Milostivé léto II znovu pomáhá lidem z dluhů – jaké jsou jeho podmínky?

|

Aktualizováno 30. 11. 2022

Akce skončila 30. 11. 2022. Jak úspěšné bylo Milostivé léto II v Ostravě? Dočtete se zde.

Od začátku září do konce listopadu 2022 mají lidé v exekuci opět možnost významně snížit výši svých dluhů a ušetřit další peníze – pokud stihnou uhradit své závazky vůči vybraným veřejným a některým soukromým institucím. Postačí uhradit jistinu dluhu a stanovený paušální poplatek exekutorovi, zbytek dluhu jim bude odpuštěn.

Následující text přináší informace určené především pro odbornou veřejnost – sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, dluhové poradce a další, kteří pomáhají svým klientům řešit zadlužení. Článek pro širokou veřejnost najdete zde na našem webu Bezpečnější Ostrava. Máte podněty ke zlepšení obsahu textu? Kontaktujte prosím editory přes e-mail lmichalkova@ostrava.cz.

V textu najdete:

Právní úprava milostivého léta II

Dne 22. července 2022 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 214/2022 Sb., o zvláštních důvodech
pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů. Zákon nabývá účinnosti 1. září 2022.

Soubor jednorázových opatření – tzv. milostivé léto II umožňuje občanům uhradit původní dluhy (jistiny) vůči státu, institucím, ve kterých má stát majetkový podíl, nebo soukromým finančním společnostem, které se k akci připojily dobrovolně, a dluh je vymáhán pomocí soudního exekutora v rámci exekučního řízení.

Občan má možnost v období od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022:
• zaplatit jednorázově v tomto časovém období původní dluh (tzv. jistinu) a
• společně s tím uhradit paušální náhradu nákladů exekuce stanovenou pro tyto účely na jednotnou částku 1 500 Kč + DPH, je-li exekutor jejím plátcem (tj. celkem 1 815 Kč).

Výše původního dluhu (jistiny) není omezena. Dlužníkovi bude uhrazením jistiny a nákladů exekuce ve výši 1 815 Kč odpuštěno další příslušenství pohledávky a exekuce bude splacena (bude ukončeno exekuční řízení písemným rozhodnutím exekutora).

Základní podmínky a omezení:

 • dlužník je fyzická osoba
 • dlužník musí být v exekuci
 • dlužník nesmí být v insolvenci (oddlužení)
 • pohledávka nesmí být přeprodána jinému věřiteli – věřitelem musí být subjekt uvedený v zákoně nebo ten, který se k milostivému létu II dobrovolně připojil (seznam viz níže)
 • předchozí uhrazené splátky/srážky exekuce se nevrací, případná výše jejich zápočtu pro účely milostivého léta závisí na tom, nakolik exekutor uhrazené splátky započítával na úhradu jistiny
 • nezapočítávají se běžné exekuční srážky/splátky (i dobrovolné), které přijdou na účet exekutora v průběhu období milostivého léta

Novinky pro milostivé léto II:

 • výše paušální náhrady exekutorovi je 1 815 Kč (1 500 Kč bez DPH)
 • úhradu nesplacené jistiny a paušální náhradu nákladů exekuce je potřeba uhradit jednorázově, splátky nejsou možné
 • okamžik, od kterého musí exekutor zahájit postup podle tohoto zákona, je až doručení žádosti povinného o zahájení postupu podle § 1 nebo doručení některé z možných žádostí povinného podle § 2, do té doby na exekuční řízení norma milostivého léta II nedopadá
 • týká se výhradně exekucí zahájených do 27. 10. 2021 včetně
 • exekuci je možné zastavit i v případě, že byla v exekučním řízení vymožena nejméně celá jistina a paušální náhrada nákladů exekuce do 31. 8. 2022 (viz níže)
 • exekuce pro původní dluh nepřevyšující 1 500 Kč mohou být zastaveny automaticky, pokud na ně v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 nebylo nic vymoženo a oprávněný nesložil zálohu na náklady exekuce (obojí je třeba prověřit nahlédnutím do spisu)
 • na žádost dlužníka má exekutor povinnost odpovědět do 15 dnů od doručení žádosti
 • pokud se exekutor s odpovědí opozdí a zašle ji dlužníkovi až po skončení milostivého léta II, tj. po 30. 11. 2022, lhůta k úhradě dluhu se prodlužuje na 5 dnů od doručení odpovědi exekutora (platí pouze u žádostí dlužníka podaných do 15. 11. 2022) (§ 1, odst. 3, písm. a)

Na jaké dluhy se milostivé léto vztahuje a nevztahuje

Milostivé léto II se týká výhradně exekučních řízení zahájených přede dnem 28. 10. 2021 (do 27. 10. 2021 včetně). Později zahájených exekucí se milostivé léto II netýká, bez ohledu na to, kdo je věřitelem.

