteční v červnu.


Text zpracovalo oddělení sociálně-právní ochrany dětí, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Máte-li nějaké dotazy či podněty k obsahu článku, kontakty najdete zde.


Informační leták Služby pro rodiče se závislostmi v Ostravě
Informační leták pro rodiče se závislostmi pečující o děti a jejich blízké

Ilustrační foto © Adobe Stock, na snímku je smutný malý chlapec na lavičce v parku.