„Milostivé léto“ pomůže lidem z dluhů

|

Aktualizace 11. 11. 2021
Od konce října do konce ledna příštího roku mají lidé v exekuci možnost významně snížit výši svých dluhů a ušetřit další peníze – pokud stihnou uhradit své závazky vůči vybraným veřejným institucím. Postačí uhradit jistinu dluhu a stanovený paušální poplatek exekutorovi.

Následující text přináší informace určené především pro odbornou veřejnost – sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, dluhové poradce a další, kteří pomáhají svým klientům řešit zadlužení.

Novelizace občanského soudního řádu a exekučního řádu

V souvislosti s novelizací občanského soudního řádu a exekučního řádu zákonem č. 286/2021 Sb. dochází k několika zásadním změnám v řešení dluhové situace.

Jednorázová přechodná změna tzv. milostivé léto umožňuje občanům uhradit dluhy vůči státu nebo institucím, ve kterých má stát majetkový podíl a dluh je vymáhán pomocí soudního exekutora v rámci exekučního řízení.

Občan má možnost v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022:

 • zaplatit jednorázově nebo postupně v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 původní dluh (ve výši jistiny)
 • společně s tím uhradit náklady exekuce snížené na jednotnou částku 907,50 Kč (750 Kč + DPH)

Výše původního dluhu (jistiny) není omezena. Dlužníkovi bude uhrazením jistiny a nákladů exekuce ve výši 907,50 Kč odpuštěno další příslušenství pohledávky a exekuce bude splacena (bude ukončeno exekuční řízení).

Základní podmínky a omezení:

 • ustanovení se nevztahuje na tzv. daňové exekuce (pohledávky na daních, kdy je exekuce prováděna příslušným finančním úřadem) a správní exekuce
 • pohledávka nesmí být přeprodána jinému věřiteli – věřitelem musí být subjekt uvedený pod čl. 4 bod 25 zákona č. 286/2021 Sb. (viz níže)
 • dlužník musí být v exekuci
 • dlužník nesmí být v insolvenci (oddlužení)
 • předchozí uhrazené splátky/srážky exekuce se nevrací, případná výše jejich zápočtu pro účely milostivého léta závisí na tom, nakolik exekutor uhrazené splátky započítával na úhradu jistiny
 • nezapočítávají se běžné exekuční srážky/splátky (i dobrovolné), které přijdou na účet exekutora v průběhu období milostivého léta

Věřitelé, jejichž pohledávek se milostivé léto týká (jsou uvedeni pod čl. 4 bod 25. zákona č. 286/2021 Sb):

 • Česká republika
 • územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy
 • státní příspěvková organizace
 • státní fond
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola
 • dobrovolný svazek obcí
 • regionální rada regionu soudržnosti
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku (např. dopravní podniky, základní a střední školy, technické služby, domovy pro seniory a jiné sociální služby)
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem
 • státní podnik nebo národní podnik
 • zdravotní pojišťovna
 • Český rozhlas nebo Česká televize (rozhlasové a televizní poplatky)
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“) (např. ČEZ)

K milostivému létu se připojila i společnost Home Credit a.s.

 • Milostivé léto nabízí Home Credit primárně klientů, kteří jsou v exekuci (nikoliv insolvenci) a svůj dluh ještě nezačali splácet. Nabízí úlevu i dlužníkům, kteří se nacházejí v mimořádně tíživé životní situaci a mají snahu své dluhy aktivně řešit. Tyto případy budou řešit individuálně na základě žádosti dlužníka.
 • Podrobnější informace najdete na webu Home Creditu.

Na jaké dluhy se milostivé léto vztahuje a nevztahuje

Milostivé léto se vztahuje na pohledávky např. na zdravotním pojištění, nájemném v obecním bytě, poplatky v nemocnicích, pokuty u dopravního podniku, poplatky v knihovnách, školách, poplatky za komunální odpad, rozhlasové a televizní poplatky, energie u ČEZ a další časté druhy zadlužení.

V případě dluhů na zdravotním pojištění se za jistinu považuje samotné dlužné pojistné (bez penále). Penále náleží k tzv. příslušenství dluhu. Podrobnější informace najdete na stránkách VZP.

Na co se milostivé léto nevztahuje? Například na pohledávky za vodné a stočné (stát ani územní samosprávný celek není většinovým vlastníkem), pokuty udělované Městskou policií Ostrava a obdobné druhy peněžitých trestů za protiprávní jednání, náhradu škody, dlužné výživné.

