All-focus

Projekt Informační materiály pro cílovou skupinu “Pachatelé”

|

Statutární město Ostrava dlouhodobě pracuje na snižování kriminality na svém území. Do toho spadá také práce s pachateli směřující ke zvýšení informovanosti o možnostech zákonného řešení způsobené újmy tak, aby došlo k nápravě a zároveň klesly náklady trestního řízení, zůstaly zachovány nebo vznikaly kvalitní sociální vztahy (zaměstnání, bydlení, rodinné vazby) a snížila se recidiva.

Cíle projektu:

1) Zvýšení informovanosti cílové skupiny o průběhu trestního řízení, právech a povinnostech, které z něho vyplývají, o možnostech v problematických oblastech, se kterými se potýkají, a spektru služeb, které v Ostravě působí.

V rámci realizace projektu probíhala příprava a výroba informačních materiálů. Materiály vznikaly z podkladů a společné práce členů pracovní skupiny Pachatelé a jejich obsah, forma i zvolený jazyk byly konzultovány se zástupci cílové skupiny v jednotlivých členských institucích / organizacích.

Materiály má k dispozici cílová skupina ve všech fázích trestního řízení. Jsou distribuovány pracovníky členů pracovní skupiny v papírové i elektronické podobě. V elektronické podobě ke stažení a tisku jsou materiály k dispozici zde na webových stránkách Bezpečnější Ostrava.

2) Prohloubení spolupráce a provázanosti subjektů, které pracují s pachateli ve všech fázích trestního řízení a ve všech oblastech, ve kterých se cílová skupina potýká s problémy, včetně zvýšení informovanosti těchto odborných subjektů o spektru služeb pro tuto cílovou skupinu, jejich rozložení v průběhu trestního řízení, dalších možnostech při práci s Pachateli a také o možnostech spolupráce mezi subjekty.

V rámci projektu fungovala multidisciplinární pracovní skupina „Pachatelé“ složená ze všech odborných subjektů v Ostravě, které se problematikou Pachatelů zabývají. Cílem  její činnosti je provázat a zefektivnit služby pro cílovou skupinu.

Zároveň byla touto pracovní skupinou hlouběji zpracována „osa trestního řízení“ s rozložením subjektů, které pracují s Pachateli, podle stádia trestního řízení.

Členové PS:

 • Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s. – Rodinná poradna,
 • Charita Ostrava,
 • Magistrát města Ostravy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví,
 • Nadační fond Paragraf,
 • Nová šance, z.s.,
 • Policie České republiky – Městské ředitelství policie Ostrava,
 • Probační a mediační služba České republiky, středisko Ostrava,
 • Renarkon, o. p. s. – Služby pro osoby v konfliktu se zákonem,
 • RUBIKON Centrum, z.ú.,
 • Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava,
 • Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě,
 • Vězeňská služba České republiky, generální ředitelství, odbor výkonu vazby a trestu,
 • Vězeňská služba České republiky, Vazební věznice Ostrava,
 • Vězeňská služba České republiky, Věznice Heřmanice.

V rámci realizace projektu v roce 2019 se skupina sešla 5 x. Hodnocení činnosti skupiny ukázalo, že všichni respondenti vidí skupinu jako smysluplnou, v její činnosti navenek i pro svou organizaci. K jednoznačně největším plusům řadí osobní kontakty a výměnu informací, možnost orientovat se v různých oblastech práce s pachateli. To se projevilo v roce 2019 i zvýšením počtu klientů u všech členů.

Zvyšování informovanosti odborné veřejnosti bylo naplňováno prostřednictvím realizace vzdělávání pro odborné subjekty.

Jedním z cílů projektu bylo zvýšení informovanosti subjektů o spektru služeb pro cílovou skupinu, o dalších možnostech, jak při práci, tak ve spolupráci. Důležitou součástí proto byly i odborné semináře pro pracovníky členů pracovní skupiny v oblastech, které volili dle svých potřeb. Vzdělávání se zúčastnilo 45 osob a bylo vytvořeno na míru, což se projevilo i v hodnocení účastníků – 95 % uvedlo, že téma je využitelné pro jejich praxi a ve zpětných vazbách často zaznívalo, že by se rádi tématům věnovali více do hloubky.

Tematický okruh školení:

Práce s klientem z cílové skupiny osoby v konfliktu se zákonem (práce s Pachateli v průběhu celé osy trestního řízení)

Obsah a termíny vzdělávání:

1) Práce s motivací těžko motivovatelných klientů, 27.9.2019, MMO

2) Porozumění procesním postupům v průběhu celé osy trestního řízení, 07.10.2019, MMO

3) Základy krizové intervence I, 25.10.2019, MMO

4) Základy krizové intervence II, 26.11.2019, MMO

5) Aktivní psychohygiena, 6.11.2019, MMO

Trvání školení: 5 dnů (1 den = 5 hodin) tj. celkem 25 hodin.

Hodnocení vzdělávacích seminářů

ZCELA ANO SPÍŠE ANO SPÍŠE NE VŮBEC NE
Splnil kurz očekávání? 63 % 30 % 7 % 0 %
Byl jste spokojen s organizací? 92 % 8 % 0 % 0 %
Byl jste spokojen s obsahem? 67 % 23 % 10 % 0 %
Bylo téma využitelné pro praxi? 70 % 25 % 5 % 0 %
Úroveň výuky. 78 % 18 % 4 % 0 %
CELKEM PRŮMĚR
74%
21%
5%
0%

3) Podpora zapojení cílové skupiny do plánování a realizace projektů a aktivit v oblasti prevence kriminality.

V roce 2019 zajišťoval na statutárním městě Ostrava chod pracovní skupiny po administrativní stránce zaměstnanec na DPP (rozesílání pozvánek a zápisů, zajišťování účasti členů, vytváření prezenčních listin, ukládání materiálů, vytváření hrubého zápisu). Zaměstnána byla osoba z cílové skupiny pachatelé. Ta zároveň zajišťovala některé administrativní úkony v rámci projektu, dle pokynů manažera projektu. Obsah vytvářených informačních materiálů i jejich srozumitelnost byly konzultovány se zástupci cílové skupiny.

image01