APK a MPO

Projekt Asistent prevence kriminality v Ostravě pokračuje i v roce 2021

|

Zvýšení bezpečí a veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách, v blízkosti ubytoven a jiných rizikových oblastech města Ostravy prostřednictvím asistentů prevence kriminality, to je cílem již desáté periody projektu.

Aktuálně je na území statutárního města Ostravy zařazeno 7 asistentů prevence kriminality (APK). Ti pracují pod vedením zkušeného mentora, vybraného z řad strážníků Městské policie Ostrava.

Kdo je asistent prevence kriminality

Asistenti prevence kriminality jsou v Ostravě součástí městské policie. Cílem jejich činnosti je zejména prevence kriminality, komunikace s občany, dohled nad dodržováním pravidel občanského soužití, veřejného pořádku, obecně závazných vyhlášek a nařízení města.

Nezanedbatelná je rovněž role APK v pomoci občanům v sociálně vyloučených a bezpečnostně rizikových lokalitách na území města Ostravy. Díky dobré znalosti místního prostředí se na ně lidé s důvěrou obracejí při řešení nejrůznějších problémů, jako jsou zadlužení, nezaměstnanost, ztráta bydlení nebo sousedské spory. Asistenti úzce spolupracují s terénními pracovníky sociálních služeb státních i neziskových organizací.

Svou pozornost věnují i dětem. Podílí se na realizaci preventivních programů, provozu dětského dopravního hřiště nebo dohledu u přechodů pro chodce v blízkosti škol.

Podrobnější informace o jejich působení najdete na stránkách Městské policie Ostrava.

Asistent prevence kriminality při práci s dětmi na dopravním hřišti. Městská policie Ostrava

Snižování zdravotních rizik spojených s drogami

Součástí práce asistentů prevence kriminality je i vyhledávání volně pohozených a použitých injekčních stříkaček, které představují zdravotní riziko pro občany, především pro malé děti. Jenom v měsíci dubnu 2021 nalezli asistenti na 17 místech města Ostravy celkem 85 ks těchto injekcí.

Při svém pravidelném vzdělávání budou APK proškoleni i v problematice návykových látek. Díky tomu pak dokáží komunikovat s uživateli drog a nasměrovat je k organizacím, které jim mohou poskytnout potřebnou pomoc.

Asistenti prevence kriminality (APK), Městská policie Ostrava

Projekt „Ostrava-Asistent prevence kriminality 2021“ je hrazen z dotací Ministerstva vnitra ČR a statutárního města Ostravy.

ministerstvo vnitra české republiky, logo