porada_tým_dotazování_AdobeStock_101908752

Mladí dospělí získávají potřebnou podporu a pomoc

|

Od roku 2022 funguje v České republice nový institut v oblasti sociální ochrany, který je zaměřený na podporu a pomoc mladým dospělým. Tedy mladým lidem, kteří odcházejí z ústavní výchovy nebo pěstounské péče. Podpora a pomoc spočívá ve dvou základních oblastech – ve spolupráci orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sociálních pracovníků všeobecné sociální práce a ve finanční pomoci prostřednictvím nové dávky zaopatřovací příspěvek.

Spolupráce orgánů SPOD a všeobecné sociální práce fungovala už dříve

Spolupráce mezi orgány SPOD a sociálními pracovníky všeobecné sociální práce probíhala už dříve. V rámci Česka se ale jednalo spíše o nahodilé aktivity, které neměly systémovou oporu. Vždy záleželo na konkrétních správních orgánech, jak si spolupráci nastavily. Jednalo se o spolupráci ryze dobrovolnou.

Magistrát města Ostravy k tomu přistoupil aktivně a z pozice metodického orgánu nastavil systém tak, aby orgány SPOD a sociální pracovníci všeobecné sociální práce na jednotlivých úřadech městských obvodů navazovali spolupráci alespoň u těch osob, které opouštějí zařízení pro výkon ústavní výchovy a je u nich na základě dosavadní spolupráce předpoklad, že budou potřebovat další podporu sociálního pracovníka.

Míra připravenosti mladých dospělých na zcela samostatný život je totiž velmi individuální. Zatímco někteří zvládají přechod z ústavní výchovy do samostatného života snadno, jiní potřebují navazující podporu. Poskytnutí této podpory je důležité jako prevence vzniku a prohlubování sociálních problémů. Proto magistrát motivoval orgány SPOD a sociální pracovníky všeobecné sociální práce, aby se vzájemné spolupráci věnovali.

Nová pravidla spolupráce platí pro celé Česko

Novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2021 nastavila pro tuto spolupráci zákonná pravidla, jednotná pro celé Česko. Pravidla určují, že nejpozději půl roku před tím, než mladý dospělý (18–26 let), který je v ústavní výchově, dosáhne zletilosti, předá orgán SPOD informaci všeobecné sociální práci.

Všeobecnou sociální práci v Ostravě vykonávají sociální pracovníci pro dospělé / sociální kurátoři na úřadech městských obvodů nebo magistrátu. Jejich seznam najdete zde.

Sociální pracovník pak mladého dospělého kontaktuje a zjistí, zda bude potřebovat navazující podporu a pomoc, pokud ano, v čem konkrétně. Tato spolupráce se navazuje u mladých dospělých, kteří jsou v ústavní výchově, i u těch, kdo vyrůstají v pěstounské péči.

Aby Magistrát města Ostravy zajistil jednotný přístup napříč ostravskými orgány SPOD a odbory a úseky sociálních věcí, doplnil legislativu o vlastní metodický pokyn, který blíže popisuje jednotlivé kroky uvedené spolupráce. Tento metodický pokyn mimo jiné doporučuje, aby s mladým dospělým proběhla společná schůzka, které se zúčastní jak sociální pracovník sociálně-právní ochrany dětí, kterého už mladý dospělý zná, tak sociální pracovník všeobecné sociální práce, se kterým může mladý dospělý v budoucnu spolupracovat.

Mladý dospělý tak má možnost poznat sociálního pracovníka, který mu poskytne potřebnou podporu a pomoc, může se seznámit s okruhy této podpory a pomoci a rozhodnout se, zda jich využije. Spolupráce se sociálním pracovníkem je pro mladého dospělého zcela dobrovolná.

Stát nabízí finanční podporu do začátku samostatného života

Součástí zmíněné novelizace zákona o sociálně-právní ochraně dětí je i nová dávka – zaopatřovací příspěvek. Dávka je určená pro mladé dospělé, aby je podpořila v době, kdy začínají svůj samostatný život. Mezi podmínky pro vznik nároku na tuto dávku patří mimo jiné délka trvání předchozí doby náhradní rodinné péče – tedy ústavní výchovy nebo pěstounské péče. V případě, kdy mladý dospělý nebyl v náhradní rodinné péči dostatečně dlouhou dobu, může podat žádost o odstranění tvrdosti zákona. Na základě této žádosti mu pak může být podmínka délky trvání péče prominuta.

Podmínky zaopatřovacího příspěvku jsou uvedené v materiálu MPSV. Upozorňujeme, že částky zaopatřovacího příspěvku, které jsou v materiálu uvedené, byly navýšeny. Jejich aktuální výši najdete v odkazech níže.

Mladý dospělý se může rozhodnout, zda této finanční pomoci využije pouze jednou a požádá o jednorázový zaopatřovací příspěvek, nebo zda využije pomoci dlouhodobě a požádá o opakující se zaopatřovací příspěvek.

Přiznání opakujícího se zaopatřovacího příspěvku je podmíněno i tím, že mladý dospělý vypracuje se svým sociální pracovníkem individuální plán mladého dospělého. V tomto plánu si stanoví své cíle, na kterých bude pracovat a kde cítí potřebu dalšího rozvoje a případně podpory. Plán se zaměřuje především na tři životní oblasti – příprava na budoucí povolání a samostatné hospodaření, bydlení a zaměstnání, partnerský a rodinný život.

Individuální plán není nástrojem kontroly nad mladým dospělým, nelze ho proto chápat jako represivní opatření. Naopak, plán je příležitostí k rozvoji a emancipaci mladého dospělého, slouží k posílení jeho schopností žít samostatně, bez podpory sociálního pracovníka nebo jen s podporou minimální. Na druhou stranu, pokud mladý dospělý přestane na naplňování individuálního plánu spolupracovat, může to být důvodem pro odejmutí opakujícího se zaopatřovacího příspěvku.

První zkušenosti ukazují, že nový systém má smysl

Rok 2022 byl první, ve kterém k takto systematické podpoře mladých dospělých došlo. Za tento rok navázalo v Ostravě spolupráci se sociálními pracovníky všeobecné sociální práce 51 mladých dospělých a 46 z nich podalo žádost o zaopatřovací příspěvek (31 o opakující se a 15 o jednorázový).

Jeden z mladých dospělých si jako svůj rozvojový cíl v individuálním plánu stanovil zlepšení svého uplatnění na trhu práce. A tak, zatímco studoval, odkládal si ze zaopatřovacího příspěvku část stranou. Z našetřených peněz si pak zaplatil vzdělávací kurz, díky kterému si prohloubil své znalosti a dovednosti v oblasti, která ho zajímá a baví, nad rámec toho, co se dozví během studia ve škole. Jak sám řekl, věří, že mu to po dokončení studia usnadní získat zaměstnání, které už má předběžně přislíbené.

O novinkách v systému pomoci mladým dospělým jsme psali také v článku na začátku roku 2022.


Text zpracovalo oddělení sociální práce a metodiky, odboru sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Ostravy. Máte-li nějaké dotazy či podněty k obsahu článku, kontakty najdete zde.


Ilustrační foto © Adobe Stock, na snímku sedí v místnosti čelem k sobě na židlích 2 ženy a 2 muži, jedna žena drží v ruce podložku na poznámky a tužku a hovoří, ostatní jí zaujatě naslouchají