Plán sociálního začleňování Ostrava 2022–2027

Plán vznikal od prosince 2021 do srpna 2022 a je rozdělen do čtyř kapitol – úvodu, analytické, návrhové a implementační části. Na tvorbě Plánu se podíleli členové vybraných pracovních skupin komunitního plánování, prevence kriminality, sociálního bydlení a zástupci takzvaného Lokálního partnerství zahrnujícího aktéry z řad veřejné správy i neziskových organizací. Na odbornou stránku dohlížejí garanti témat sociálního začleňování. Koordinaci zapojených aktérů zajišťuje manažer sociálního začleňování ve spolupráci s lokálním konzultantem Agentury.

Plán obsahuje šest tematických oblastí: bydlení, prevence kriminality, zaměstnanost a dluhová problematika, rodina, participace a zdraví. V analytické části jsou ke každé z nich uvedeny související strategické dokumenty, popisy cílových skupin, hlavní analytická zjištění a trendy a inspirace. Veškeré vstupní informace shrnuje syntetická analýza.

Stěžejní částí je návrhová část, jež doplňuje šest tematických oblastí o dlouhodobé vize a strategické cíle vedoucí ke komplexnímu řešení sociálního vyloučení.

K popisu jednotlivých oblastí byly využity různé typy kontextových indikátorů. Ty nejpodstatnější z nich byly označeny jako globální indikátory sociálního vyloučení a slouží jednak k popisu stavu sociálního vyloučení, ale také k vyjádření očekávaného zlepšení, k němuž přispěje i tento Plán.

Globální indikátory sociálního vyloučení
Název indikátoruPočáteční hodnota (rok, území)Očekávaná hodnota/trend 2027
Index sociálního vyloučení21 (2021)Méně než 16
Počet segregovaných základních sídelních jednotek (v červené zóně)11 (2020, Ostrava)Pokles
Počet sociálních bytů589 (1. pol. 2021, Ostrava)Minimálně 700
Počet domácností v bytové nouzicca 3 100 (2020, Ostrava)Pokles o 500
Index kriminality 174 (2021, Ostrava)Pokles v pořadí krajských měst
Počet trestných činů spáchaných osobami mladšími 18 let161 (2021, územní obvod Ostrava)Pokles
Podíl uchazečů o zaměstnání v evidenci 12+ měsíců2,94 % (12/2021, okres Ostrava-město)Pokles pod krajskou hodnotu
Podíl exekvovaných osob13,45 % (2021, Ostrava)Pokles pod krajskou hodnotu
Počet osob v insolvenci4 667 (2021, Ostrava)Zvýšit o 500
Počet dětí odebraných z péče rodičů199 (Ostrava, 2021)Pokles
Podíl předčasných odchodů ze vzdělávání7,57 % (školní rok 2020/21, Ostrava)Pokles pod krajskou hodnotu

Implementační část popisuje, kdo a jak je zapojen do realizace Plánu a jakým způsobem se strategické cíle prostřednictvím Akčního plánu propisují do specifických cílů a konkrétních aktivit. Plán bude průběžně vyhodnocován ve formě každoroční Zprávy o naplňování Plánu obsahující popis stavu sociálního vyloučení a dopadů realizovaných aktivit na osoby z cílových skupin.

Související strategické dokumenty města Ostravy

Výše uvedené cíle rozvíjejí také další strategické materiály města, jedná se především o Strategii prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2023–2027, 6. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023–2026, které vznikaly souběžně s Plánem, Koncepci sociálního bydlení statutárního města Ostravy a Strategii vzdělávání města Ostravy 2030.