Prevence kriminality

V rámci Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 byly definovány opatření v oblastech:

  1. Podpora integračních aktivit pro osoby po návratu z výkonu trestu nebo žijících rizikovým způsobem života
  2. Zapojení občanů do aktivního způsobu zvyšování vlastní bezpečnosti i bezpečí svého okolí
  3. Podpora výchovně vzdělávacích programů a volnočasových aktivit pro rizikové děti a mládež
  4. Zmírňování rizik návykového chování.

Tyto opatření byla naplňována prostřednictvím realizovaných projektů partnerů zaměřených na:

  • systematickou práci s rizikovou mládeží;
  • integraci osob po návratu z výkonu trestu;
  • stabilizaci bezpečnosti a zlepšení stavu veřejného pořádku v sociálně vyloučených lokalitách a dalších rizikových oblastech;
  • rozvoj sociální služby terénních programů a odborného sociálního poradenství pro ženy pracující v sexbyznysu;
  • rozšíření terénního programů pro osoby závislé na návykových látkách.

V rámci této oblasti byl realizován i projekt města Ostravy „Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu“

V průběhu spolupráce v rámci Strategického plánu sociálního začleňování se v letech 2015 – 2018 scházela pracovní skupina Prevence kriminality.

Vyhodnocení Strategického plánu sociálního začleňování Ostrava, 2015-2018 vyplynulo, že jedním z problémů prevence kriminality je zvyšující se tolerance rizikového chování, což zahrnuje jak výskyt kriminálních jevů, tak zvyšující se toleranci okolí nad užíváním drog. Pozitivně je vnímáno fungování  7 multidisciplinárních týmů v Ostravě, jejímiž členy jsou zástupci nestátních neziskových organizací, Policie ČR, Městské policie Ostrava, úřadů městských obvodů, základních škol, Magistrátu města Ostravy a asistenti prevence kriminality. Členové týmů přinášejí informace o problémech v lokalitě, na jednáních hledají společné řešení problému. Díky různým pohledům na řešený problém dle různých odborností a zkušeností členů se daří řešení problému zefektivnit.