pasování předšk. mš na l. web

Vzdělání základ života

|

Dítě, které nerozumí požadavkům učitele, učitel, který nezná specifika práce s dítětem z odlišného sociálního nebo kulturního prostředí, rodina, která se obává komunikace se školou. Jen málo z výčtu potíží, se kterými se potýká školství a rodiny s dětmi.

 

Nezisková organizace Vzájemné soužití o. p. s. ve spolupráci se základními a mateřskými školami z Ostravy a Ostravskou univerzitou navázala na úspěšný pilotní projekt z roku 2014 financovaný z tzv. norských fondů a realizuje od září 2016 do srpna 2019 projekt „Vzdělání základ života“. Cílem projektu je zvýšit úspěšnost 300 dětí a žáků s potřebami podpůrných opatření, především pak romského etnika, na základních školách, podpořit začlenění znevýhodněných dětí i jejich rodičů do běžné předškolní a školní přípravy a podpořit proinkluzivní kompetence budoucích i stávajících pedagogů školek a škol.

V partnerských ZŠ a MŠ působí v rámci projektu 8 zkušených a kvalifikovaných asistentů pedagoga/terénních asistentů, z nichž většinu tvoří romské asistentky. Ty nejen všestranně podporují vzdělanost a úspěšnou inkluzi předškolních i školních dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, ale tvoří také významný spojovací článek mezi rodinou a školou a fungují jako motivační vzor dětem a žákům z nepodnětného prostředí. Předškolní klub Brouček vzdělává znevýhodněné děti i rodiče a poskytuje všestrannou podporu před nástupem do mateřských škol.

Katedra sociální pedagogiky Ostravské univerzity v rámci projektu školí pedagogy především zážitkovou formou v oblasti inkluze a specifik národnostních menšin, alternativních metod vzdělávání, zaměřuje se i na rozvoj proinkluzivních kompetencí a postojů pedagogů.

K lednu 2019 bylo ve vzdělání podpořeno již 235 znevýhodněných dětí a žáků, 30 rodičů s nízkými sociokulturními kompetencemi. Dvouletý kurz absolvovalo 50 pedagogických pracovníků a 30 studentů OU získalo praktické zkušenosti na stážích v partnerských institucích a naší NNO.

Projekt Vzdělání základ života (reg.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000173) je spolufinancován EU v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

 

Více o vzdělávacím týmu Vzájemného soužití: https://www.vzajemnesouziti.cz/vzdelavani

Partneři projektu: https://www.vzajemnesouziti.cz/vzdelani-zaklad-zivota-2018