loga MPSV_01

Projekt města Ostravy

Prevence ohrožení rodiny ve městě Ostrava

Realizace projektu
1. 10. 2016 – 30. 9. 2018
Reg. č. projektu
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003525
Forma financování

Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, konkrétně z Operačního programu Zaměstnanost, a státního rozpočtu České republiky.

Cíl projektu

Cílem projektu je celkový rozvoj systému podpory rodin a zlepšení postavení rodin sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených ze sociálně vyloučených lokalit (dále SVL) na území města Ostravy.

Cílová skupina

Primární cílovou skupinou projektu jsou osoby žijící na území města Ostravy, kde byly identifikovány SVL (vč. ubytoven). V rámci předkládaného projektu se pak zaměřujeme na cílovou skupinu osob žijících v SVL, ale také osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených žijících mimo tyto lokality.

Klíčové aktivity

  1. Participativní tvorba Koncepce rodinné politiky statutárního města Ostrava
  2. Propojování podpory v oblasti péče o rodinu
  3. Ženy na trhu práce
  4. Socializačně-vzdělávací akce pro rodiny
  5. Řízení, administrace, publicita a evaluace projektu