bydlení_ochrana_AdobeStock_428759718

Klíčová role sociální práce v úspěšnosti sociálního bydlení

|

Na území města Ostravy žije množství domácností, které jsou ve špatné bytové situaci, z níž se z mnoha různých příčin nemohu dostat. Klíčovým nástrojem pomoci je sociální bydlení, jehož rozvoji se město Ostrava intenzivně věnuje od roku 2016. Od října 2019 do června 2022 město realizuje návazný projekt Sociální bydlení ve městě Ostrava zaměřený na podporu domácnostem, které se ocitnou v obtížné bytové situaci. Usilujeme o to, aby domácnosti získaly bydlení, lépe řečeno – domov.

Magistrát ve spolupráci s městskými obvody Hrabová, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Vítkovice a společností Heimstaden Czech s.r.o. vyčleňuje byty, v nichž zabydleným klientům poskytuje podporu sociálního pracovníka.

Sociální práce je jednou z klíčových oblastí celého procesu, jak se dozvíte z rozhovoru s kolegyněmi sociálními pracovnicemi, které s klienty v sociálním bydlení spolupracují:

Jaké domácnosti jsou na území města v nevyhovujícím bydlení – kdo si podává žádost o sociální byt?

V rámci projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava evidujeme v současné době celkem 240 žádostí o sociální byty. Nejčastěji se jedná o domácnosti o počtu od dvou do pěti členů. Mezi žadateli se často vyskytují jednotlivci, rodiče samoživitelé, rodiny s dětmi, ale také páry. Prostředí, ze kterého k nám žadatelé přicházejí, je různorodé. Velmi často se setkáváme s uživateli sociálních služeb, azylových domů pro muže nebo ženy a matky s dětmi. Mnoho žadatelů žije v nevyhovujících podmínkách v komerčních ubytovnách nebo jsou to osoby bez přístřeší.  Stejně tak si žádosti podávají i osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách v bytech soukromých majitelů, kde měsíční náklady na bydlení přesahují jejich finanční možnosti nebo jim byla ukončena nájemní smlouva (například z důvodu prodeje bytu).

S kolika zabydlenými domácnostmi pracujete? Jak spolupráci ovlivňuje covid-19?

Do projektu je nyní zapojeno 64 domácností, které bydlí v 8 městských obvodech v rámci Ostravy. V projektu pracuje celkem 8 sociálních pracovníků v oblasti bydlení, z toho 6 spolupracuje se zabydlenými klienty, 1 spravuje agendu žádostí o sociální byty a administrativu s tím spojenou a 1 koordinuje přímou podporu sociálních pracovníků. V průměru se jedná o zhruba 11 domácností na jednoho sociálního pracovníka, přičemž práce s klienty je velice různorodá, a u každého jiným způsobem náročná.

V období pandemie covid-19 byla sociální práce ztížena zejména uzavřením institucí a organizací, čímž se vyřizování potřebných záležitostí s klienty stalo náročnějším. Na tuto situaci jsme však dokázali pružně reagovat, a vše se vždy vyřídilo včas telefonicky či e-mailovou komunikací. Během pandemie covid-19 došlo k omezení osobního kontaktu s klienty, nikoliv však k úplnému přerušení těchto pravidelných kontaktů. S klienty jsme začali intenzivněji komunikovat zejména telefonicky. V tomto období jsme zaznamenali zvýšené množství stížností v rámci sousedských vztahů. Je mnohdy velmi náročné tyto vypjaté situace uklidnit. Pro nájemce sociálních bytů jsou tyto situace nepříjemné a stresující, sociální pracovníci se vždy snaží situaci vyřešit ke spokojenosti obou stran.

Čím se v rámci sociální práce se zabydlenými klienty zabýváte nejčastěji? V čem spolupracujete nejvíce?

S klienty pracujeme formou individuálního plánování, přičemž mezi hlavní a nejčastější cíl spolupráce patří udržení si stávajícího bydlení (například uplatnění nároku na dávky Úřadu práce ČR, pořízení vybavení bytu, připojení dodávek energií). Jako další cíle spolupráce se objevují zájem klientů o uplatnění se na trhu práce (vypracování životopisu, aktivní vyhledávání vhodných nabídek zaměstnání) nebo řešení jejich dluhové situace (navázání kontaktu s dluhovým poradcem, komunikace s věřiteli). Cílem sociální práce je směřovat a motivovat klienty k tomu, aby výše uvedené činnosti zvládali řešit samostatně, případně věděli, na koho se obrátit v případě potřeby.

Z čeho máte radost? Jsou díky sociálnímu bydlení a spolupráci patrné pozitivní změny?

Sociální pracovník je velmi spokojen, když se jemu a klientovi podaří nalézt zaměstnání na hlavní pracovní poměr, se kterým je klient spokojen a naplňuje ho. Klient si vylepší finanční situaci a také naváže nové sociální kontakty s kolegy v práci. Tato situace se vždy odrazí na celkové psychické pohodě klienta, z čehož má i sociální pracovník radost. Dále jsou to například situace, kdy samotné přidělení sociálního bytu pomůže navrácení dětí z ústavní péče do péče rodičů. Nebo situace, kdy si klienti bez předchozí zkušenosti se samostatným bydlením dokáží, ve spolupráci se sociálním pracovníkem, udržet stávající sociální bydlení, a uvědomují si zodpovědnost, kterou jim tato zkušenost přináší.

Sociální práce je velmi náročné povolání – v čem se chcete profesně dále rozvíjet a jak relaxujete?

Důležitým prvkem prevence syndromu vyhoření jsou pravidelné supervize, které sociální pracovníci absolvují alespoň 1x za 3 měsíce. K dispozici jsou supervize týmové i individuální. Příhodné jsou také nabídky vzdělávání (kurzy, školení atp.) na téma, které sociálního pracovníka zajímá, rozvíjí. Nezbytnou formou psychohygieny je pobyt v přírodě či sport.

Aktivity jsou realizovány v rámci projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

Operační program zaměstnanost logo
Sociální bydlení Ostrava, logo