Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2023–2027

V Ostravě prevence kriminality zahrnuje veškerá opatření ke snižování výskytu protiprávní činnosti, jakož i jejích škodlivých důsledků pro jednotlivce i společnost, včetně strachu z kriminality. Působí na různorodé příčiny kriminality – zahrnuje ve svém pojetí i působení na jednání, která nejsou přímo trestná (např. závislosti, gamblerství, záškoláctví, extremismus, interetnické konflikty a další). Všechna tato jednání jsou společensky škodlivá a nežádoucím způsobem ovlivňují kvalitu života jedince i celé společnosti.

Systém prevence kriminality v Ostravě

Prevence kriminality je na území města řešena od roku 1996. Opírá se o analytickou a vyhodnocovací činnost policie a spolupráci se státními i nestátními organizacemi. Její součástí je systém finanční podpory formou poskytování dotací, darů externím subjektům, transferů finančních prostředků městským obvodům, příspěvkovým organizacím města a městské policii. Město realizuje své vlastní projekty. Na prevenci kriminality se v Ostravě podílí cca 60 subjektů realizujících téměř stovku aktivit a služeb.

Kriminálně rizikové, kriminální a protiprávní jevy jsou zpravidla kumulovány do větších měst a městských aglomerací. V porovnání rizikovosti Ostrava dlouhodobě patří mezi kriminalitou nejvíce zasažená místa ČR (statistická data od roku 2011). Proto je důležité prevenci kriminality v Ostravě nepodceňovat a komplexně a systematicky ji řešit.

Registrovaná kriminalita klesá a Ostrava zároveň dlouhodobě vyniká vysokou mírou objasněnosti trestné činnosti. Souběžně se objevuje trend, kdy se páchání kriminality přesouvá do kyberprostoru.

Strategie prevence kriminality v Ostravě

Cílem Strategie je vytvořit obsahový a organizační rámec pro tuto oblast na období let 2023–2027. Strategie určuje priority, ke kterým bude město směřovat, a rovněž opatření a aktivity, které budou přispívat k řešení identifikovaných problémů. Zároveň navrhuje způsoby řešení těchto problémů, včetně návrhu zabezpečení potřebných zdrojů. Na přípravě se podílelo 8 odborných pracovních skupin.

Mimo udržení stávajících aktivit definuje Strategie také rozvoj. Slouží tedy jako významný podklad pro aktéry v této oblasti. Platí, že veškeré aktivity v oblasti prevence kriminality v Ostravě musí být v souladu se Strategií.

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo Strategii dne 14. 9. 2022 usnesením č. 2240/ZM1822/36 na doporučení rady města.

Priority Strategie prevence kriminality města Ostravy na období 2023–2027

Strategii tvoří 8 priorit, 19 opatření a 69 aktivit.

Priority Strategie prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2023–2027
Priorita A Podpora a rozvoj systému prevence kriminality
Funkční systém prevence kriminality v Ostravě (9 aktivit ve 3 opatřeních).
Priorita B Informovanost
Informovanost široké i odborné veřejnosti o rizicích kriminality, možnostech, jak zvýšit ochranu a kde nalézt pomoc (5 aktivit v 1 opatření).
Priorita C Pomoc a podpora obětem protiprávních činů
Pomoc a podpora s důrazem na pomoc zvlášť zranitelným obětem, snižování latence a sekundární viktimizace obětí (10 aktivit ve 3 opatřeních).
Priorita D Práce s pachateli trestné činnosti, prevence recidivy
Práce s pachateli včetně včasné a koordinované resocializace pachatelů a podpory práce s osobou dopouštějící se násilí (10 aktivit ve 2 opatřeních).
Priorita E Komplexní a koordinovaný přístup k bezpečnosti v rizikových lokalitách, práce s rizikovými komunitami
Přístup založený na partnerské spolupráci odpovědných subjektů a zástupců/obyvatel lokalit, zaměřený na projevy i příčiny problémů (12 aktivit ve 3 opatřeních).
Priorita F Situační prevence kriminality
Prevence formou posilování odolnosti míst proti trestné činnosti, podpory a implementace nových přístupů a technologií (7 aktivit ve 2 opatřeních).
Priorita G Kriminalita páchaná dětmi a na dětech
Kriminalita, kterou aktéři monitorují, realizují potřebná opatření, preventivní programy a nízkoprahové volnočasové aktivity (10 aktivit ve 3 opatřeních).
Priorita H Prevence kybernetické kriminality, rozvoj funkční gramotnosti
Prevence kyberkriminality včetně podpory obětem v kyberprostoru (6 aktivit ve 2 opatřeních).

