2023-WSWD-PO-Final-CzechPaths1

Světový den sociální práce je poděkováním sociálním pracovníkům a připomenutím důležitosti zapojování celé komunity pro úspěch sociálních změn

|

Respekt k rozmanitosti díky společným sociálním aktivitám – to je téma Světového dne sociální práce v roce 2023. Téma každého ročníku odráží aktuální směr a potřeby sociální práce. Letošním cílem je zdůraznit, jak je důležité zapojovat komunity do aktivit vedoucích k sociálním změnám a k sociálnímu začleňování.

Sociální práci vykonává v Ostravě více než 3 000 pracovníků v přímé práci s klienty v neziskových a příspěvkových organizacích a přes 100 sociálních pracovníků na úřadech městských obvodů a magistrátu. Denně pomáhají tisícům Ostravanů řešit jejich tíživé sociální situace a zvyšovat či udržovat kvalitu jejich životů.

„U příležitosti Světového dne sociální práce děkuji pracovníkům v neziskových a příspěvkových organizacích, sociálním pracovníkům na úřadech městských obvodů a magistrátu města i v dalších institucích za poctivost, empatii a vysokou odbornou kvalitu, s jakými pomáhají lidem z nesnází. Z posledních tří náročných let vycházíme zkušenější, než jsme si kdy dokázali představit. Naše práce však pokračuje dál, a proto vám všem přeji dostatek zdrojů energie, chuť v našem poslání pokračovat a radost i z těch nejdrobnějších úspěchů.“

Zdeněk Živčák, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy

Mezinárodní organizace sociálních pracovníků (IFSW) od roku 1983 každoročně vyhlašuje Světový den sociální práce (WSWD), a to vždy třetí úterý v měsíci březnu. V letošním roce tento den připadá na 21. března. Jedná se o jubilejní 40. rok, kdy si celosvětově připomínáme význam sociální práce a potřebu vzájemné spolupráce. Letošní ročník se zaměřil na zdůraznění důležitosti zapojovat komunity do aktivit vedoucích k sociálním změnám a k sociálnímu začleňování.

#WSWD2023
Světový den sociální práce si připomínáme 21. března 2023. #WSWD2023. Sociální věci Ostrava. Zdroj foto: www.ifsw.org

Město Ostrava díky aktivitám, inovativním a dlouhodobým projektům realizuje téma letošního ročníku Světového dne sociální práce dlouhodobě. Zapojuje veřejnost a komunity do plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit jejich participací na samotném plánovacím procesu. Ten je založen na principu partnerství a spolupráce mezi politickou reprezentací města, odborníky, uživateli služeb a veřejností.

Ostrava podporuje komunitní práci

Aktivity nejen sociálních pracovníků směřují k předcházení osamělosti a k začlenění jednotlivců a rodin zpět do dění komunity. K tomu je aktivně využívána komunitní práce, která propojuje místní komunity s dalšími aktivitami v rámci města.

Druhým rokem je město Ostrava partnerem projektu Romští lídři – hybatelé změny podpořeného z Norských fondů, kde se společnými aktivitami a úsilím podařilo aktivizovat čtyři jádrové skupiny lidí, z toho 2 v Ostravě. Společně tvoří romskou platformu Feder Drom. V letošním roce, po intenzivním vzdělávání na míru pod vedením Ostravské univerzity, realizuje platforma mimo jiné i osvětové semináře pro samosprávy a prohlubuje tím dále své působení. Daří se tak navazovat vztahy mezi jednotlivými světy a aktéry.

Kromě samotného partnerství ve zmíněném projektu je metoda komunitní práce dlouhodobě součástí aktivit a opatření strategických dokumentů města a daří se ji také podporovat finančně v rámci dotačního řízení v oblasti prevence kriminality.

Město Ostrava podporuje široké spektrum více než 180 sociálních služeb

Město každoročně vynakládá prostředky ve výši cca 160 milionů korun na zajištění podpůrné sítě občanům. Tvoří ji přes 180 registrovaných sociálních služeb a s nimi souvisejících aktivit. Jsou využívány seniory, dětmi a mládeží, rodinami, osobami s tělesnými, smyslovými a duševními handicapy, lidmi v sociální nouzi a dalších obtížných životních situacích. Podpořené projekty naplňují cíle a priority města, především 6. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit na období let 2023–2026Strategii prevence kriminality statutárního města Ostravy na období 2023–2027.

