Milostivé léto se vrací. Komu pomůže tentokrát?

|

Akce Milostivé léto už dvakrát nabídla možnost zaplatit dlužníkům jistinu svého dluhu a zbavit se tak nutnosti platit penále a další náklady. Letošní Milostivé léto III se zaměřuje na dluhy vůči státu, které vznikly na daních, poplatcích a na platbě pojistného na sociální zabezpečení. Možnost využít této akce je od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023. Dlužník požádá o odpuštění příslušenství a uhradí jistinu dluhu.

Které dluhy Milostivé léto III řeší a které ne?

Milostivé léto III se zaměřuje na dvě oblasti:

Dlužníkem může být fyzická i právnická osoba.

V článku se dozvíte:

1. Daně a poplatky

Milostivým létem III bude možné řešit dluhy na daních, poplatcích nebo jiných obdobných peněžitých plněních, které spravují:

Milostivým létem III naopak nejde řešit:

 • dluh na clu a jeho příslušenství
 • nedoplatek, který je vymáhaný soudním exekutorem
 • nedoplatek, který je vymáhaný podle zákona upravujícího mezinárodní pomoc při vymáhání některých finančních pohledávek

Které příslušenství dluhu při Milostivém létě III odpustí? Pokud dlužník dosud nezaplatil:

 • úrok z prodlení nebo jeho obdoba
 • úrok z posečkané částky
 • penále
 • pokuta za opožděné tvrzení daně
 • náklady řízení včetně exekučních nákladů

Jak na to?

Podmínkou je, že dluh na dani nebo poplatku, vznikl do 30. září 2022. Případně ho správce k tomuto datu eviduje. 

Postup:

 • Dlužník písemně požádá v období od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023 o odpuštění určeného příslušenství daně nebo poplatku.
 • Zároveň dlužník uhradí do 30. listopadu 2023 jistinu dluhu, se kterou toto příslušenství souvisí.

Žádost o odpuštění určeného příslušenství daně nebo poplatku musí být podaná písemně. Žádost je možné podat také ve formě elektronické kopie dokumentu (např. sken nebo fotka), na kterém je žadatelův vlastnoruční podpis. Takovou žádost je pak možné zaslat i na elektronickou adresu (e-mail) zveřejněnou správcem daně.

Úhradu dluhu jde rozložit i na splátky

Určené příslušenství dlužníkovi odpustí také v případě, kdy dlužník v období od 1. července 2023 do 30. listopadu 2023 požádá o rozložení úhrady nedoplatku na splátky a pokud dojde k úplnému uhrazení nedoplatku nejpozději ve dnech splatnosti jednotlivých splátek.

Rozložení nedoplatku na splátky je možné, pouze pokud se jedná o nedoplatek:

 • u kterého zatím rozložení na splátky nebylo povoleno
 • u kterého není povoleno posečkání
 • který je ke dni podání žádosti vyšší než 5 000 Kč
 • který není na záloze na daň

Pokud je rozložení nedoplatku na splátky povoleno, pak je úhrada nedoplatku rozložena na 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek. Splatnost první splátky je nejpozději 30. listopadu 2023 a splatnost dalších splátek v poslední den příslušného kalendářního měsíce. Pokud není některá splátka uhrazená v termínu, pozbývá rozložení nedoplatku účinnosti. To znamená, že určené příslušenství nebude odpuštěno.

Malé nedoplatky zaniknou

Pokud má dlužník nedoplatky tzv. nepatrné hodnoty, pak zaniknou „automaticky“.

Jedná se o nedoplatky:

 • do výše 30 Kč, pokud se jedná o nedoplatky na dani z nemovitých věcí nebo jejím příslušenství
 • do výše 200 Kč v ostatních případech
 • jejichž součet u jednoho správce daně nepřesahuje 1 000 Kč

Jak je to s dluhy na místních poplatcích?

K Milostivému létu III se mohou zapojit i obce a kraje. Musí o tom ale rozhodnout jejich zastupitelstvo, a to do 30. září 2023. V Ostravě se jedná o zastupitelstvo statutárního města, nikoli jednotlivých městských obvodů. Pak by lidé mohli řešit i dluhy na místních poplatcích nebo na odvodech za porušení rozpočtové kázně. Místní poplatky, o kterých může obec takto rozhodnout, jsou např. poplatek za odvoz a zpracování odpadu nebo poplatek ze psa.

Pokud se obec (nebo kraj) k Milostivému létu III připojí, považuje se za platnou i ta žádost o odpuštění určeného příslušenství, kterou dlužník podal přede dnem rozhodnutí zastupitelstva. Do milostivého léta se pak zohlední i platba, kterou dlužník učinil přede dnem rozhodnutí zastupitelstva. Dlužník, ale musí uvést, že se jedná o platbu nedoplatku pro Milostivé léto III. Takovou platbu ale nesmí dlužník provést dříve, než podá svou žádost.

Pokud zastupitelstvo obce rozhodne připojit se k Milostivému létu III, vztahuje se tento zánik nedoplatků automaticky na místní poplatky, o kterých zastupitelstvo obce rozhodne.

Zastupitelstvo města Ostravy bude o připojení se k ML III rozhodovat 20. září 2023.
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje bude o připojení se k ML III rozhodovat 7. září 2023.
Jedná se o nejbližší možné termíny.

2. Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Milostivým létem III je možné řešit dluhy na tzv. sociálním nebo důchodovém pojištění.

Musí se jednat o dluh za pojistné v období do 30. září 2022. Pokud dlužník dluží pojistné za pozdější období, není možné na tento dluh Milostivé léto III využít.

Milostivým létem III nejde řešit dluhy na pojistném, které vymáhá soudní exekutor.

