Dodavatel energií skončil, změnil ceny nebo podmínky dodávek: jak postupovat?

|

Aktualizováno 8. 11. 2022

Obrací se na vás lidé, jejichž dosavadní dodavatel energií ukončil dodávky? Jsou v režimu dodavatele poslední instance? Nebo jim končí fixace či dodavatel změnil ceny? Jak je to se zastropováním cen energií? Zvažujete, jaké jim poradit řešení, jak postupovat dál, na co si dát pozor? Nabízíme přehled odpovědí na některé otázky a rady, jak situaci řešit.

V průběhu roku 2021 ukončilo v Česku svou činnost dosud sedm dodavatelů elektřiny a devět dodavatelů plynu (aktuální přehled najdete zde), další následovali v průběhu roku 2022. Zákazníci těchto společností se nemusí bát, že by se ocitli bez elektřiny a plynu. Jejich dodávky jsou ze zákona zajištěné. Je však také potřeba, aby si našli nové smluvní dodavatele elektřiny a plynu. Ani lidé, kteří svého dodavatele mají, však nemají vyhráno. Mnohé ohrožují nepřiměřeně vysoké ceny dodávek, zejména u dodávek s tzv. spotovými cenami.

V článku se dozvíte:

Kdo je dodavatel poslední instance?

V případě, kdy dodavatel elektřiny nebo plynu dodávky zastaví (zkrachuje, ukončí svou činnost), pokračuje v dodávkách tzv. dodavatel poslední instance. Děje se tak automaticky, ze zákona. Není tedy ihned nutné kontaktovat dalšího dodavatele energií. Dodávky jsou zajištěné. S dodavatelem poslední instance ani odběratel neuzavírá smlouvu. Dodavatel poslední instance sám zašle rozpis nových plateb.

Dodavatelé poslední instance na území Moravskoslezského kraje:

  • elektřina: ČEZ Prodej, a.s.
  • plyn: innogy Energie, s.r.o.

Je nutné hledat nového dodavatele energií, nebo lze automaticky zůstat u dodavatele poslední instance?

V režimu dodavatele poslední instance lze elektřinu nebo plyn odebírat nejdéle 3 měsíce (dříve to bylo 6 měsíců). V této době si odběratel musí najít nového dodavatele energií, se kterým uzavře novou smlouvu.

I v případě, že se rozhodne uzavřít novou smlouvu se společností, která mu energie dodává v režimu dodavatele poslední instance, musí tuto společnost kontaktovat a uzavřít s ní běžnou smlouvu o dodávkách elektřiny nebo plynu.

Důležité je začít řešit přechod od dodavatele poslední instance k novému smluvnímu dodavateli včas.

Proč dodavatel poslední instance stanovil tak vysoké zálohy?

Dodavatel poslední instance se při stanovení výše záloh musí řídit pevně danými pravidly. Výši záloh vypočítává podle skutečného odběru elektřiny nebo plynu, který odběratel u svého dosavadního dodavatele měl. Zároveň musí zohlednit odhad spotřeby na další období. Protože nastává období zimy, během kterého spotřeba elektřiny nebo plynu roste, zejména pokud slouží k topení, je i odhad spotřeby na další období vyšší.

Novou výši záloh dodavatel poslední instance stanovuje podle ceny elektřiny a plynu, která na světových burzách platí v okamžiku, kdy zákazníka přijímá. Protože v současné době je cena energií velmi vysoká, odráží se to ve výši záloh. Vysvětlení vysokých cen energií najdete například zde.

Dodavatel poslední instance neposlal rozpis záloh a číslo účtu, na který je má odběratel platit. Jak postupovat?

Kontaktovat dodavatele poslední instance sám prostřednictvím jeho call-centra nebo kontaktního místa a sdělit mu své kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo).

Jste odběratelem a nevíte si rady? Požádejte o pomoc sociální a další odborné pracovníky – kontakty najdete na konci článku.

