Větší důraz na participaci a dostupnou zdravotní péči klade nový Plán sociálního začleňování

|

Město Ostrava chystá spolu s Agenturou pro sociální začleňování nový strategický dokument s názvem  Plán sociálního začleňování. Jeho zaměření vychází z memoranda o spolupráci schváleného zastupitelstvem na listopadovém zasedání. Cílem tohoto dokumentu je vytyčit dlouhodobou vizi do roku 2027 pro pět tematických oblastí sociálního vyloučení. Na formulaci cílů i projektech se budou podílet místní organizace a instituce. Důraz bude kladen i na nová témata, jako jsou participace občanů nebo zdraví.

Spolupráce mezi městem a Agenturou probíhá již řadu let. V období 2015 až 2018 se prostřednictvím společné strategie podařilo podpořit řadu projektů města i ostravských organizací, díky nimž došlo mimo jiné k rozšíření sociálního bydlení, podpoře komunitní práce nebo vzniku pozic asistentů prevence kriminality. Podrobnosti najdete zde.

Vzhledem k těmto úspěchům se město rozhodlo s Agenturou spolupracovat i nadále, a proto proběhla v srpnu minulého roku jednání, při nichž byla dohodnuta podoba další spolupráce. Ta vychází jednak z nové metodiky koordinovaného přístupu k sociálnímu vyloučení (KPSV 2021+), ale také z potřeb a předchozí zkušenosti města a zapojených partnerů, které byly shrnuty v evaluační zprávě o činnosti Agentury v Ostravě. „Nechtěli jsme jít například cestou vytváření nových pracovních skupin, které by zástupce organizací zbytečně zatěžovaly. Využít jsme se rozhodli zejména existující pracovní skupiny a platformy,“ uvádí konkrétní změnu Jana Abrlová, manažerka sociálního začleňování z ostravského magistrátu.

Všechny požadavky vyplývající ze společných jednání mezi Agenturou a městem jsou součástí přílohy nového memoranda o spolupráci, jehož obsah byl v říjnu představen členům lokálního partnerství a v listopadu také městským zastupitelům, kteří dokument schválili.

Plánování proběhne spolu se dvěma dalšími strategiemi, hotovo bude na podzim

Nyní čeká pracovníky Agentury a magistrátu práce na novém koncepčním dokumentu s názvem Plán sociálního začleňování, který bude přinášet dlouhodobou vizi do roku 2027 a bude pokrývat pět tematických celků, za jejichž obsah bude odpovídat pětice garantů z řad pracovníků magistrátu. „Vedle standardních témat, jako jsou zaměstnanost nebo bydlení, chceme věnovat pozornost také dostupnosti zdravotní péče nebo zapojení obyvatel sociálně vyloučených lokalit do řešení problémů. Proto je oproti předchozí strategii kladen větší důraz na participaci, kterou jsme zvolili jako horizontální téma prostupující všemi oblastmi,“ vysvětluje Abrlová, která je zároveň garantkou tématu zaměstnanost a dluhová problematika.

Participace je ostatně důležitá i při tvorbě Plánu sociálního začleňování. Do jeho podoby se promítnou potřeby i nápady všech organizací a institucí, které s městem spolupracují. „Shodou okolností začalo město ve stejnou dobu vytvářet nový komunitní plán a strategii prevence kriminality, při jejichž tvorbě budou postupně zapojeny desítky partnerů. S koordinátory těchto strategií budeme úzce spolupracovat a získávat od nich potřebná data, která následně využijeme pro formulaci dlouhodobých cílů,“ nastiňuje plánovací proces Dominik Plíhal, lokální konzultant Agentury.

Vyhotovení Plánu sociálního začleňování se předpokládá v květnu. Jeho návrh bude představen co nejširšímu spektru organizací a dalších partnerů, kteří budou mít možnost se k němu vyjádřit. Následně započne fáze akčního plánování, v níž se budou diskutovat konkrétní projekty a aktivity, které na svou realizaci budou moci čerpat prostředky z nových operačních programů. „Uvítáme nové pohledy a přístupy při řešení sociálního vyloučení. U předložených projektů budeme posuzovat jejich invenci, soulad s dlouhodobými cíli či udržitelnost,“ zdůrazňuje ostravská manažerka sociálního začleňování.

Kompletní dokument by měl projít připomínkovacím procesem a schvalováním na podzim tohoto roku.