Jak má postupovat občan, pokud chce milostivé léto využít

Postup občana:

 1. Zaslat písemnou žádost o vyčíslení jistiny pohledávky soudnímu exekutorovi – zde najdete vzor.
  Ve sdělení exekutorovi výslovně uvést, že využívá milostivého léta a vyzývá exekutora, aby postupoval dle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV, bodu 25 (viz vzor žádosti).
  Žádost zaslat doporučeným dopisem, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem.
  Netelefonovat, nepsat běžný e-mail (bez el. podpisu).
  Další možností je požádat o nahlédnutí do spisu a zajít na exekutorský úřad osobně (tato varianta je časově náročná pro dlužníka i exekutora a dlužník nemám jistotu, že informaci o výši jistiny ze spisu správně pochopí).
 2. Uhradit částku jistiny + částku 907,50 Kč – s poznámkou, že se jedná o úhradu v rámci tzv. milostivého léta.
 3. Po uhrazení částky zaslat soudnímu exekutorovi žádost o zastavení exekuce.

Co když dlužník předchozími splátkami exekuce už uhradil celou jistinu?

I tak může milostivého léta využít: uhrazením paušální částky nákladů exekuce 907,50 Kč a oznámením exekutorovi, že využívá institutu milostivého léta a žádá o zastavení exekuce, bude osvobozen od úhrady zbytku dluhu.

Příklad, jak lze institut milostivého léta využít

Dluh za pokutu za jízdu na černo v MHD:

Žalovaný dluh (jistina) v exekuci1 500 Kč
Úrok z prodlení1 500 Kč
Právní náklady11 061 Kč
Náklady exekuce a odměna exekutoramin. 6 500 Kč
Celkem:20 561 Kč
Modelová kalkulace částky uhrazené dlužníkem v běžné exekuci

V případě využití milostivého léta a úhradě (zaplacení) v období 28. 10. 2021 – 28. 1. 2022 by občan uhradil:

Jistina1 500 Kč
Jednotné snížené náklady exekuce908 Kč
Celkem:2 408 Kč
Úspora: -18 153 Kč
Modelová kalkulace částky uhrazené dlužníkem v případě využití institutu milostivého léta (úhrada částky v období 28. 10. 2021 až 28. 1. 2022).

Kam se v Ostravě obrátit o pomoc a poradenství

Bezplatné poradenství v oblasti dluhů a finanční gramotnosti

Poradny nabízí pomoc s řešením problémů s dluhy. Vysvětlí práva i povinnosti dlužníka i věřitele. Pomohou při komunikaci s věřiteli, s vyjednáním splátkových kalendářů, sepsáním podání k soudu či při jednání s exekutorem.
Pomohou sestavit rodinné a osobní rozpočty, finanční priority a rezervy.
Ve většině případů dále pomohou s oddlužením či insolvencí, zprostředkováním kontaktů na jiné organizace nebo doprovodem na úřední jednání.

Dluhové poradenství
Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

A: Tovární 2114/11, Mariánské Hory
T: 608 814 632, 739 940 693
E: tjohanna@css-ostrava.cz

Sociálně-dluhová poradna
Diecézní charita ostravsko-opavská

A: Puchmajerova 980/10, Moravská Ostrava
T: 596 128 309, bezplatná linka 800 400 214

A: Betonářská 790/12, Muglinov
T: 739 552 307

A: Čujkovova 1714/21, Zábřeh
T: 739 552 307

A: Holvekova 204/44, Kunčičky
T: 731 625 872

E: poradna@dchoo.charita.cz

Poradna Charity Ostrava
Charita Ostrava

A: Jeremenkova 8, Vítkovice
T: 599 526 906, 731 625 767
E: cho.poradna@ostrava.charita.cz

Poradna sv. Alexandra
Charita sv. Alexandra

A: Františka Formana 251/13, Dubina
T: 596 611 207, 731 625 840
E: poradna@alexandr.charita.cz

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

A: Prokešovo náměstí 3, Moravská Ostrava
T: 724 701 613
E: petra.gniadkova@poradna-prava.cz

Akreditovaná dluhová poradna
Poradna při finanční tísni, o.p.s.

A: Vítkovická 1 (budova ÚAN), Moravská Ostrava
T: 595 532 740
E: poradna@financnitisen.cz

Občanská poradna Ostrava
Slezská diakonie

A: Štramberská 47, Vítkovice
T: 733 142 436
E: vedouci.op@slezskadiakonie.cz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.p.s.

A: U Tiskárny 3, Přívoz
T: 596 113 890, 602 248 693

A: Dělnická 20, Poruba
T: 591 124 979, 778 059 313

E: poradna@jekhetane.cz

Sociálně právní poradna
Vzájemné soužití o.p.s.

A: Bieblova 404/8, Moravská Ostrava
T: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197
E: poradna@vzajemnesouziti.cz

Kde najít více informací