tým ruce píše na whiteboard AdobeStock_308202976

Pro Ostravu připravujeme 6. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit

|

Zabezpečit pomoc, podporu a péči lidem, kteří z nejrůznějších důvodů nejsou schopni svou situaci zvládnout sami nebo s dopomocí svých nejbližších, je smyslem komunitního plánování. Nezbytným předpokladem úspěchu je fungující spolupráce města s poskytovateli sociálních služeb, jejich klienty a dalšími odborníky. Město Ostrava aktuálně připravuje už 6. komunitní plán, opět na čtyřleté období.

V současné době probíhají práce na v pořadí již 6. komunitním plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období let 2023–2026. Shromažďujeme relevantní data, podkladové materiály, analyzujeme, vyvozujeme jednotlivé cíle a plánujeme na ně navazující opatření a aktivity. Tento náročný proces se neobejde bez kvalitní spolupráce všech aktérů. Díky tomu je rozvoj a plánování sociálních služeb pro ostravské občany efektivní. Město Ostrava je v tomto ohledu pro řadu měst v České republice dobrým příkladem.

V rámci komunitního plánování v Ostravě nyní působí 10 pracovních skupin, ve kterých je aktivně zapojeno téměř 250 osob.

Co je komunitní plánování a jak probíhá v Ostravě

Komunitní plánování je metoda strategického řízení v oblasti sociálních služeb. Pracuje s potřebami lidí, které zjišťuje různou formou, nejčastěji od veřejnosti, uživatelů (klientů) nebo zprostředkovaně od poskytovatelů sociálních služeb. Smyslem procesu komunitního plánování je zabezpečit pomoc, podporu a péči lidem, kteří z nejrůznějších důvodů nejsou schopni svou situaci zvládnout sami nebo s dopomocí svých nejbližších. Plánování sociálních služeb je ukotveno v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Statutární město Ostrava plánuje sociální služby a související aktivity metodou komunitního plánování od roku 2003. Současně spolupracuje s Moravskoslezským krajem na rozvoji sociálních služeb na svém území. Zjišťuje a předává informace o potřebách obyvatel, možnostech uspokojování těchto potřeb a o jejich dostupných zdrojích.

Statutární město Ostrava je odpovědné za zajištění sociálních služeb a souvisejících aktivit na svém území a prostřednictvím volených zástupců samosprávy nese hlavní zodpovědnost za jejich kvalitu a dostupnost pro občany. V loňském roce podpořilo 119 organizací, které poskytují 186 sociálních služeb a 174 souvisejících aktivit pro téměř 25 000 uživatelů.

OPTIMKO pomáhá zefektivnit proces komunitního plánování

Se záměrem podpořit kvalitu komunitního plánování se město Ostrava stalo aplikačním garantem projektu Ostravské univerzity Optimalizace komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí (OPTIMKO). Jeho cílem je vyvinout metodiku optimalizace nastavení komunitního plánování sociálních služeb v obcích. Díky zapojení do projektu došlo ke zhodnocení procesu komunitního plánování v Ostravě a stanovení doporučení. Součástí projektových aktivit je i pilotáž doporučení v praxi, optimalizace metodik a vyhodnocení dopadů.

Do komunitního plánování se může zapojit každý

V červnu 2022 budou práce na přípravě nového komunitního plánu vrcholit, aby v červenci mohlo proběhnout připomínkovací řízení, do něhož bude zapojena odborná i laická veřejnost – občané, jimž jsou služby a aktivity určené. Připomínky bude možné podávat na odborech sociálních věcí jednotlivých městských obvodů nebo elektronicky.

Potřebujete více informací?

Mgr. Štěpán Vozárik, koordinátor komunitního plánování v Ostravě
Magistrát města Ostravy
T: 599 443 818
E: svozarik@ostrava.cz

Web komunitního plánování v Ostravě: kpostrava.cz
Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit v Ostravě: socialnisluzby.ostrava.cz