Indikátory pro vyhodnocování naplňování priorit a realizaci opatření

Pro vyhodnocování naplňování priorit a realizaci opatření je navrženo sledování 29 indikátorů. Naplňování Strategie bude každoročně vyhodnocováno a Strategie může být v návaznosti na zjištění aktualizována a adaptována.

Název indikátoruPočáteční hodnotaCílová hodnota (r. 2027)
Index kriminality174pokles
Objasněnost trestných činů49 %min. udržení
Pocit bezpečí občanůprvotní zjištění hodnoty v roce 2023zvýšení
Nápad trestné činnosti (majetková, násilná)4567/542pokles
Dotační programy pro NNO, MOb, PO, MPO a Program prevence kriminality MV1x ročně1x ročně
Bezpečnostní analýza1x ročně1x ročně
Metodika měření úspěšnosti a efektivity programů a projektů prevence kriminality01
Míra informovanosti veřejnosti o prevenci kriminality v reálném a virtuálním světěprvotní zjištění hodnoty v roce 2023zvýšení
Realizace dnů prevence v Ostravě1x ročně1x ročně
Web Bezpečnější Ostrava (aktualizovaný průběžně)11
Míra latence a sekundární viktimizace obětíprvotní zjištění v roce 2023snížení
Počet odborných služeb pro oběti trestných činů7udržení
Míra recidivy54 %snížení
Počet uložených alternativních trestů a odklonů667zvýšení
Počet programů zaměřených na práci s pachateli trestné činnosti8zvýšení
Počet asistentů prevence kriminality68
Počet domovníků-preventistů640
Počet multidisciplinárních týmů Místa pro dialog77
Počet projektů pro rizikové lokality a komunity21zvýšení
Počet projektů na modernizaci městského kamerového a dohlížecího systému11
Metodika identifikace a hodnocení bezpečnostně rizikových míst01
Počet bezpečných hřišť otevřených veřejnosti60navýšení
Počet pachatelů trestné činnosti do 18 let244pokles
Počet projektů zaměřených na děti a mládež27min. udržení
Počet otevřených klubů8udržení
Metodika záškoláctví (aktualizovaná 1 x ročně)11
Zřízené krajské poradenské a informační centrum v Ostravě01
Počet členů Kybernetické platformy
4
6
Počet projektů zaměřených na prevenci v kyberprostoru4zvýšení

Související strategické dokumenty

Strategie prevence kriminality města Ostravy vychází ze strategických dokumentů České republiky v oblastech prevence kriminality a prevence rizikového chování dětí a mládeže a Koncepce prevence kriminality Moravskoslezského kraje na období 2022–2027.

Navazuje na předchozí strategické dokumenty v oblasti prevence kriminality v Ostravě. Zohledňuje zpracované analýzy a šetření, zkušenosti města s realizací preventivních aktivit a další související strategické dokumenty města.

Úzce souvisí především s Plánem sociálního začleňování Ostrava 2022–2027 a 6. Komunitním plánem sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2023–2026.

Kontakty:

Bc. Helena Kuzníková
manažer prevence kriminality
Magistrát města Ostravy
T: 599 443 858
E: h.kuznikova@ostrava.cz

Online katalog služeb a aktivit v oblasti prevence kriminality v Ostravě

Dotační tituly města Ostravy v oblasti prevence kriminality

Podrobné informace k prevenci kriminality v Ostravě najdete na webových stránkách Bezpečnější Ostrava.