Veřejná služba v Ostravě

|

Novelou zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi byly upraveny podmínky výplaty příspěvku na živobytí. Lidé, kteří jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a současně pobírají dávky hmotné nouze déle než půl roku, mají od srpna 2017 možnost si zvýšit příjem v rámci veřejné služby. Pokud se do veřejné služby lidé nezapojí a nepatří mezi vyloučené skupiny obyvatel (například senioři nebo osoby se zdravotním postižením), výše příspěvku na živobytí jim klesne na existenční minimum (tj. na částku 2200,- Kč). Při odpracování aspoň 20 hodin týdně budou lidé pobírat dávku v původní výši, při odpracování 30 hodin týdně si dávku mohou navýšit. Toto opatření je zaměřeno na zvýšení motivace k práci a získání pracovních návyků u dlouhodobě nezaměstnaných.

Veřejná služba může být organizována zejména orgány státní správy a samosprávy, nestátními neziskovými organizacemi, jako např. obecně prospěšnými společnostmi, příspěvkovými organizacemi, školami a organizacemi, které s obcí nebo krajem spolupracují na činnostech ve veřejném zájmu. Činnosti, ve kterých může být veřejná služba organizována, jsou vymezeny zákonem a jedná se např. o zajištění údržby ulic a veřejných prostranství, ochrana životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, zajištění pořádání veřejnosti přístupných sportovních, kulturních a obdobných podniků, pomocné práce administrativního charakteru, udržování veřejného pořádku, zajištění pomocných činností v oblasti poskytování zdravotní péče nebo v oblasti sociální péče a zajišťování péče o opuštěná a týraná zvířata.

V rámci města Ostravy bylo na konci roku 2017 evidováno 618 pozic na veřejnou službu u 33 zaměstnavatelů. Z nabízených míst je obsazeno cca 70%. Organizátory veřejné služby jsou některé úřady městských obvodů, příspěvkové organizace a městské firmy. Nejvíce jsou zastoupeny nestátní neziskové organizace. Místa veřejné služby jsou k dispozici pro zájemce v rámci celého území města Ostravy. Jedná se nejčastěji o pracovní pozice na úklid veřejných prostranství, stavební a údržbářské práce a pracovníky v sociálních službách.

Zájemci o výkon veřejné služby se mohou obracet na pracovníky příslušné pobočky Úřadu práce ČR, kteří jim poskytnout vždy aktuální seznam organizátorů veřejné služby. Při zájmu o organizování veřejné služby je potřeba kontaktovat příslušnou pobočku Úřadu práce ČR, kde jsou k dispozici formuláře žádosti o organizování veřejné služby.