Přesto, že by se to nemělo stávat, někdy k prodlevě dochází. Dodavatel poslední instance přebírá seznam zákazníků od dodavatele, který ukončil svou činnost, a v tomto seznamu jsou i kontaktní údaje na jednotlivé zákazníky.

Elektřina

Některým lidem, kterým dodávky elektřiny začala jako dodavatel poslední instance zajišťovat společnost ČEZ Prodej, a.s., tato společnost dosud neposlala rozpis záloh a údaje k placení. Společnost uvádí na svém webu: „Prosím aktualizujte nám kontaktní údaje, ať s vámi můžeme komunikovat. Nemáme na všechny zákazníky aktuální e-mail a telefonní číslo. Jsou situace, kde bychom s Vámi potřebovali komunikovat jinak, než jen dopisem. Proto prosíme o aktualizaci údajů.“

Z vyjádření zaměstnanců call-centra vyplývá, že v některých případech je potřeba, aby zákazníci prostřednictvím webu společnosti zadali své kontaktní údaje a další informace o jejich odběrném místě a následně jim společnost vygeneruje potřebné dokumenty a především platební údaje pro platbu záloh.

Plyn

Oproti tomu společnost innogy Energie, s.r.o., která je v Moravskoslezském kraji dodavatelem poslední instance pro odběr plynu, na svém webu uvádí: „Vše vyřídíme za ‍vás bez ‍nutnosti volání či ‍návštěvy pobočky. Veškeré informace budou obsaženy v ‍dopise, který od ‍nás v ‍nejbližších dnech dostanete. Nemějte žádné obavy, stačí, když vyčkáte, sami se ‍vám co ‍nejdříve ozveme.“ Zatím nemáme poznatky z praxe, že by některá z osob, která přešla k této společnosti jako k dodavateli poslední instance pro odběr plynu, neměla od této společnosti doručené potřebné informace.

Odběratel je zvyklý platit zálohy přes SIPO. Bude mít i zálohy od dodavatele poslední instance rovnou v SIPO?

Ne. Zálohy od dodavatele poslední instance se do SIPO nenačítají automaticky. Pokud odběratel zálohy za odběr elektřiny nebo plynu platil prostřednictvím SIPO (tzv. inkaso – soustředěné inkaso plateb obyvatelstva), musí změnu provést sám na kontaktním místě SIPO na pobočce České pošty.

Odběratel musí požádat o odstranění záloh, které platil svému dosavadnímu dodavateli a o navedení záloh dodavateli poslední instance. Pokud si zálohy od dodavatele poslední instance do SIPO nenechá navést, musí je platit jiným způsobem, např. složenkou nebo bankovním převodem.

Stejným způsobem budete postupovat i poté, co uzavře smlouvu s novým stálým dodavatelem energií.

Zůstanou vysoké zálohy i po uzavření běžné smlouvy se společností, která zajišťuje dodávky jako dodavatel poslední instance?

Není možné jednoznačně odpovědět ano nebo ne.

Dodavatelé energií zpravidla nakupují elektřinu a plyn na světových burzách v předstihu na delší časové období. Zjednodušeně řečeno nakupují energie za lepší cenu „do zásoby“. Pro své smluvní zákazníky tak mohou tytéž společnosti nabízet nižší cenu, protože berou elektřinu a plyn z této „zásoby“, zatímco jako dodavatel poslední instance vycházejí z aktuálních cen energií na světových burzách.

Současné ceny energií jsou poměrně vysoké, je tedy možné, že ceny u nového smluvního dodavatele budou vyšší než u dodavatele, který svou činnost ukončil a který dodával energii za „staré“ ceny.

Musí odběratel zůstat u společnosti, která mu energie dodává jako dodavatel poslední instance? Jak vybrat nového dodavatele elektřiny a plynu?