V rámci milostivého léta II lze zastavit exekuce na pohledávky např. na zdravotním pojištění, nájemném v obecním bytě, poplatky v nemocnicích, pokuty u dopravního podniku, poplatky v knihovnách, školách, poplatky za komunální odpad, rozhlasové a televizní poplatky, energie u ČEZ a další.

Metodická pomůcka Ministerstva financí k uplatnění osvobození od placení vymáhaných pohledávek na místních poplatcích

Dluhy na zdravotním pojištění:

 • za jistinu se považuje samotné dlužné pojistné (bez penále), penále náleží k tzv. příslušenství dluhu
 • existuje i exekuce jen pro penále z dluhu na zdravotní pojištění (např. lidé, kteří v mládí po ukončení studia nezačali včas platit zdravotní pojištění) – i na tyto exekuce se vztahuje institut milostivého léta: zaplacením 1 815 Kč exekuce skončí, a to bez ohledu na to, zda pojistné je zaplaceno či nikoli
 • informace VZP najdete zde

Dopravní podnik Ostrava vyhlásil rozšířené podmínky milostivého léta II:

 • i pro dlužníky, kteří nejsou v exekuci
 • dlužník uhradí jistinu (jízdné + pokutu) + případný zákonný poplatek exekutorovi
 • odpuštěno bude příslušenství dluhu (úroky, náklady soudního řízení)
 • dluhy, které nejsou v exekuci: dlužník musí aktivně kontaktovat DPO
 • dluhy, které už vymáhá exekutor: dlužník musí kontaktovat exekutora a postupovat podle zákonných pravidel milostivého léta II
 • aktuální informace najdete na webu DPO

Co když dlužník předchozími splátkami exekuce už uhradil celou jistinu?

I tak může milostivého léta využít:

 • exekuci je možné zastavit i v případě, že byla v exekučním řízení vymožena nejméně celá jistina a paušální náhrada nákladů exekuce, k tomuto vymožení však muselo dojít do 31. srpna 2022
 • je-li vedena exekuce jen pro vymožení příslušenství (penále a smluvní pokuta), považuje se pro účely zákona celá vymáhaná jistina za uhrazenou ode dne 1. září 2022 a postupuje se podle tohoto zákona přiměřeně (tj. dlužník požádá exekutora o postup dle zákona, uhradí paušální poplatek 1 815 Kč a exekuce je zastavena)

Drobné dluhy do 1 500 Kč jistiny
Exekuce, které jsou vymáhány pro původní dluh nepřevyšující 1 500 Kč (typicky pokuty za jízdu načerno), mohou být zastaveny automaticky, pokud na ně v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021 nebylo nic vymoženo a oprávněný nesložil zálohu na náklady exekuce. Obojí je třeba prověřit nahlédnutím do spisu.

Na co se milostivé léto II nevztahuje?

Institut milostivého léta II nelze uplatit na:

 • dluhy, které vymáhá přímo soud nebo jiná organizační složka státu (například správce daně v daňové exekuci, pokuty, sankce, přeplatky a nedoplatky vůči ČSSZ, OSSZ, Úřadu práce ČR, náklady trestního řízení apod.) Informace Finanční správy najdete zde.
 • peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, které byly dlužníku uloženy v trestním řízení pro úmyslný trestný čin
 • pohledávky na náhradu újmy způsobené úmyslným porušením právní povinnosti (např. náhrada způsobené škody)
 • pohledávky na náhradu újmy způsobené na zdraví (např. bolestné a ztížení společenského uplatnění)
 • pohledávky věřitelů na výživném ze zákona, pohledávky za náhradní výživné

Dále například pohledávky za vodné a stočné (stát ani územní samosprávný celek není většinovým vlastníkem).

Věřitelé, jejichž pohledávek se milostivé léto II týká:

Veřejnoprávní oprávnění:

 • Česká republika
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy
 • státní příspěvková organizace (seznam)
 • státní fond
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola
 • dobrovolný svazek obcí
 • regionální rada regionu soudržnosti
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku (např. základní a střední školy, technické služby, domovy pro seniory a jiné sociální služby)
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem
 • státní podnik nebo národní podnik
 • zdravotní pojišťovna (VZP)
 • Český rozhlas nebo Česká televize (rozhlasové a televizní poplatky)
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (např. dopravní podniky, nemocnice, ČEZ, Pražská plynárenská)

Soukromé společnosti zapojené do milostivého léta II:

 • Zaplo Finance s.r.o. – nabízí klientům v prodlení s dlouhodobým problémem splácet, snížení dluhu až po jistinu. Pro bližší informace má klient volat T: 800 999 966. Velmi stručná informace je na webu společnosti.
 • UniCredit Bank – akce se vztahuje na úvěry, které jsou v exekuci, a nebo byla bankou nastolena předčasná splatnost, nevztahuje se na dluhy v insolvenci nebo zajištěné nemovitostí. Akce platí od 1. 9. do 30. 11. 2022. Zájemci mají oslovit banku přes e-mail collection@unicreditgroup.cz. Krátké informace na webu banky.
 • Air Bank – banka sama napřímo osloví své klienty, kterých se její akce týká, s individuální nabídkou řešení. Klient uhradí sumu, kterou bance přiznal soud, a náklady třetích stran (exekutor, advokát apod.), banka mu odpustí vám úroky, které narostly od ukončení soudního řízení. Akce platí od 1. 9. do 30. 11. 2022. Podmínky najdete na webu banky.
 • Home Credit a.s. – dlužník uhradí sumu, kterou Home Creditu přiznal soud + náklady exekutora případně advokátní kanceláře (vyjednávají o stejné výši jako je zákonný poplatek, ale výsledek je nejistý), odpustí úroky, které narostly od ukončení soudního řízení do doby uhrazení dluhu, akce platí od 1. 9. do 30. 11. 2022. Podmínky najdete na webu společnosti.
 • Česká spořitelna, a.s. a Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. – akce se vztahuje na exekuce na dluh vůči spořitelně, u nichž je spořitelna stále věřitelem (nepřeprodané dluhy), akce platí od 1. 9. do 30. 11. 2022. Podmínky najdete na webu spořitelny.
 • Raiffeisenbank a. s. – akce se vztahuje na exekuce na dluh vůči bance, u nichž je banka stále věřitelem (nepřeprodané dluhy), akce platí od 1. 9. do 30. 11. 2022. Podmínky najdete na webu banky (včetně vzoru žádosti).
 • Dobrovolně akci „Milostivé léto II“ vyhlásila MONETA Money Bank, končí však již 31. 8. 2022 prodlouženo do 30. 11. 2022. Vztahuje se nejen na dluhy v exekuci, ale i na splátky v prodlení. Akci mohou využít fyzické osoby a fyzické osoby podnikatelé s úvěrem u MONETA Money Bank nebo MONETA Stavební Spořitelna. MONETA žádosti posoudí, ale není povinna jim vyhovět. Podmínky najdete na webových stránkách banky.

Jak má postupovat občan, pokud chce milostivé léto II využít

Postup občana:

Pokud si dlužník není jistý, u kterých exekutorů má exekuce, nezná spisové značky, může si pořídit výpis z Centrální evidence exekucí on-line na webu Exekutorské komory ČR (60 Kč celý výpis) nebo osobně na jakékoliv pobočce Czech POINT (Česká pošta, ÚMOb, MMO) (50 Kč každá strana výpisu).

Postup upravuje přímo zákon v § 1 odst. 3, a je proto nutné jej dodržet:

 1. Písemně požádat exekutora, který exekuci vede, o zahájení postupu dle zákona č. 214/2022 Sb. a o sdělení čísla účtu, na který má být úhrada zaslána – zde najdete vzor. V dopise je vhodné požádat i o vyčíslení výše částky, kterou má uhradit.
  • žádost zaslat doporučeným dopisem, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem
  • žádost odeslat nejdříve 1. 9. 2022
  • žádost odeslat tak, aby byla exekutorovi doručena nejpozději 15. 11. 2022, jinak exekutor nemusí stihnout reagovat a využití institutu milostivého léta II by nebylo dlužníkovi umožněno
  exekutor má povinnost odpovědět do 15 dnů od doručení žádosti dlužníka o sdělení výše (ne)splacené jistiny (žádost mu dlužník může poslat i dopisem s doručenkou, která se dlužníkovi vrátí a bude mít přesně potvrzeno, kdy byl dopis exekutorovi doručen)
  • pokud povinný podá písemnou žádost do 15. 11. 2022, lhůta pro provedení úhrady nesplacené části jistiny a paušální náhrady nákladů exekuce se prodlužuje o počet dnů, o který exekutor překročil lhůtu na odpověď a neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy byla povinnému doručena odpověď exekutora (tato výhoda se prakticky vztahuje pouze na odpovědi dlužníkovi doručené po 30. 11. 2022)
  • netelefonovat, nepsat běžný e-mail (bez el. podpisu)
  • další možností je požádat o nahlédnutí do spisu a zajít na exekutorský úřad osobně (tato varianta je časově náročná pro dlužníka i exekutora a dlužník nemá jistotu, že informaci o výši jistiny ze spisu správně pochopí)
  • pokud exekutor nereaguje je možné požádat o vyčíslení i přímo věřitele
 2. Uhradit částku jistiny + částku 1 500 Kč + DPH (celkem 1 815 Kč) – s poznámkou, že se jedná o úhradu v rámci milostivého léta II
  • dlužník musí úhradu provést v období od 1. 9. do 30. 11. 2022 (celou částku najednou)
  • dlužník v tomto období splatí celou jistinu, nebo její nesplacenou část (pokud už v předchozích exekučních plátkách část jistiny uhradil)
  • úhradu je nezbytné provést na správné číslo účtu, jinak nebude uznána
 3. Po splacení vyčíslené částky exekutor exekuci svým písemným rozhodnutím zastaví.

Co dělat, když dlužník nemá prostředky na uhrazení jistiny a poplatku

 • Diecézní charita ostravsko-opavská nabízí finanční výpomoc z daru města Ostravy a sbírky. Podmínky:
  • Dlužník musí mít bydliště na území města Ostravy.
  • Žádost je nutné podat na některé z 6 ostravských poboček charitních poraden (kontakty viz níže).
  • Každou žádost bude individuálně schvalovat komise Diecézní charity ostravsko-opavské tak, aby bylo s finančním darem nakládáno efektivně.

Příklad, jak lze institut milostivého léta II využít

Dluh za pokutu za jízdu načerno v MHD:

Žalovaný dluh (jistina) v exekuci1 516 Kč
Úrok z prodlení1 500 Kč
Právní náklady11 061 Kč
Náklady exekuce a odměna exekutoramin. 6 500 Kč
Celkem:min. 20 577 Kč
Modelová kalkulace částky uhrazené dlužníkem v běžné exekuci

V případě využití milostivého léta II a úhradě (zaplacení) v období 1. 9. – 30. 11. 2022 by občan uhradil:

Jistina1 516 Kč
Jednotné snížené náklady exekuce1 815 Kč
Celkem:3 331 Kč
Úspora: -17 246 Kč
Modelová kalkulace částky uhrazené dlužníkem v případě využití institutu milostivého léta II (úhrada částky v období 1. 9. – 30. 11. 2022).

Kam se v Ostravě obrátit o pomoc a poradenství

Veškeré informace a kontakty, kam se obrátit získáte na místě prvního kontaktu SOCIOPOINT:
Bezplatná linka: 800 700 650
Kancelář: Magistrát města Ostravy, Nová radnice, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava
E-mail: sociopoint@ostrava.cz
Více informací a provozní dobu najdete zde.

Bezplatné poradenství v oblasti dluhů a finanční gramotnosti

Poradny nabízí pomoc s řešením problémů s dluhy. Vysvětlí práva i povinnosti dlužníka i věřitele. Pomohou při komunikaci s věřiteli, s vyjednáním splátkových kalendářů, sepsáním podání k soudu či při jednání s exekutorem.
Pomohou sestavit rodinné a osobní rozpočty, finanční priority a rezervy.
Ve většině případů dále pomohou s oddlužením či insolvencí, zprostředkováním kontaktů na jiné organizace nebo doprovodem na úřední jednání.

Sociálně-dluhová poradna
Diecézní charita ostravsko-opavská

A: Puchmajerova 980/10, Moravská Ostrava
T: 596 128 309, bezplatná linka 800 400 214

A: Betonářská 790/12, Muglinov
T: 739 552 307

A: Čujkovova 1714/21, Zábřeh
T: 739 552 307

A: Holvekova 204/44, Kunčičky
T: 731 625 872

E: poradna@dchoo.charita.cz

Poradna Charity Ostrava
Charita Ostrava

A: Jeremenkova 8, Vítkovice
T: 599 526 906, 731 625 767
E: cho.poradna@ostrava.charita.cz

Poradna sv. Alexandra
Charita sv. Alexandra

A: Františka Formana 251/13, Dubina
T: 596 611 207, 731 625 840
E: poradna@alexandr.charita.cz

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

A: Prokešovo náměstí 3, Moravská Ostrava
T: 724 701 613
E: petra.gniadkova@poradna-prava.cz

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava
Slezská diakonie

A: Štramberská 47, Mariánské Hory a Hulváky (ředitelství Vítkovic)
T: 734 645 275
E: obcan.ov@slezskadiakonie.cz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.p.s.

A: U Tiskárny 3, Přívoz
T: 596 113 890, 602 248 693

A: Dělnická 20, Poruba
T: 591 124 979, 778 059 313

E: poradna@jekhetane.cz

Sociálně právní poradna
Vzájemné soužití o.p.s.

A: Bieblova 404/8, Moravská Ostrava
T: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197
E: poradna@vzajemnesouziti.cz

Kde najít více informací

Informační materiály ke stažení

Pomozte mám rozšířit informace o institutu milostivého léta II k co nejvíce lidem!

Článek s informacemi pro občany Ostravy na webu Bezpečnější Ostrava