playmobil-451203_1920

Sociální bydlení v Ostravě řeší expertní skupina

|

Složení Pracovní skupiny sociálního bydlení, jejíž činností bude stabilizovat  a budovat místní systém sociálního bydlení na území města Ostravy, schválila rada města na svém jednání dne 3. 12. 2019. Pracovní skupina sestavená ze zástupců městských obvodů města Ostravy, Magistrátu města Ostravy, Úřadu práce ČR – krajské pobočky v Ostravě, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, nestátních neziskových organizací i soukromých vlastníků bytového fondu v Ostravě bude zaměřená na tvorbu rámce spolupráce rozhodujících subjektů při podpoře občanů v oblasti bydlení a budování dalších kapacit sociálního bydlení (navyšování počtu bytů). Poznatky a informace z jednání pracovní skupiny budou využity při zpracování Metodiky spolupráce klíčových aktérů sociálního bydlení. Frekvence setkávání skupiny je plánována 2x ročně, kdy první setkání se uskuteční 12. 12. 2019.

 

Pracovní skupina sociálního bydlení je součástí aktivit projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava, reg. č. projektu CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0014001, je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.