Novou smlouvu může odběratel uzavřít s kteroukoliv společností, která v současné době v Česku dodávky elektřiny a plynu zajišťuje. Je to jeho svobodné rozhodnutí. Nikdo jej nemůže nutit, aby uzavřel smlouvu se společností, která zajišťuje dodávky elektřiny a plynu jako dodavatel poslední instance.

Pro uzavření smlouvy platí jediný limit: novou smlouvu musí odběratel uzavřít do 6 měsíců od okamžiku, kdy mu začal elektřinu nebo plyn dodávat dodavatel poslední instance.

Přestože můžou odběratele vyšší ceny záloh, které stanovil dodavatel poslední instance, nutit uzavřít novou smlouvu co nejdříve, je vhodné výběr nového dodavatele neuspěchat a přistupovat k němu s rozvahou. Rozhodně není vhodné uzavírat novou smlouvu při podomním prodeji nebo prostřednictvím telefonu, kdy odběratele kontaktuje dodavatel, kterého o to nežádal. Pravděpodobně se jedná o tzv. energetické šmejdy – desatero obrany proti šmejdům v energetice vydal Energetický regulační úřad.

Jste odběratel?
Dobře si přečtěte smlouvu, kterou vám nový dodavatel energií nabízí, a také jeho všeobecné obchodní podmínky. Pokud máte pochybnosti o tom, jestli vám dodavatel nabízí přiměřenou cenu, můžete využít kalkulaček, které na svém webu nabízí Energetický regulační úřad.
Pokud je vám něco nejasné, neváhejte se zeptat, požádat o vysvětlení, případně se obrátit na některou z ostravských poraden nebo sociální pracovníky ÚMOb.

Aktualizace k 25. 2. 2022: Zaměstnanci Úřadu práce ČR budou po dohodě s dodavateli poslední instance (DPI) oslovovat občany, kteří odebírají elektřinu nebo plyn v režimu DPI a ještě nemají uzavřenou smlouvu s novým běžným dodavatelem a hrozí jim proto od poloviny dubna 2022 odpojení. Více informací v tiskové zprávě ÚP ČR.

Kdy začne nový dodavatel dodávat elektřinu nebo plyn?

Datum zahájení dodávek je součástí smluvních ujednání (dohody) s novým dodavatelem.

Zašle dodavatel poslední instance odběrateli přeplatek, když měl spotřebu nižší, než předpokládaly zálohy?

Ano. Dodavatel poslední instance má povinnost provést ke dni, kdy přestal být dodavatelem poslední instance, odečet elektroměru nebo plynoměru a podle skutečného odběru provést vyúčtování. Pokud byla spotřeba nižší, než kolik odběratel uhradil na zálohách, dodavatel poslední instance vrátí přeplatek.

Naopak, pokud byla spotřeba vyšší, než kolik odběratel na zálohách zaplatil, bude dodavatel poslední instance požadovat zaplacení doplatku.

Za některá vyúčtování za elektřinu a plynu se nemusí platit daň z přidané hodnoty. Týká se to i vyúčtování plateb dodavateli poslední instance?

Z rozhodnutí Ministerstva financí je u vyúčtování za odběr elektřiny a plynu, u kterého je datum uskutečnění zdanitelného plnění v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, prominuta platba daně z přidané hodnoty. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je typicky datum odečtu elektroměru nebo plynoměru. Neznamená to tedy, že pro to, aby byla daň z přidané hodnoty z vyúčtování odběru elektřiny a plynu prominuta, musí být vyúčtování doručeno odběrateli v tomto období.

Co to znamená prakticky? Že na vyúčtování elektřiny a plynu lze ušetřit. Doporučujeme, aby odběratel vyúčtování za odběr elektřiny nebo plynu zkontroloval, zda je na něm uvedeno datum uskutečnění zdanitelného plnění v období od 1. 11. do 31. 12. 2021. Pokud ano, aby dále zkontroloval, zda je na vyúčtování uvedena jako daň z přidané hodnoty (DPH) sazba 0 %. Pokud ano, je vše v pořádku. Pokud je ale na takovém vyúčtování uvedena jiná sazba DPH než nulová, může vyúčtování u svého dodavatele reklamovat.

