vzdel-transp-sm

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III prošel formálními náležitostmi bez připomínek

|

Navazující projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“ prošel dne 21. 5. 2019 bez připomínek formálními náležitostmi. V současné době se čeká na věcné hodnocení ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Cílem připravovaného projektu je podpora inkluzivního vzdělávání s ohledem na žáky ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí na území města Ostravy, město bude zároveň působit v roli koordinátora řešení problematiky inkluzivního vzdělávání. Aktivity projektu jsou cíleny na oblast základního školství, kterou reprezentuje celkem 25 vybraných partnerů z řad základních škol. Projekt navazuje na úspěšné projekty z minulých let zaměřené na inkluzivní vzdělávání.

Jaké problémy projekt řeší?

Základním problémem, který předkládaný projekt řeší, jsou rostoucí procenta žáků se sociálním znevýhodněním (zejména žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a současně kulturně odlišného prostředí) ve městě Ostrava a jejich nerovnoměrné rozložení napříč lokalitami. Základní školy se dále potýkají s vysokými počty žáků ve třídách a velkou mírou koncentrace dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí v jedné třídě. Jedním z problémů na základních školách je navíc nedostatek odborných kapacit či dalších předpokladů pro individuální přístup k žákům ze sociálně znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí.

Aktivity projektu tak směřují ke zvýšení kvality vzdělávání zejména u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí, které jsou hlavní cílovou skupinou projektu.

Pozitivní změny jsou očekávány v oblastech:

  1. Rozvoje spolupráce místních aktérů v oblasti sociální inkluze ve vzdělávání na základě jejich zapojení do aktivit projektu, a to včetně šíření osvěty pro širokou veřejnost.
  2. Aplikace příkladů dobré praxe ze zahraničí do řešení problematiky inkluzivního vzdělávání na území města Ostravy.
  3. Zvýšení informovanosti a know-how úředníků samospráv aj. v oblasti zavedení a praxe inkluzivního vzdělávání na základních školách.
  4. Zajištění odborné metodické podpory asistentů pedagoga a školních asistentů na školách, a to přímou podporou ze strany metodika asistentů pedagoga a školních asistentů.
  5. Zajištění koordinace inkluzivních opatření mezi městem Ostrava a partnerskými základními školami formou přímé podpory ze strany koordinátora inkluze pro obec, zajištění kontinuální zpětné vazby od partnerů reprezentujících základní školství a propagace aktivit vedoucích k rozvoji inkluze na školách. Dopadem bude celkové zlepšení vzdělávací politiky a systému na území města Ostravy se zapojením všech relevantních subjektů (zejména úřadů městských obvodů jako zřizovatelů škol).
  6. Zvýšená informovanost rodin ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí o důležitosti vzdělávání, zvýšení motivovanosti a aktivní zapojení rodičů do projektu (formou workshopů aj. osvětových aktivit).
  7. Zkvalitnění vzdělávání zejména dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí prostřednictvím zavedení či rozšíření kapacit podpůrných personálních pozic – školní asistent, školní speciální pedagog, školní psycholog a sociální pedagog – přímo ve školách hlavního vzdělávacího proudu.