V případě, že dlužník Milostivého léta III využije a splní jeho podmínky, odpustí mu:

 • penále z dlužného pojistného
 • penále evidované příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení k 30. září 2022, pokud již bylo dlužné pojistné zaplacené do 30. září 2022
 • exekuční náklady vymáhané přímo okresní správou sociálního zabezpečení (ne soudním exekutorem), které byly stanovené exekučním příkazem vydaným nejpozději 30. září 2022

Jak na to?

Milostivé léto III rozlišuje dvě situace:

 1. Dluh, který vznikl do 30. září 2022 a byl zaplacený do 30. září 2022 nebo bude zaplacený do 30. června 2023 a zbývá zaplatit penále z tohoto dluhu:
  • odpuštění penále dojde „automaticky“. Dlužník nemusí o nic žádat.
 2. Dluh, který vznikl do 30. září 2022 a nebude zaplacený do 30. června 2023 – viz níže.

Dluh, který vznikl do 30. září 2022 a nebude zaplacený do 30. června 2023

Dlužník musí o odpuštění penále požádat. Žádost se podává formou oznámení příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. V oznámení dlužník uvede, že:

 • dlužné pojistné zaplatí do 30. listopadu 2023 jednorázově, nebo
 • ve splátkách, které následně všechny řádně zaplatí.

Toto oznámení je možné podat pouze elektronicky prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Přihlášení na portál je možný, pouze pokud má žadatel zřízenou datovou schránku nebo tzv. identitu občana, podrobné informace o ML III jsou však na portálu dostupné komukoli (pro zaměstnavatele, pro OSVČ).

Rozložení dlužného pojistného na splátky je možné pouze v případě, kdy:

 • dlužné pojistné je vyšší než 5 000 Kč
 • dosud nebyly na toto dlužné pojistné povoleny splátky
 • dlužník o to požádá formou oznámení

Pokud dluh nepřesahuje 50 000 Kč, pak se rozloží do 12 po sobě jdoucích měsíčních splátek.

Pokud dluh přesahuje 50 000 Kč, rozloží se do 60 po sobě jdoucích měsíčních splátek.

První splátka je splatná nejpozději do 31. prosince 2023. Splatnost dalších splátek je nejpozději poslední den příslušného kalendářního měsíce.

Pokud není některá splátka zaplacena ve stanovené výši a do stanoveného termínu, pak k odpuštění podle Milostivého léta III nedojde.

Legislativa

Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů

Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociálního zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů

Kam se v Ostravě obrátit o pomoc a poradenství

Veškeré informace a kontakty, kam se obrátit získáte na místě prvního kontaktu SOCIOPOINT:
Bezplatná linka: 800 700 650
Kancelář: Magistrát města Ostravy, Nová radnice, Prokešovo nám. 8, Moravská Ostrava
E-mail: sociopoint@ostrava.cz
Více informací a provozní dobu najdete zde.

Bezplatné poradenství v oblasti dluhů a finanční gramotnosti

Poradny nabízí pomoc s řešením problémů s dluhy. Vysvětlí práva i povinnosti dlužníka i věřitele. Pomohou při komunikaci s věřiteli, s vyjednáním splátkových kalendářů, sepsáním podání k soudu či při jednání s exekutorem.
Pomohou sestavit rodinné a osobní rozpočty, finanční priority a rezervy.
Ve většině případů dále pomohou s oddlužením či insolvencí, zprostředkováním kontaktů na jiné organizace nebo doprovodem na úřední jednání.

Sociálně-dluhová poradna
Diecézní charita ostravsko-opavská

A: Puchmajerova 980/10, Moravská Ostrava
T: 596 128 309, bezplatná linka 800 400 214

A: Betonářská 790/12, Muglinov
T: 739 552 307

A: Čujkovova 1714/21, Zábřeh
T: 739 552 307

A: Holvekova 204/44, Kunčičky
T: 731 625 872

E: poradna@dchoo.charita.cz

Poradna Charity Ostrava
Charita Ostrava

A: Jeremenkova 8, Vítkovice
T: 599 526 906, 731 625 767
E: cho.poradna@ostrava.charita.cz

Poradna sv. Alexandra
Charita sv. Alexandra

A: Františka Formana 251/13, Dubina
T: 596 611 207, 731 625 840
E: poradna@alexandr.charita.cz

Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.

A: Prokešovo náměstí 3, Moravská Ostrava
T: 724 701 613
E: petra.gniadkova@poradna-prava.cz

OBČANSKÁ PORADNA Ostrava
Slezská diakonie

A: Štramberská 47, Mariánské Hory a Hulváky (ředitelství Vítkovic)
T: 734 645 275
E: obcan.ov@slezskadiakonie.cz

Občanská poradna SPOLEČNĚ-JEKHETANE
SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.p.s.

A: U Tiskárny 3, Přívoz
T: 596 113 890, 602 248 693

A: Dělnická 20, Poruba
T: 591 124 979, 778 059 313

E: poradna@jekhetane.cz

Sociálně právní poradna
Vzájemné soužití o.p.s.

A: Bieblova 404/8, Moravská Ostrava
T: 596 128 401, 596 128 402, 777 760 197
E: poradna@vzajemnesouziti.cz


Text zpracovalo oddělení sociální práce a metodiky, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Máte-li nějaké dotazy či podněty k obsahu článku, kontakty najdete zde.


Ilustrační foto © Adobe Stock, na snímku je ruka trčící z hromady úředních listin, která naznačuje, že se člověk „topí“ (těžko orientuje) v záplavě svých dluhů, a ruka dalšího člověka, která ruku topícího se drží a vytahuje ven z problémů