Odběratel nemá dostatek peněz, aby zaplatil vysoké zálohy u dodavatele poslední instance. Co může dělat?

Zálohy nastavené dodavatelem poslední instance mohou pro některé domácnosti představovat neúnosnou finanční zátěž. Důležité je alespoň část stanovených záloh dodavateli zaplatit. Pokud odběratel zálohy nehradí, jedná se o neoprávněný odběr elektřiny nebo plynu a i dodavatel poslední instance pak má oprávnění odběr odpojit.

Jste odběratel?
Neberte si na zaplacení vysokých záloh peníze z rychlých půjček. Podmínky takových půjček jsou mnohdy natolik nevýhodné, že byste se následně dostali do dalších problémů. Nevíte si rady, kontaktujte některého z odborníků – sociální poradny dokáží poskytnout i dluhové poradenství.

Pomoc státu lidem, kteří mají potíže platit vysoké zálohy na energie

Stát zajišťuje pomoc lidem, kteří se po přechodu k dodavateli poslední instance ocitli v problémech s placením nově stanovených vysokých záloh. Tato pomoc je prostřednictvím dávky mimořádné okamžité pomoci. Žádosti o dávky přijímají příslušná pracoviště Úřadu práce ČR, který dávky vyplácí.

Dávka mimořádná okamžitá pomoc na energie: MOP – Vyúčtování DPI

Dávka je určena na úhradu vyúčtování, které dodavatel poslední instance vystaví poté, co odběratel uzavře smlouvu s novým dodavatelem energií. Každou žádost posuzuje Úřad práce ČR individuálně. Proto není možné předem jednoznačně říct, zda nárok na dávku domácnosti vzniká, či nikoli. Podrobné informace a příklady poskytnutí dávky najdete na webu MPSV.

  • Pro posouzení nároku na tuto dávku se budou zkoumat úsporyžadatele. Aby nárok na dávku vznikl, musí být úspory nižší než součet dvojnásobku životního minima rodiny a dvojnásobku nákladů na bydlení rodiny.
    • Náklady na bydlení tvoří především platby za nájem a zálohy za energie a nově také výdaje na hypotéku, leasingy apod.
    • Životní minimum rodiny můžete zjistit pomocí jednoduché kalkulačky na webu MPSV.
  • Podmínkou nároku na tuto dávku je, že žadatel do konce roku 2021 přejde od dodavatele poslední instance k novému dodavateli.
    • Pro vznik nároku na dávku stačí, když žadatel do konce roku stihne požádat o uzavření nové smlouvy. Ke konečnému uzavření smlouvy a k přechodu od dodavatele poslední instance k novému smluvními dodavateli pak může dojít až v roce 2022.

Úřad práce ČR také zajišťuje výplatu ostatních sociálních dávek, kterými stát přispívá lidem, kteří nemají dostatečný příjem na úhradu nákladů spojených s bydlením (nájem, zálohy za energie ad.). Jedná se o dávku příspěvek na bydlení ze systému státní sociální podpory a dávku doplatek na bydlení ze systému dávek hmotné nouze. V úvahu přichází i běžná dávka mimořádné okamžité pomoci ze systému dávek hmotné nouze. Podrobnější informace o dávkách na bydlení najdete i zde na našem webu.

Detailní informace najdete na stránce: Úřad práce ČR a jeho pomoc při finanční tísni spojené s růstem cen energií.

Rozcestník s přehledem informací k řešení tíživé finanční a sociální situace občanů Ostravy v souvislosti s růstem životních nákladů. Najdete zde možnosti řešení i kontakty.

