PS Zaměstnanost

Pracovní skupina Zaměstnanost začala fungovat v souvislosti s potřebou monitoringu fungování projektů v rámci Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018.

Potřeba zachování činnosti pracovní skupiny vychází z Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018, kdy byla na regionální úrovni zapojenými partnery akcentována potřeba koordinace při sdílení informací a zachování komunikačního prostředí pracovní skupiny.

Do pracovní skupiny jsou zapojeni realizátoři projektů a aktivit zaměřených na zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce, zástupci Úřadu práce ČR, zaměstnavatelů, sociálních podniků a organizací zabývajících se zaměstnáváním osob.

Pracovní skupina:

– reaguje svou obsahovou náplní na aktuální a dlouhodobé potřeby členů platformy;

– naplňuje průřezové opatření 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022: rozšiřovat pracovní uplatnění osob se ztíženým přístupem na otevřený trh práce a podporovat sociální podnikání;

– svou činností podporuje sociální podnikání, ať už propagací stávajících podniků, pořádáním vzdělávání a workshopů zaměřených na aktuální projektové výzvy nebo projektovým poradenstvím.