2023_06_02_Tym pro mladez_DSC_0772

Tým pro mládež se věnoval dětem s rizikovým chováním i obětem trestných činů

|

Na červnovém pracovním setkání Týmu pro mládež odborníci představili aktuální programy sekundární prevence, řešili záškoláctví a postavení dítěte-oběti i dítěte-pachatele v trestním řízení.

Zástupci organizací působících v Ostravě na poli sekundární prevence nabídli své aktivity členům Týmu pro mládež. Představené programy sekundární prevence pracují s dětmi a mladými lidmi s rizikovým chováním. Pomáhají jim zvládat vlastní prožívání a neopakovat kriminální nebo jiné společensky nepřijatelné chování.

Přehled programů sekundární prevence v Ostravě najdete na webu Bezpečnější Ostrava.

V další části setkání účastníci zhodnotili multidisciplinární spolupráci při řešení záškoláctví v rámci Ostravy. Spolupráce všech zapojených aktérů je nezbytná pro rychlé a efektivní zastavení nárůstu zameškaných hodin u dítěte s povinnou školní docházkou.

Tým pro mládež Ostrava na svém jednání, web Sociální věci Ostrava

Subjekty participující v rámci trestního řízení na setkání diskutovaly o svých rolích a postupech, je-li obětí trestného činu osoba mladší 18 let. Každé dítě, které se stalo poškozeným trestným činem, je také zvlášť zranitelnou obětí a má zákonné právo na zvýšenou ochranu. Zdůrazňován byl specifický režim výslechů poškozených dětí a nutnost chovat se k dítěti při výpovědi velmi šetrně a ohleduplně.

Přehled pomoci a poradenství obětem trestných činů najdete na webu Bezpečnější Ostrava.

Bylo projednáno i téma nutné obhajoby mladistvých. Každý mladistvý pachatel musí mít dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže ustanoveného svého obhájce, který jej v průběhu trestního řízení zastupuje už od okamžiku zahájení úkonů trestního řízení.

V závěru jednání účastníci navrhli program listopadového výjezdního jednání Týmu pro mládež. Hlavním tématem budou práva dítěte a jejich vymáhání v rámci trestního řízení.

Tým pro mládež Ostrava na svém jednání, web Sociální věci Ostrava

Kdo je Tým pro mládež a jaké jsou jeho úkoly

Tým pro mládež na úrovni obce s rozšířenou působností mapuje sociálně patologické jevy, operativně řeší vzniklé problémy a koordinuje aktivity subjektů péče o ohrožené děti na místní úrovni. Tým koordinuje Magistrát města Ostravy a jeho partnery jsou například Policie ČR, Městská policie Ostrava, Okresní státní zastupitelství v Ostravě, Okresní soud Ostrava, Probační a mediační služba ČR, středisko Ostrava, orgány sociálně-právní ochrany dětí působící v Ostravě, školská zařízení a další.

Spolupráce jednotlivých členů probíhá prostřednictvím pracovních workshopů, odborných přednášek, výjezdních jednání a dalších společných aktivit.

O činnosti Týmu pro mládež si můžete přečíst i v našem starším článku.