PF 2022 Ostrava

Novoroční poděkování a přání vedoucího odboru sociálních věcí a zdravotnictví

|

Vážení kolegové,

dovolte mi vyjádřit poděkování. Ač se v roce 2021 jednalo o období náročné, spojené především s koronavirovou pandemií, naše závazky a cíle jsme průběžně naplňovali. Velmi mě těší, že na celorepublikových akcích či konferencích zaznívaly zkušenosti z Ostravy a že aktivity našeho města rezonují ve velmi pozitivních konotacích. Je zřejmé, že čas a energie vložená do řešení problematiky sociálního začleňování, sociálních služeb a sociální práce nepřichází vniveč.

Velmi Vám tedy děkuji za dosavadní spolupráci, součinnost a aktivní přístup při řešení nastalých situací.

V roce nadcházejícím nás čeká mnoho práce, a to nejen při zpracovávání strategických dokumentů města. Společně budeme připravovat 6. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit na období 2023–2026, Strategii prevence kriminality na období 2023–2027 a Plán sociálního začleňování na roky 2022–2027. Dokumenty jsou nezbytným podkladem pro strategické plánování a získávání finančních prostředků. S jejich zpracováváním již máme zkušenosti, ale tentokrát poprvé se nám do procesu příprav promítne omezená možnost setkávání a fyzických diskuzí.

Mezi další výzvy řadím řešení problematiky dopadu růstu cen energií na osoby s nedostatečnými příjmy, aplikaci novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí v praxi, řešení tématu deinstitucionalizace psychiatrické péče či právě získávání finančních prostředků z externích zdrojů (Moravskoslezský kraj, ministerstva, Evropská unie a další). Nudit se tedy rozhodně nebudeme, a i přes dobu koronavirovou věřím, že vše zdárně zvládneme.

Vážení čtenáři, kolegyně, kolegové, sociální pracovnice, sociální pracovníci,
jsme na počátku nového roku, proto Vám všem touto cestou přeji především pevné zdraví, sílu a radost – a to nejen z dobře odvedené práce.

Těším se na spolupráci a společná setkávání.

Zdeněk Živčák
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy