Asistent prevence kriminality, Městská policie Ostrava

Prevence je důležitou součástí práce Městské policie Ostrava

|

Podílet se na prevenci kriminality v obci je jednou ze zákonných povinností obecních policií, tedy i té naší – Městské policie Ostrava. Také v roce 2022 proto strážníci úseku prevence připravili pro Ostravany pestrou směsici aktivit. Zaměřovali se především na ty nejzranitelnější spoluobčany – děti a seniory.

Spektrum preventivních aktivit strážníků Městské policie Ostrava tvoří práce ve školách i v sociálně rizikových lokalitách, vzdělávání a zvýšení ochrany seniorů, hravá výuka pravidel na dopravním hřišti a ochranné značení i vzdělávání samotných strážníků-preventistů.

Zacíleno na bezpečnost v online světě

Projektem #onlineMPO strážníci pomáhají zvýšit bezpečnost dětí a seniorů v online prostředí. V základních i středních školách a v klubech seniorů varují před kyberkriminalitou a riziky internetu. Reagují tím na stále se zvyšující a zdokonalující online útoky, nenávistné projevy a kyberšikanu. Upozorňují na nebezpečí závislostí nebo rizika zveřejňování osobních informací na internetu.

Žáci a studenti v průběhu projektového dne sami připravují osvětové materiály, které pak prezentují svým spolužákům.

Osvětové přednášky připravili strážníci i pro učitele a rodiče.

Více se o projektu #onlineMPO dozvíte na webu městské policie.

Preventivní aktivity Městská policie Ostrava, Sociální věci Ostrava

Zaostřeno na cyklisty a bezpečnost silničního provozu

Městská policie Ostrava provozuje dětské dopravní hřiště na ul. Orebitská v centru Ostravy. Kromě běžného provozu zde strážníci-preventisté pořádají i zábavné výukové dny pro děti. Akce nesou název Na hřišti to jede, děti do 15 let si prostřednictvím her a kvízů vyzkouší pravidla silničního provozu v bezpečném prostředí. Přímo na místě jsou zdarma k zapůjčení i kola, koloběžky a ochranné přilby.

O aktivitách na dopravním hřišti se dozvíte na facebooku městské policie nebo na našem webu Bezpečnější Ostrava.

Preventivní aktivity Městská policie Ostrava, Sociální věci Ostrava

Značení jízdních prostředků a kompenzačních pomůcek syntetickou DNA

Ostrava byla jednou z prvních obcí v ČR, které začaly svým občanům nabízet značení jízdních kol, koloběžek, invalidních vozíků a dalších jízdních prostředků nebo kompenzačních pomůcek unikátní metodou tzv. syntetické DNA. Forenzní značení provádí strážníci občanům zdarma, a to obvykle přímo u cyklostezek po celé Ostravě. K imobilním občanům přijedou do jejich domácnosti.

Podrobné informace, jak a proč to funguje, co lze označit, termíny značení najdete na našem webu Bezpečnější Ostrava.

Asistenti prevence kriminality jsou lidem užiteční nejen v rizikových lokalitách

Ostrava má 6 asistentů prevence kriminality (APK), kteří pomáhají se zajišťováním bezpečnosti především v sociálně rizikových lokalitách. Prioritně komunikují s obyvateli lokalit, upozorňují je na protiprávní jednání, dokáží jim předat základní informace k řešení tíživých sociálních situací. Věnují se i dětem – na ulici, při osvětových aktivitách ve školách nebo nízkoprahových klubech, při prázdninových volnočasových aktivitách. Nezastupitelnou roli hrají ve snižování záškoláctví a udržování veřejného pořádku v lokalitách. Podílí se i na protidrogové politice města, zejména vyhledávání odhozených použitých injekčních setů. Jsou členy Multidisciplinárních týmů Místo pro dialog.

Více se o činnosti APK dozvíte na našem webu Bezpečnější Ostrava.

asistent prevence kriminality a strážník, Městská policie Ostrava

Vzdělávají se i sami strážníci-preventisté

Nezbytnou součástí preventivní práce je i kontinuální vzdělávání strážníků-preventistů v jejich zaměření i pedagogických dovednostech. K tomu slouží projekt Pracujeme na sobě, preventivně.