Pomoc a podpora města při řešení finančních starostí občanů

Rozcestník s přehledem informací k řešení tíživé finanční a sociální situace občanů Ostravy v souvislosti s růstem životních nákladů. Najdete zde možnosti řešení i kontakty.

Současný dodavatel zvedl odběrateli ceny a zálohy. Odběrateli skončila fixace ceny energií a nové ceny jsou vysoké. Co se s tím dá dělat?

Existují i situace, kdy současný dodavatel elektřiny nebo plynu sice neukončuje činnost, ale zvedne ceny a tím pádem zvýší i zálohy. Vzhledem k tomu, že ceny energií na světových trzích rostou, lze předpokládat, že ke zvýšení cen přistoupí i dodavatelé energií.

Jste odběratel?
Zachovejte chladnou hlavu. V klidu si zjistěte, zda byste u jiného dodavatele platili skutečně méně. K tomu můžete využít kalkulaček, které na svém webu nabízí Energetický regulační úřad. S žádostí o pomoc se můžete obrátit na sociální a další odborné pracovníky.

Právo na odstoupení od smlouvy z důvodu změny smluvních podmínek

Pokud se zákazník rozhodne přejít k jinému dodavateli energií poté, co mu dodavatel oznámil zvýšení cen, má právo odstoupit od smlouvy.

V případě, že jej dodavatel o možnosti odstoupit od smlouvy poučil a zvýšení cen mu oznámil nejpozději 30. den přede dnem, od kdy zvýšení bude platit, lze od smlouvy odstoupit nejpozději 10. den přede dnem zvýšení cen.

Stejné podmínky pro odstoupení od smlouvy platí nejen v případě změny cen, ale i v případě změny jiných smluvních podmínek.

Odstoupení od smlouvy v těchto případech není nutné odůvodňovat. Jedná se o odstoupení dle ustanovení § 11a odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů. Vzor odstoupení od smlouvy najdete na webu ERÚ.

Kdy od smlouvy odstoupit nejde

Je nutné dát si pozor, z jakého důvodu ke zvýšení cen dochází. V případě, že se ceny zvyšují kvůli navýšení tzv. pevných plateb (regulované ceny, které stanovuje Energetický regulační úřad), pak od smlouvy tímto způsobem odstoupit nelze. Stejně tak není možné odstoupit od smlouvy, pokud se jiné smluvní podmínky mění proto, aby byly v souladu s právním předpisem (zjednodušeně – smluvní podmínky se mění, protože se změnil zákon).

Co tvoří cenu za dodávky energií

Cenu, kterou odběratel platí svému dodavateli energie, tvoří dvě složky. První z nich je pevná platba. Její výši stanovuje Energetický regulační úřad a zjednodušeně řečeno je to cena za to, že jste připojeni k odběrné síti. Tuto složku ceny si nelze zafixovat. Druhou složkou je cena za odběr energie, zjednodušeně řečeno cena za energii, kterou odběratel spotřebuje. Tuto složku ceny si lze zafixovat.

Jste odběratel?
V případě, že se rozhodnete dodavatele energií neměnit a zůstat u stejného dodavatele i po zvýšení cen, může vám pomoci některá z dávek, kterými stát přispívá lidem, kteří nemají dostatečný příjem na úhradu nákladů spojených s bydlením – informace najdete v odpovědi v předchozí kapitole.

Může dodavatel zvýšit cenu i v době, kdy ji má odběratel fixovanou?

Pokud má odběratel uzavřenou smlouvu na dobu určitou a zároveň s tím mluvně sjednal i fixaci cen a ve smluvních podmínkách není uvedena žádná tzv. smluvní výluka (laicky řečeno výjimka), pak dodavatel po dobu, na kterou je smlouva uzavřena, musí dodávat energie za tuto fixovanou cenu.

Pokud ale odběratel uzavřel smlouvu, která v sobě obsahuje výjimku opravňující dodavatele ke změně ceníku, pak je možné, aby dodavatel změnil i cenu, kterou si odběratel původně zafixoval.