„Jednou z nosných priorit, významně podporovanou ze strany města Ostravy, je zajištění podpůrné sociální sítě pro pomoc našim občanům, kteří se ocitnou v nouzi, nebo v jakýchkoliv krizových a náročných životních situacích. Každoročně jsou proto v rozpočtu města jednak vyčleněny potřebné částky na provoz sociálních a dalších podpůrných služeb a aktivit, ale velký význam má i vytvoření místa prvního kontaktu přímo na ostravské radnici pod názvem SOCIOPOINT, kde každému, kdo se ocitne v tíživé situaci, je nabídnuta pomoc pro její řešení.“

Zbyněk Pražák, náměstek primátora

Kromě stávající široké sítě sociálních služeb bylo podpořeno i rozšíření nabídky sociálních služeb v Ostravě – například domovy pro seniory Charity Ostrava a Na Výminku, krizová pomoc Krizového centra Ostrava, tlumočnická služba České unie neslyšících, sociální rehabilitace Tichého světa, raná péče Slezské diakonie, podpora samostatného bydlení společnosti Jinak, sociální rehabilitace RUBIKON Centra, služby následné péče ARKA CZ. V souvisejících aktivitách město přispívá k rozvoji dobrovolnictví organizace ADRA, podpoře vzdělávání společností S.T.O.P., šatníku Charity Ostrava a rozšíření potravinové pomoci občanům v nouzi cestou pomoci Potravinové banky v Ostravě.

V oblasti podpory osob s handicapem je v letošním roce spolufinancováno celkem 48 projektů. Významná částka dotací je zacílena na 11 sociálních podniků, které vytvářejí pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním znevýhodněním na území města Ostravy. Jedná se např. o chráněná pracovní místa pod záštitou organizací Charita sv. Alexandra, Spirála Ostrava, Charita Hrabyně, Prádelna PRAPOS a další.

V oblasti prevence kriminality město Ostrava podpořilo celkem 40 projektů v 7 různých prioritách, které vyplývají z nově schválené strategie prevence kriminality města. Podpora je zaměřena na práci s dětmi a mládeží, pomoc a podporu obětem trestných činů, prevenci recidivy a práci s pachateli trestné činnosti, práci v rizikových lokalitách nebo na stále aktuálnější prevenci kybernetické kriminality.

V oblasti zdravotnictví je letos podpořeno celkem 31 projektů zaměřených na osvětu, výchovně vzdělávací a rekondiční činnosti směřující ke zlepšování zdraví obyvatel města Ostravy a širšího správního obvodu a na podporu hospicových služeb. V rámci reformy psychiatrické péče jsou pravidelně financovány projekty zaměřené na podporu tzv. multidisciplinárních týmů pod záštitou organizací Asociace TRIGON, MENS SANA nebo Spirála Ostrava a další.

Orientovat se v sociálním systému napomáhá občanům SOCIOPOINT a Kontaktní místo pro bydlení

Orientace v systému sociálních služeb či ve finanční pomoci státu občanům nemusí být vždy jednoduchá. Město Ostrava nabízí veřejnosti přímo v budově Nové radnice na Prokešově náměstí Místo prvního kontaktu – SOCIOPOINT.  Zde obyvatelé Ostravy získávají informace, jak postupovat a kam se obrátit při řešení své situace. Místo prvního kontaktu zároveň umožňuje propojit sociální pracovníky i další odborníky poskytovatelů sociálních služeb, úřadů, příspěvkových organizací i zdravotnických organizací.

Dalším významným tématem, kterým se město Ostrava zabývá dlouhodobě, je řešení bytové nouze. V Místě prvního kontaktu – SOCIOPOINT proto zřídilo také Kontaktní místo pro bydlení. Zde občané získávají informace a poradenství související s řešením problémů v oblasti bydlení, včetně nedostatku financí na úhradu nákladů na bydlení, a zároveň si mohou podat žádost o sociální byt.

Přehled o sociální práci nabízí web Sociální věci Ostrava

Souhrnný pohled na sociální svět v Ostravě dává tento portál. Občané i odborníci zde naleznou informace o aktualitách ze sociální problematiky (sociální práce, sociální služby, bydlení, zdraví, zaměstnanost a finanční gramotnost, prevence kriminality, projekty a záměry města Ostravy a jeho partnerů), kontakty na sociální pracovníky úřadů městských obvodů nebo katalog sociálních služeb.