RRPOV II - Stáž v Polsku

Stáž v Polsku

|

Projekt Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava II si klade za cíl posílení rovných příležitostí dětí se speciálně vzdělávacími potřebami a dětí ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí. Jednou z dílčích aktivit projektu jsou odborné zahraniční stáže, které jsou důležitým zdrojem aktuálních informací a přenosu nových zkušeností z pedagogické praxe. Dále vedou k podpoře osobnostního a profesního růstu pedagogických pracovníků, přispívají ke zkvalitnění předškolního vzdělávání a pomáhají zavedení efektivních inovací do výuky. Právě z těchto důvodů navštívili zástupci mateřských škol  zapojených do projektu na konci minulého roku chorvatskou Omiš a na začátku dubna také polské město Wodzisław Śląski.

V Polsku během návštěv mateřských i základních škol a střediska volného času získali účastníci jak poznatky o nových výchovných či vzdělávacích metodách, tak o organizaci a pojetí výuky. Zajímavá byla například galerijní metoda, kdy děti vyráběly své výtvory, aniž by jim do toho učitelky zásadněji zasahovaly. Poté si děti své práce vystavily, společně prohlížely a povídaly si o tom, jak aktivitu prožívaly. Neobvyklé bylo také vyvěšení režimu dne pomocí piktogramů a obrázků, což není v České republice úplně typické. Pro některé děti je ale vhodné se vizuálně – nejen slovně – ujistit, jaká aktivita je v denním režimu čeká.

Zásadním rozdílem polského školského systému, oproti tomu českému, je pozdější věk nástupu dítěte na základní školu, což s sebou přináší nutné odlišnosti ve výuce na mateřských školách. Žáci se zde více zabývají přípravou na povinnou školní docházku, věnují se aktivně například matematickým operátorům nebo abecedě. Intenzivní je také provázání spolupráce mezi různými skupinami dětí – ti, kteří již například umí číst, předčítají pohádky menším kamarádům.

Stáž se dále zaměřila například na práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí nebo s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. Účastníci se také věnovali tomu, jak za hranicemi vypadá školní vzdělávací program, organizace dne ve školce, spolupráce s rodiči či rozvíjení témat rovných příležitostí, ekologie a bezpečí internetu.