U smluv, které jsou uzavřené na dobu neurčitou, může dodavatel ceny změnit kdykoliv. Platí však, že odběratele o změně ceníku musí informovat. Odběratel pak má ve stanovené lhůtě právo odstoupit od smlouvy, pokud s novým ceníkem nesouhlasí. Stejně tak může odběratel od smlouvy odstoupit, pokud dodavatel změnu ceníku řádně včas neoznámil.

Energetický regulační úřad upozorňuje na jednání některých dodavatelů, kteří svým zákazníkům (odběratelům) nabízejí uzavřít smlouvu s cenami založenými na opačném principu, než je fixace. Podle takové smlouvy se pak ceny mění průběžně podle aktuálních cen na burze. To může být pro odběratele výhodné, pokud se ceny drží nízko, ale i velmi nevýhodné, pokud ceny neočekávaně narostou.

Důležité je, aby si zákazník každou smlouvu a každou změnu smlouvy dobře přečetl dříve, než ji podepíše, a nepodléhal hned na první pohled lákavým nabídkám. Vyplatí se porovnat nabídky od více dodavatelů.

Další informace k tomuto tématu najdete na webu Energetického regulačního úřadu.

Dodavatel nutí odběratele přejít z běžných ceníkových nebo zafixovaných cen na spotové ceny

Někteří dodavatelé energií se snaží převést zákazníky z běžných ceníkových či fixovaných produktů na tzv. spotové ceny. Způsob stanovení ceny přitom často mění jednostranným oznámením, podobně jako by šlo o prostou úpravu ceníku. Takový postup může být v rozporu se zákonem.

Spotové ceny nemají pevný ceník a neustále se mění podle aktuálních cen na burze s energiemi. V minulosti to mohlo být pro spotřebitele výhodné, v současné době však ceny neustále vzrůstají.

Pokud je odběrateli přechod na spotové ceny pouze jednostranně oznámen dodavatelem a původní smlouva takový postup výslovně neumožňuje, musí se odběratel proti ní ohradit a sdělit dodavateli, že smlouvu považuje za neúčinnou.

Více informací najdete na webu Energetického regulačního úřadu.

Vláda České republiky „zastropovala“ ceny energií. Co to pro odběratele znamená?

Maximální ceny jsou nastaveny u elektřiny 6 Kč za kilowatthodinu, u plynu 3 Kč za kilowatthodinu. Zastropování se začne do záloh promítat v listopadu 2022, ceny budou platit po celý rok 2023. Ceny platí pro domácnosti, firmy připojené na nízké napětí a veřejné služby, a to bez ohledu na spotřebu. Více informací na stránkách MPO.

Koncem října / začátkem listopadu 2022 začali dodavatelé rozesílat svým odběratelům, jejichž ceny dosud překračovaly stanovené cenové maximum, nové rozpisy záloh odpovídající maximálním možným cenám energií.

Kam se mohou obracet lidé postižení krachem dodavatele nebo zvýšením cen energií

Pomoci vám mohou sociální pracovníci a pracovníci spotřebitelských poraden. Na území města Ostravy poskytuje sociální poradenství velký počet sociálních služeb. Sociální pracovníky najdete také na úřadech městských obvodů a na Magistrátu města Ostravy.

SOCIOPOINT – místo prvního kontaktu
T: 800 700 650 (zdarma)
E: sociopoint@ostrava.cz
A: Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava – Nová radnice
Pokud nevíte, na který úřad nebo na kterou organizaci se s žádostí o pomoc obrátit, pomůže vám místo prvního kontaktu – Sociopoint, který funguje jako rozcestník sociální pomoci. Pracovníci Sociopointu vám poskytnou základní sociální poradenství a předají vám kontakt na další specializovanou pomoc. Poradenství je poskytováno odborné i široké veřejnosti.

