KPSV21+ 2021 – 2027

Statutární město Ostrava chce na dosavadní spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování navázat v novém dotačním období 2021-2027 v rámci  tzv. Koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ (dále jen KPSV21+). Podmínkou této navazující spolupráce je uzavření nového memoranda, které opravňuje obec a další zapojené aktéry (nestátní neziskové organizace apod.) přednostně, resp. za výhodnějších podmínek čerpat ze zdrojů Evropských strukturálních fondů 2021+ (zvýhodnění není obsaženo v memorandu z roku 2015). Postupy spolupráce mezi městem Ostrava a odborem (Agenturou) pro sociální začleňování budou řízeny Metodikou koordinovaného přístupu k sociální vyloučení 2021+

Podpora ze strany Agentury, která bude individuální a dle potřeb města, bude poskytována v oblasti dluhové problematiky, bezpečnosti, prevence kriminality a sousedských vztahů, zaměstnanosti, zdraví, bydlení. 

Uzavřením Memoranda bude vytvořen prostor pro úzkou spolupráci a koordinaci obou stran při zavádění a zlepšování nástrojů strategického plánování, řízení v oblasti sociálního začleňování a při zajišťování kvalitního a inkluzivního vzdělávání. Memorandum o spolupráci je uzavíráno bez časového omezení, období spolupráce je vymezeno přiloženým popisem spolupráce v oblasti sociálního začleňování.

Popis spolupráce specifikuje činnosti obou smluvních stran a jejich výstupy, je průběžně a pravidelně vyhodnocován. Je v něm popsáno obsahové zaměření spolupráce, stanovena odpovědnost, stanoveny činnosti ve vzájemné spolupráci a popis výstupů dané fáze spolupráce, údaje o délce spolupráce, vyhodnocování a způsob revize popisu spolupráce.  

Pro oblast sociálního začleňování je náměstkem primátora Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. zřízeno Lokální partnerství, které je platformou pro spolupráci mezi odborem (Agenturou) pro sociální začleňování, zástupci města Ostravy a místními aktéry. V popisu spolupráce v oblasti sociálního začleňování je popsán charakter, kompetence a složení Lokálního partnerství. Pro tematické oblasti sociálního začleňování bude sepsán strategický dokument Plán sociálního začleňování.  

Nová spolupráce města Ostrava s odborem (Agenturou) pro sociální začleňování přinese: 

  • zvýhodněný přístup k dotačním tokům Evropských strukturálních fondů 2021+ (prostřednictvím specifických výzev pro spolupracující obce, subalokacemi finančních prostředků v některých otevřených výzvách),  
  • možnost reagovat na aktuální potřeby v území a na vyhlášené projektové výzvy,  
  • možnost víceletého financování projektů prevence kriminality, 
  • možnost ovlivnit, které projekty budou realizovány na území města (vydáním souhlasného stanoviska prostřednictvím Agentury). 

Plán sociálního začleňování Ostrava 2022-2027 k připomínkování

Kontakty:

statutární město Ostrava

Bc. Jana Abrlová, DiS. – koordinátor sociálního začleňování

jabrlova@ostrava.cz
599 443 855

odbor (Agentura) pro sociální začleňování MMR ČR

Dominik Plíhal – lokální konzultant 

dominik.plihal@mmr.cz

Mgr. Jan Mochťák – vedoucí Regionálního centra Východ (Ostrava)

jan.mochtak@mmr.cz

Metodika koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ – obecná část

Metodika koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení 2021+ – specifická část

Memorandum o spolupráci

Popis spolupráce v oblasti sociálního začleňování