bydleni-transp-sm

Ostrava schválila Akční plán pro oblast sociálního bydlení

|

Zastupitelstvo města Ostravy schválilo 19. 6. 2019 Akční plán koncepce sociálního bydlení statutárního města Ostravy.

Primátor Tomáš Macura v úvodním slově zdůrazňuje, že „systémové řešení sociálního bydlení dává ohroženým domácnostem možnost nového startu a získání vlastního domova za předpokladu zodpovědného chování a plnění nastavených podmínek spolupráce. Je to i jedním ze základních předpokladů úspěšného sociálního začleňování.“

Na tvorbě Akčního plánu se podílelo množství odborníků, kteří se pravidelně scházeli v pracovní skupině – spolu se zaměstnanci magistrátu se jednalo o zástupce 7 městských obvodů, 5 neziskových organizací, Úřadu práce ČR, soukromého vlastníka bytového fondu, veřejné vysoké školy, Ministerstva práce a sociálních věcí a Agentury pro sociální začleňování atd.

Při přípravě byly také využity zkušeností získané realizací projektu zaměřeného na pilotní ověření ostravské koncepce sociálního bydlení, tedy na pomoc domácnostem v bytové nouzi, resp. jednotlivcům, samoživitelkám/samoživitelům s dětmi i rodinám s dětmi, kteří žijí v nevyhovujícím prostředí a bez vnější pomoci by se ze své situace nedostaly.

Důležitou součástí sociálního bydlení je sociální práce se zabydlenými domácnostmi, která je v individuálně nastavené intenzitě.

Akční plán je členěn do 5 tematických oblastí (priorit):

 • Prevence ztráty bydlení
  • Priorita se zaměřuje na systém prevence ztráty bydlení v obecních bytech, případně i bytech soukromých vlastníků; jedná se o včasnou identifikaci domácností ohrožených ztrátou bydlení, nastavení systému jejich podpory a komunikace mezi klíčovými aktéry.
 • Bytový fond po sociální bydlení
  • Priorita se zaměřuje na ukotvení sociálního bydlení (jednotná terminologie, vymezení cílové skupiny), nárůst kapacit bytového fondu pro sociální bydlení (o 50 bytů ročně; projekt MMO a aktivity neziskových organizací), spolupráce s městskými obvody (výběr domácností, parametry nájemní smlouvy, monitoring cílové skupiny).
 • Systém sociálního bydlení
  • Priorita se zaměřuje na aplikaci zkušeností z realizovaného projektu – spolupráce klíčových aktérů (MMO, městské obvody, ÚP ČR, NNO), jednotný systém evidence žádostí a posuzování situace domácností, metodika sociální práce v sociálním bydlení, pracovní skupiny a kulaté stoly, startovací bydlení.
 • Financování sociálního bydlení
  • Priorita se zaměřuje na mapování investic a využití investičních titulů na sociální bydlení.
 • Nastavení PR a komunikace
  • Priorita se zaměřuje na informování politiků i veřejnosti o oblasti sociálního bydlení a o realizaci projektu.

Schválením Akčního plánu se podařilo oblast sociálního bydlení ukotvit jako strategickou inkluzivní aktivitu města a dále budeme pracovat na jejím rozvoji.