Leták magistrátu se základními informacemi a kontakty na poradenství

Sociopoint, místo prvního kontaktu, jednorázové sociální poradenství v Ostravě, leták s kontakty, drahé energie

Specializované poradenství na úřadech městských obvodů

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, odbor sociálních věcí
PO, ST: 8:00–11:30 a 12:30–17:00
A: Nádražní 110, Moravská Ostrava (zastávka MHD Křižíkova)
T: 599 442 656

Městský obvod Ostrava-Jih, sociální odbor
A: Horní 3, Hrabůvka – budova C
T: 599 430 451
E: zaneta.zoderova@ovajih.cz

Energolinka Moravskoslezského krajeprovoz do 31. 12. 2021
T: 800 720 210 (zdarma)
Energolinka je určena především pro ty, kteří nemají přístup k internetu nebo pro které je složité zorientovat se na trhu s energiemi a dohledat si potřebné informace.
Na webu podrobné informace k tématu (odpovědi na nejčastější otázky)

Energetický regulační úřad (pro spořebitele)
A: Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava
T: 564 578 666
E: podatelna@eru.cz

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Ostrava
T: 800 779 900 (zdarma)
E: podatelna.ot@uradprace.cz

Odborné spotřebitelské nebo sociální poradny v Ostravě

Sociálně-dluhová poradna
Diecézní charita ostravsko-opavská

A: Puchmajerova 10, Moravská Ostrava (blízko Masarykova nám.)
T: 596 128 309, 731 625 872, bezplatná linka 800 400 214

A: Betonářská 790/12, Muglinov (Vesnička soužití)
T: 739 552 307

A: Čujkovova 1714/21, Zábřeh
T: 739 552 307

A: Holvekova 204/44, Kunčičky
T: 731 625 872

E: poradna@dchoo.charita.cz

Poradna Charity Ostrava
Charita Ostrava
A: Jeremenkova 8, Vítkovice
T: 599 526 906, 731 625 767
E: poradna@ostrava.charita.cz

Poradna sv. Alexandra
Charita sv. Alexandra
A: Františka Formana 251/13, Dubina
T: 596 611 207, 731 625 840
E: poradna@alexandr.charita.cz

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace, z.s.
A: tř. 28. října 148, Moravská Ostrava (naproti krajského úřadu)
T: 542 210 549, 724 021 144
E: poradna@asociace-sos.cz

Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.
A: Přemyslovců 50, Mariánské Hory
T: 596 111 252, 606 382 280
E: ostrava@sos-msk.cz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.p.s.

A: U Tiskárny 3, Přívoz (blízko hlavního nádraží)
T: 596 113 890, 602 248 693

A: Dělnická 20, Poruba
T: 591 124 979, 778 059 313

E: poradna@jekhetane.cz

Sociálně právní poradna
Vzájemné soužití o.p.s.

A: Bieblova 8, Moravská Ostrava (blízko Dolu Jindřich)
T: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197
E: poradna@vzajemnesouziti.cz

Další zdroje informací

Hnutí Duhapodrobná publikace Energie zdražují Co mohu dělat? Odpovědi na otázky ke krachu dodavatelů, dodavatele poslední instance, uzavírání smluv s novými dodavateli (jak dodavatele vybrat, jak porovnat nabídky) i tipy, jak ušetřit spotřebu energií.

Deštník proti drahotě: Vládní pomoc proti zdražování

Přehled cílených opatření Vlády České republiky, jejichž cílem je pomoci občanům i firmám a podnikatelům zvládnout zdražování. Obsahuje sekce: rodiny s dětmi, senioři, ohrožené skupiny obyvatel, bydlení, pohonné hmoty, podnikatelé a firmy.


Text zpracovalo oddělení sociální práce a metodiky, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Máte-li nějaké dotazy či podněty k obsahu článku, kontakty najdete zde.


Ilustrační foto © Adobe Stock, na snímku elektrická zástrčka a bankovky