loga MPSV_01

Projekt města Ostravy

Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu

Realizace projektu
1.10.2016 – 30.9.2019

Reg. č. projektu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0002789

Forma financování
Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Cíl projektu

Strategickým cílem projektu je stabilizace bezpečnosti a zlepšení stavu veřejného pořádku v sociálně vyloučených a dalších rizikových lokalitách, posílení systému prevence kriminality ve městě a snížení kriminality na území sociálně vyloučených lokalit (dále SVL)  a města.

Cílová skupina

  • Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách.
  • Národnostní menšiny.

Klíčové aktivity

  • Vytvoření a zajištění fungování kvalitního týmu 6 motivovaných asistentů prevence kriminality (dále APK) fungujících současně jako příklady pozitivních vzorů v SVL v souladu s Metodikou MV ČR.
  • Zajištění plné podpory činnosti týmu APK prostřednictvím metodického vedení a rozvoje mentorem týmu APK včetně podpory rozvoje spolupráce APK se strážníky Městské policie Ostrava.
  • Podpoření rozvoje preventivních opatření směřujících ke zvyšování bezpečnosti prostřednictvím vzniku sjednocené metodiky a podpory činnosti 7 multidisciplinárních týmů působících na území 7 městských obvodů/lokalit s největší koncentrací SVL.
  • Pilotní ověření nových metod práce s cílovou skupinou zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů, prevenci kriminality a veřejného pořádku a to se zapojením osob ze SVL do rozhodovacích procesů, participativních metod, příp. realizací vzdělávacích seminářů pro osoby ze SVL.

Dokumenty

Metodika činnosti Multidisciplinárních týmů v sociálně rizikových lokalitách v Ostravě